Jump to content

Nganong Gikinahanglan Nga Kita Magpabautismo


Resource Manager
 Share

Recommended Posts

NGANONG GIKINAHANGLAN NGA KITA MAGPABAUTISMO

 

 1. Tungod kay ang pagpabautismo maoy usa sa mga kondisyon sa atong kaluwasan nga giproklamar sa giawtorisahan nga mga mensahero ni Cristo niadtong unang gatusan ka mga katuigan (lst century).
   
  Si Apostol Pedro miingon, “Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag usa kaninyo” (Buhat 2:38). “Ug iyang (si Pedro) gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesu-Cristo” (Buhat 10:48). “Ang motoo ug magpabautismo maluwas” (Marcos 16:16).
  ______________
   
 2. Tungod kay and tanang nagatoo sa Maayong Balita nga giwale sa mga apostoles kaniadtong unang panahon, gibautismohan.
   
  Ug unya gibautisnohan kadtong mga misagop sa iyang pulong (ni Pedro), Buhat 2:41. “... ug daghan sa mga taga Corinto nga naminaw kang Pablo mitoo ug gibautismohan” (Buhat 18.8). “Apan sa diha nga nagpanoo na sila kang Felipe.. nanagpabautismo sila nga mga lalake ug mga babaye” (Buhat 8:12). Si Felipe nagbautismo sa cuncco (Buhat 8:38). Si Lidia ug ang iyang panimalay gibautismchan (Buhat 16:15). Ang magbalantay sa bilangoan gibautismohan “siya ug ang iyang tibuok panimalay” (Buhat 16:33). Ug sa ilang pagkadungog niini (ang napulog duha ka tawo sa Efeso) sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Jesus” (Buhat 19:5).
  ______________
   
 3. Tunged kay ang pagpabautismo maoy usa ka balaanong buhat nga gitudlo aron sa pagpaila sa mga magtotoo nga mga makasasala “ngadto kang Cristo”.
   
  “.. .nabautismohan ngadto kang Cristo Jesus” (Roma 6:3). “Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gikasuloban ug Cristo” (Galacia 3:27). “... ang tawo igaanak sa tubig” (Juan 3:5).
  ______________
   
 4. Tungod kay gawas kang Cristo, walay kaluwasan ni bisan kinsa nga makasasala (ug ang tanan nakasala).
   
  “Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay” (1 Corinto 15:22). “hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang ' Cristo .. ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios” (Efeso 2:12). Mga Gentil nga nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios” (Efeso 4:18). Ang tanan nakasala (Roma 3:23). “Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23). “Apan karon, pinaagi kang Cristo Jesus kamo nga kaniadto nahilayo, karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Cristo” (Efeso 2:13).
  ______________
   
 5. Tungod kay si Cristo ug ang mga apostoles nagpabautismo man.
   
  Si Jesus gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan. (Marcos 1:9). Si Apostol Pablo “mitindog ug gibautismohan” (Buhat 9:18). Ang ubang mga tinun-an ni Juan Bautista misunod kang Jesus ug nahimung mga apostoles! (Juan 1:35-37).
  ______________
   
 6. Tungod kay diha sa pagpabautismo, atong madawat ang kapasayloan sa atong mga sala.
   
  “... pagpabautismo kamo... tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala” (Buhat 2:38). “Tumindog ka ug magpabautismo, ug hugasa ang imong mga sala” (Buhat 22:16). “... ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon paglugod sa buling gikan sa lawas kondili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan” (1 Pedro 3:21). “...aron iyang balaanon siya sa mahinloan na niya siya sa paghugas kaniyag tubig uban sa pulong” (Efeso 5:26). “ ... siya nahinloan na gikan sa iyang karaan nga mga sala” (2 Pedro 1:9).
  ______________

Link to comment
Share on other sites

UNSA MAN ANG ANAA SA PAGPABAUTISMO?

 

Apan ikaw moingon, Unsa may BAUTISMO? Kining maong pangutana matubag. kon atong konsiderahan kining mosunod:

 

 1. — Kini maoy usa ka aksiyon nga nagkinahanglan ug tubig. “Tan-awa anaay tubig! Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo?” (Buhat 8:36). “Aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila?” (Buhat 10:47). “Ug si Juan nagpangbautismo didto sa Enon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig” (Juan 3:23).
   
 2. —Kini naglakip sa paglubong o pagtuslob ngadto sa tubig. “Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon” (Roma 6:3-5). “... ug gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtoo sa gahum sa Dios” (Colosas 2:12). “... gawas kon ang tawo igaanak (Greek, out of) sa tubig” (Juan 3:5).
   
 3. — Sa ubang mga dapit diin ang pulong bautismo gigamit, kini uban sa ideya nga kompletong pagtabon sa butang o elemento nga may kalabutan niini.
   
  “... ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo... may miabut nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila nanaglingkod” (Buhat 1:5; 2:2). Basaha usab and 1 Corinto 10:2 ug sa Lucas 12:50.

______________

 

UNSA MAY MAKAAYO SA TUBIG ALANG KANAKO?

 

Wala, diha sa pasabut sa imong pangutana. Kini maoy usa ka butang nga magapahiuyon sa mga ordinansa sa mga butang nga gitudlo sa Dios, si kinsa nagtuyo sa pagamit sa mga butang walay bili, aron ang lyang ngalan pagapasidunggan diha sa pagamit ug katumanan niini (1 Corinto 1:27 29). Ang Dios nagatudlo ug nagasugo sa pagpabautismo. Kini nahiapil sa lyang tugon o pagbuot: ug kita nasayud kon unsa ang giingon ni Ginoong Jesus:

 

“KAY BISAN KINSA NGA NAGABUHAT SA KABUBUT-ON SA AKONG AMAHAN NGA ANAA SA LANGIT, MAO KANA SIYA ang akongigsoong lalake ug akong igsoong babaye ug akong inahan” (Mateo 12:46-50).

______________

 

HIGALA, ang Biblia nagsaysay sa mga maanindot nga mga mensahe sa paglaum alang sa tanang mga katawohan ug alang sa tibuok kalibutan. Kon ikaw gusto pang mobasa sa dugang nga mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga panid niini, pagsulat ug pangayo karon sa uban pa nga mga basahon.. Kini imong maangkon nga WALAY BAYAD. Ang among address.:

 

 

CEBUANO NI Brother Pablo B. Diez

 

THE CHRISTADELPHIANS

 

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

 

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org.au/region/philippines

 

Nganong Gikinahanglan Nga Kita Magpabautismo.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...