Jump to content

Ang Ngalan Ug Ang Pagtoo Sa Mga Christadelphians


Resource Manager
 Share

Recommended Posts

ANG NGALAN UG ANG PAGTOO SA MGA CHRISTADELPHIANS

______________

 

ANG MGA CHRISTADELPHIANS nagatoo nga ang ilang ngalan “scriptural” ug apostolicanhon. Ang “usa ka lawas” nga si Cristo mao ang Pangulo dili mahimo nga walay ngalan; kay ang ngalan nga “Cristohanon” nga karong mga panahona nawad-an na sa matuod nga hinungdan aron mahimong ilhanan, ug kay sa gatusan ka mga katuigan nga minglabay kining ngalan nga Cristohanon gibiaybiay sa mga gubat sa nasud batok nasud nga pulos nagpaila nga sila kono mga Cristohanon.

 

Sa Salmo 22, nga usa ka profesiya mahitungod kang Cristo, ang mga magtotoo kaniya ginganlan nga “akong mga igsoon”, ug sa Sulat ngadto sa mga Hebreohanon, ginamit ang mga pulong nagingon, “.. wala niya ikaulaw ang pagtawag kanila nga igsoon” (Hebreohanon 2:11-12). “Christ's Brethren” kon mga igsoon ni Cristo, kini sa pinulongan nga Griego CHRISTUO ADELPHOI, ug gikan niining mga pulonga ang ngalan nga CHRISTADELPHIAN gimugna.

Link to comment
Share on other sites

ANG MGA CHRISTADELPHIANS NAGATOO—

 

 1. Nga adunay USA KA DIOS, ANG AMAHAN. Siya nagpuyo sa Kalangitan, bisan pa niini sa Iyang gahum Siya anaa sa tanang dapit. Siya lamang ang imortal, nga maoy tinubdan sa kinabuhi, ang Magbubuhat ug Nagapa- tunhay sa tanang butang.
   
 2. Nga adunay USA KA GINOONG JESU-CRISTO, ANAK SA DIOS UG ANAK SA TAWO, nga gianak sa usa ka birheng inahan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Si Cristo nagpadayag sa Amahan ngadto sa mga tawo, kay and Dios diha man kaniya. Siya maoy tigdala sa kinabuhi, tungod kay siya nagpakamatay aron ang sala ikasalikway ug aron ang kapasayloan niini mamahimo, ug siya nabanhaw aron pinaagi kaniya ang katawohan makaangkon sa kaluwasan.
   
 3. Nga ang Espiritu mao ang gahum sa Dios nga nagpuno sa tanang dapit nga pinaagi niining maong gahum ang Dios nagabuhat sa bisan unsa nga buot niyang pagabuhaton.
   
 4. Nga ang TAWO giumol gikan sa abog, ug gisilotan nga mopauli sa abog cungod sa iyang pagpakasala. Ang tanang katawohan nagaginhawa sa sama ra nga gininhawa o hangin sa maong “physical” kon lawasnong pagkabuhi.
   
 5. Nga ang imortalidad (immortality) alang lamang sa umalabut, kay kini mao man ang kinabuhi diha sa walay pagkadunot nga lawas. Kini nga pagka imortal madawat nga usa ka gasa niadtong adunay pagtoo sa mga gipadayag sa Dios ug nagatahud sa Iyang gisugo. Ang gipatuohan nga ang kalag (soul) sa tawo adunay pagka imortal karon nagagikan sa mga pilosopiya sa mga pagano, ug kini walay dapit ug wala itudlo sa Kasulatan.
   
 6. Nga ang kinabuhi matapus diha sa kamatayon, ug mahiuli lamang pinaagi sa pagkabanhaw. Ang tanan nga nagatuman ug wala magatuman sa mga sugo sa Dios pagabanhawon alang sa paghukom; apan ang usa ka klase (ang mga matarung) makadawat sa kinabuhing dayon, ug ang ikaduhang klase (ang mga dautan), mobalik sa kamatayon nga walay pagkatapus.
   
