Jump to content

Pahayag


Recommended Posts

IsangPahayagNg.jpg

 

ISANG

 

PAHAYAG

 

KATOTOHANAN NA HAYAG SA BIBLIA, NA KAIBA SA MGA TURO NG SANGKAKRISTIANUHAN.

 

—ISINULAT—

 

sa sunud-sunod na katuruan na inihanay upang ihayag

ang pananampalataya na itinuro ng mga

apostoles noong unang siglo.

_______

 

Ang aklat na ito ay salin sa Tagalog mula sa

Ingles na may pamagat na “DECLARATION” mula

sa mga Christadelphian sa Birmingham, Inglatierra.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

NILALAMAN

 

Ang Biblia: Kahayagan ng Dios

Ang Dios ayon sa kahayagan sa Biblia

Ang Spiritu ng Dios

Ang Banal na Spirito

Jesukristo, ang Anak ng Dios, ang Anak ni Birheng Maria

Jesukristo, ang Tagapagligtas

Jesukristo na ibinangon mula sa patay

Jesukristo na babalik upang humatol at maghari

Taong namamatay dahil sa kasalanan

Kaluluwa ayon sa Biblia

Buhay na walang hanggan, ang kaloob na walang bayad

Spiritu ayon sa Biblia ng Dios

Buhay na walang hanggan hindi tinataglay sa ngayon

Ang lupa ang dako ng gantimpala

Ang infierno ayon sa Biblia

Ang “Gehenna” ayon sa Biblia

Ang turo ng Biblia tungkol sa gantimpala at kaparusahan

Karunungan at kaligtasan

Ang Diablo na nasa Biblia

Ang Satanas na nasa Biblia

Link to comment
Share on other sites

Ang Panukala at Pangako ng Dios

(a.) Ang pangako sa Eden

(b.) Ang pangako kay Abraham

(c.)
.
Ang pangako na hindi lubusang natupad

(d.) Ang pangako kay Issac at Jacob

(e.) Ang pangako kay David

(f.) Ang kaharian ng Dios na nahayag sa mga propeta

Ang kaharian ng Israel

(a.) Itinatag na kaharian ng Dios sa Sinai

(b.) Itiniwarik dahil sa pagsuway

(c.) Itatatag na muli sa kaluwalhatian

Ang mga Judio ay muling titipunin sa Palestina

Jerusalem ang magiging Punong Lungsod ng boong daigdig

Ang kaharian ng Dios kapalit ng lahat ng nananatiling kaharian

Ang Sanglibong Taong pagkahari ni Kristo

Ang Evangelio ng kaharian ng Dios na ipinangaral ni

Jesus at mga Apostol

Ang daan sa Kaharian ng Dios at buhay na walang hanggan

(a.) Paniwala sa kanyang anak bilang tagapagligtas at Panginoon

(b.) Pagsisi sa nakaraang pagkasala at kamalian

(c.) Bautismo sa ikapagpatawad ng kasalanan

(d.) Ang idinulot ng Bautismo

(e.) Ang buhay ng mananampalataya

Link to comment
Share on other sites

PAHAYAG.

 

Ang katotohanan na nahayag sa Biblia, na naiiba sa mga katuruan ng Sang-kakristianuhan. ANG BIBLIA.

 

(1). Ang Biblia ay kahayagan ng panukala ng Dios na ibini’gay sa mga piniling tao na kinasihan ng Kanyang Spirito. Kaya ito ay ang walang pagkakamaii at maasasahang kahayagan ng Kanyang kalooban para sa tao.

 

Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan. (Hebreo 1:1, 2).

 

Ito nga ang mga huling salita ni David. Sinabi ni David na anak ni Isai, at sinabi ng lalake na pinapangibabaw, na pinahiran ng langis ng Dios ni Jacob, at kalugodlugod na mangaawit sa Israel:

 

Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, at ang kaniyang salita ay suma aking dila. Sinabi ng Dios ng Israel, ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin: Ang naghahari sa mga tao na may katuwiran, na mamamahala sa katakutan sa Dios. (2 Samuel 23:1-3).

 

Gayon ma’y tiniis mong malaon sila, at sumaksi ka laban sa kanila ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta: gayon ma’y hindi sila nangakinig: kaya’t ibinigay mo sila sa kamay ng mga bayan ng mga lupain. (Nehemias 9:30)

 

Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. (Marcos 12:36).

 

Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. (2 Timoteo 3:16, 17).

 

Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya: (Deuteronomio 18:18).

 

Sapagka’t hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo. (2 Pedro 1:21).

 

Tignan sa: Ezekiel 1:3, Mikas 1:1, Zefanias 1:1, Jeremias 1:1-9.

Link to comment
Share on other sites

DIOS.

 

(2). Ang Biblia ay inihahayag na ang Dios ay ang manlilikha at nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Siya ay nananahan sa mga langit, sa liwanag na di malalapitan. Siya ang pinakamakapangyarihan, pinakamarunong, ang Dios ng pagibig, ng habag, ng kabanalan, ng katuwiran at katotohanan. Ang Dios ay iisa.

 

Ng pasimula, ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. (Genesis 1:1).

 

... Na mapalad at tanging Makapangyarihan, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon. (1 Timoteo 6:15).

 

Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid baga’y si Jesucristo. (Juan 17:3).

 

Kaniyang ipinabatid ang kaniyang mga daan kay Moises, ang kaniyang mga gawa sa mga Anak ni Israel: Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang-loob. Hindi siya makikipagkaalit na palagi; Ni kaniya mang tataglayin ang kaniyang galit magpakailan man. Siya’y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, Ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagka’t kung paanong ang mga langit ay mataas kay sa lupa, gayon kalaki ang kaniyang kagandahang-loob sa kanila na nangatatakot sa kaniya. (Awit 103:7-11).

