Jump to content

Say Panarian Na Dios Nitan La


Resource Manager
 Share

Recommended Posts

SayPanarian.jpg

 

Say Panarian Na Dios Nitan La

 

ONSABI KOMON SO PANARIAN MO!

 

Nagawa komon so linawam, onong ed tawen, ontan met ed dalin!

 

Nilibolibo so manpipikasi na sayan pikasi. Amayamay lan taon so limabas. Say Dios agto ra inebatan?

 

Say mundo managkasalanan natan. Saray totoo ag da nonotan ya sikaroy managkasalanan.

 

Wala so komaduan bakal nen samen tan amta ta yo say komalton bakal sikato so asingged la. Sayan komalton bakal sikato so makapataktakot. Angapo so polticon makapatonda na sayan bakal. Anto so gawaen tayo?

 

Natan saray totoon wala so pananesia sa sikara yan totooy naamtaam da so balita. Antoyan balita? Sikato so mainomay. Say Dios impromisa to ya ibakito so Anak to ya sikayo so wala ed tawen et ompawildia ed dalin. No si Jesus onsabi sikato so ari tan wala ed sikato so pakayasi tan gloria. Aliwalan sikato so nabalaw tan nipasak. Sikato so makapanyarin bomabakes. Si Cristo dusaen to ray managkasalanan. Saray managkasalanan ya nacion sikara so nageba. Say panarian to nalaknaban to so dalin odino mundo. Wala ed sikara so kareenan tan inkasanto.

 

Say Biblia kaunto ya asingger lay isabi to:

 

Say duaran angel kuanto:

 

“Ya inkuan da met; Lalaki a taga Galilea, akin ya akaalagey kayo ya onnenengneng ed tawen? saya si Jesus, a naawat ed tawen a nan lapu'd sikayo, ontan so insabi to onong na anengneng yo ya inyakar to ed tawen.”

—Gawa 1:11.

 

Si Pedro kuanto:

 

“Tan pian ibaki to so Cristo a tinandaan nipaakar ed sikayo, salanti Jesus.”

—Gawa 3.20.

 

Si Saulo kuanto:

 

“Bangta tinandaan to so sakey ya agew a sikato so pangokom to naani ed mundo onong ed katunongan ed panamegley ma saman a laki a tinandaan to, a sikato so pinaletan to ed saray amin, a sikato so pinaoli to ed bilay a nanlapu ed saray inatey.”

—Gawa 17.31.

 

Si Juan kuanto:

 

“Inararo, natan anak itayo no Dios, tan ag ni agaway kipatnag no antoy pagmaliwan tayo naani, Amta tayo a no ompanengneng. miolibay itayo ed sikato, ta nanengneng tayo naani a singa dili ya ink asikato.”

—1 Na Juan 3:2.

 

Si Jesus kuanto:

 

“Et no onlaak tan mangiparaanak na pasen ya onkana'd sikayo onlaak dia lamet, tan awaten ta kayo ed inkasiak; pian no iner so kawalaan ko, diman makapanayam kayo met.”

—Juan 14:3.

 

“Nia, siak ondago ak a magano.”

—Apocalipses 22:12.

 

“Sano onsabi so Anak na too ed gloria to, tan kaolop to ray amin ya angeles, saman la onyorong ed trono na gloria to.”

—Mateo 25:31.

Link to comment
Share on other sites

Say komaduan isabi nen Cristo sikato so importante ed sika. No wala so pananesian ed Cristo angapo so gonigon mo no onsabi so komatlon bakal ed mundo. Amta tayo ya say mauges sikato so nabagbag. Say Dios impromisa to ya mangiter na maandon bilay ed too no manesia ed Cristo tan sikatay nabinyagan. Say binyag sikato so pangipalgep ed danam. Sarayan totoo wala met ed sikara so itotolok ed gangan nen Cristo.

 

Saya sikato so maong ya balita “matuan evangelio.” Saya sikato so tuan evangelio ya inbangat nen Jesus Cristo. Sisiaen yo so evangelio?

 

Basaen yo so Salmos 72, tan Isaias 2:2-4:

 

“Et nagawa dia ed saray kaonoran ya agew, a say palandey na abung nen Jehova niletneg ed toktok na saray palandey, tan nipatagey ed labas na saray pokdol; et saray amin a nacion onagos ira ya anga ed sikato. Et dakerakel a baley so onla tan kuan da, Dago kayo, tan ontatdang itayo ed palandey nen Jehova, ed abung na Dios nen Jacob; ta ibangat to itayo ed saray dalan to, tan manakar itayo dia ed saray basbas to: ta manlapu ed Sion ompaway so tunong, tan say salita nen Jehova manlapu ed Jerusalem. Et mangokom ed leet na saray nacion, tan mangigeter a nipaakar ed dakerakel a baley; et pitpiten da naani so saray kampilan da a pagmaliwen da a dingding na lokoy, tan saray gayong da a komkompay; say nacion ag naani mangitagey na kampilan a sumpa ed nacion, ag ira met la manaral na bakal ed angan kapigan.”

—Isaias 2:2-4.

 

Manpikasi ka pa na say panarian onsabi mong ed dalin ontan met ed tawen!

 

Labay mon kabaten so nipaakar ed Biblia tan say kilalaban? Et no lakayo pasiar cayo ed Asin, Bayambang, ed abong na P. B. Jimeno, Ecclesia Christadelphian; odino mansulat kayo dia:

 

P. B. JIMENO, Bo. Bani, Bayambang, Pangasinan.

 

“Say manisia tan nabinyagan sikato so nilaban naani; balet say agmanisia nadusa naani.”

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org.au/region/philippines

 

SayPanarianNaDiosNitanLa.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...