 7. Nga ang Ginoong Jesu-Cristo mobalik gikan sa langit diin siya misaka, aron sa pagbanhaw sa mga minatay, ug sa pagtukod sa Iyang Gingharian. Kini mao ang Gingharian ni David nga igapahiuli, didto sa yuta nga gisaad ngadto kang Abraham; apan ang pagmando ni Cristo magasakop sa tanang dapit sa yuta, ug ang tanang ka-nasuran makatagamtam sa lyang panalangin.
   
 8. Nga ang YAWA dili usa ka supernatoral nga binuhat, sumala sa gipatuohan, apan kini mao ang prinsipyo nga ana-a sa kinaiya sa tawo kon “human nature” nga nagahatag sa tanang katawohan sa hilig sa pagpakasala.
   
 9. Nga ang INFIERNO (Hell) maoy ngalan diha sa Biblia sa Lubnganan, kon dapit nga dili makita (unseen state). Sanglit kay wala may “kalag nga imortal” kon kalag nga dili mamatay, mao nga wala usab kining giingon nga dapit sa kasakitan didto sa kalayo nga walay pagkapalong alang kanila. Diha sa Bag-ong Testamento ang pulong infierno “hell” mao ang GEHENNA sa orihinal, kining pulonga nagkahulogan nga usa ka dapit sa paglaglag niadtong igasalikway unya sa pagbalik ni Cristo.
   
 10. Nga ang Kinabuhing Dayon gitanyag lamang alang niadtong magatoo sa Maayong Balita, ug nagatahud sa pagpabautismo (dili ang pagbunyag) diha sa ngalan ni Cristo, ug nagapadayon sa pagtahud sa Iyang mga sugo. Ang Maayong Balita gipasabut nga mao ang “mga butang mahitungod sa Gingharian sa Dios, ug sa Ngalan ni Cristo Jesus”; ug ang pagbautismo sa magtotoo nagkinahanglan sa kompletong pagtuslob o pagtabon sa tubig.
   
 11. Nga ang Kalibutan o ang Yuta mao ang gisaad nga panulondon ni Cristo ug kadtong tanang naluwas pinaagi kaniya. Kini magapabilin nga maoy ilang walay katapusang puloy-anan.
   
 12. Nga kadtong mga lalake ug mga babaye nga pagadawaton ni Cristo sa Iyang pagbalik ug pagahatagan sa kinabuhing walay pagkatapus, magamando uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Ang ilang pagamandoan mao ang mga mortal nga katawohan sa tanang kanasuran; apan sa pagkatapus niining panahona ang kamatayon pagawala-on na, ug ang kalibutan o ang yuta mapuno lamang sa mga imortal nga katawohan sa tanang kayutaan uban sa Dios, kinsa mahimong tanan ngadto sa tanan.

Link to comment
Share on other sites

Ang mga CHRISTADELPHIANS nagapatik sa GLAD TIDINGS, usa ka magasin nga nasirkular sa tibuok kalibutan. Ang iyang prinsipal nga tumong mao:

 

Ang pagdasig sa tanan sa pagtoon sa kinatibuk-an sa Biblia kay kini mao ang dinasig nga pulong sa Dios ug ang labihan ka importanteng mensahe sa Dios alang sa tawo.

 

Ang pagpatunhay sa matin-awng pagsabut sa mga gitudlo niini, kay ang mensahe sa Maayong Balita nagkinahanglan man sa matinud-anong pagsabut ug sa pagtahud sa Iyang mga gisugo.

 

Ang pagtawag sa atensiyon alang sa balaanong tanyag sa pagpasaylo sa mga sala ug sa kaluwasan gikan sa kamatayon pinaagi kang Jesu-Cristo alang niadtong nabautismohang mga magtotoo, ug Ang pagdugang sa gipahibalo sa Biblia nga ang katapusan sa tawhanong sayop nga pangagamhanan nagkahiduol na, diin si Cristo mobalik sa paghukom ug pagmando dinhi sa kalibutan diha sa Gingharian sa Dios, sumala sa gisaad sukad pa sa sinugdan.

______________

 

CEBUANO NI Brother Pablo B. Diez

 

KINI UG UBAN PANG MGA MATULON-ANONG BASAHON IMONG MAANG-KON NGA WALAY BAYAD. PANGAYO A KINI UG PAGSULAT KARON SA:

 

THE CHRISTADELPHIANS

 

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

 

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

AngNgalanUgAng PagtooSaMga.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...