 

Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon. (Deuteronomio 6:4).

 

Nguni’t sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa Kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa pamamagitan niya. (1 Corinto 8:6):

 

Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus. (1 Timoteo 2:5).

 

Tignan sa Isaias 45:12, Awit 11:4, Awit 33, Awit 104:30, Marcos 12:29, Efeso 4:6:

Link to comment
Share on other sites

ANG SPIRITO NG DIOS.

 

(3). Ang Spirito ng Dios ay ang Kanyang kapangyarihan na kanyang ginamit sa paglilikha. Ito ay nasa lahat ng dako at naghahayag at gumaganap ng Kanyang kalooban.

 

... At ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig (Genesis 1:2).

 

Iyong nakikilala ang aking ang aking pagupo at pagtindig, Iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo, Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagka’t wala pa.ang salita sa aking dila, nguni’t narito, Oh Panginoon natatalastas mo nang boo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin; Ito’y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol (Libingan), narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; doon ma’y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi: Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw; Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. (Awit 139:2-12).

 

Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. (Job 33:4).

 

Gayon ma’y tiniis mong malaon sila, at sumaksi ka laban sa kanila ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta: gayon ma’y hindi sila nangakinig: kaya’t ibi-nigay mo sila sa kamay ng mga bayan ng mga lupain. (Nehemias 9:30).

 

Tignan sa Awit 104:30, Mikas 3:8.

Link to comment
Share on other sites

ANG BANAL NA SPIRITO.

 

(4). Ang Banal na Spirito ay iyon ding kapangyarihan ng Dios na Kanyang ginagamit sa pagganap ng Kanyang katangitanging panukala, gaya sa kanyang pangtubos na gawain. Kaya sa pamamagitan ng Banal na Spirito ang kahayagan ng Dios ay naibigay sa mga propeta. Sa pamamagitan ng Banal na Spirito, si Jesus ay ipinanganak at nakagawa ng mga dakilang gawa, at nasalita ang salita ng Ama. Sa pamamagitan din niyon ang mga apostol ay naturuan sa lahat ng katotohanan at nakapagpatunay sila sa kanilang mga ipinihayag sa pamamagitan ng mga kagilagilalas na gawa. Katangitanging kaloob ng Banal na Spirito ay ipinagkaloob sa unang mananampalataya at sa pamamagitan ng Banal na Spirito, ang Dios ay tumatahan sa kanila.

 

Sapagka’t hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: Kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo. (2 Pedro 1:21).

 

At sumagot ang anghel, at sinabi sa kaniya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan: Kaya naman ang banal na bagay na ipanganak ay tatawaging Anak ng Dios. (Lucas 1:35).

 

At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit; at dumapo sa kaniya; At siya’y hindi ko nakilala; datapuwa’t ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, Ang makita mong babaan ng Espiritu, at manahan sa kaniya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. (Juan 1:32, 33).

 

Sa makatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng Kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; Sapagka’t sumasa kaniya ang Dios. (Gawa 10:38).

 

Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagka’t ako’y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha; Ako’y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi, upang itanyag ang kaayaayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod at naupo: at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kaniya. At siya’y nagpasimulang magsabi sa kanila, Ngayo’y naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. (Lucas 4:18-21).

 

Datapuwa’t ang Mangaaliw, sa makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi. (Juan 14: 26).

 

Sapagka’t tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapuwa’t kayo’y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa ... Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo ...(Gawa 1:5,8).

 

At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang boong buhay na kanilang kinauupuan ... At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu ... (Gawa 2:2,4).

 

At nang ako’y magpasimulang magsalita, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbaba sa atin nang una; At naalaala ko ang salita ng Panginoong, kung paanong sinabi niya, Tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig; Datapuwa’t kayo’y babautismuhan sa E’spiritu Santo. (Gawa 11:15-16).

 

Nang magkagayo’y ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay, at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan na pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi, na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito.... (Gawa 8:17-19).

 

Ngayo’y may iba’t ibang mga kaloob, datapuwa’t iisang Espiritu. At may iba’t ibang mga pangangasiwa, datapuwa’t iisang Panginoon. At may iba’t ibang paggawa datapuwa’t iisang Dios na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapuwa’t sa bawa’t isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu, upang pakinabangan naman. Sapagka’t sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan; at sa iba’y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu: Sa iba’y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu; at sa iba’y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa iisang Espiritu: At sa iba’y ang mga paggawa ng mga himala; at sa iba’y hula; at sa iba’y ang pagkilala sa mga espiritu; at sa iba’y ang iba’t ibang wika; at sa iba’y ang pagpapaliwanag ng mga wika; Datapuwa’t ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu, na binabahagi sa bawa’t isa ayon sa kaniyang ibig: (1 Corinto 12:4-11).

 

O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili. (1 Corinto 6:19).

Link to comment
Share on other sites

JESUCRISTO.

 

(5). Si Jesucristo, ang tanging bugtong na Anak ng Dios ay ipinanganak ni Birging Maria. Siya’y binuhay bilang huling Adam, ipinanganak na gaya ng ating kalikasan, na tuksung gaya natin, ngunit di nagkasala, upang alisin sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, kamatayan at pagkabuhay na maguli, ang lahat na kasamaan bunga ng pagsalangsang ng unang Adam.

 

Datapuwa’t samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagka’t ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo. At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y Jesus, sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan; (Mateo 1:20, 21).

 

At sumagot ang anghel, at sinabi sa kaniya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan: kaya naman ang banal na bagay na

ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios. (Lucas 1:35).

 

Datapuwa’t nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipanganganak sa ilalim ng kautusan. (Galacia 4:4).

 

Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya’y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, Bagama’t siya’ Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. (Hebreo 5:7, 8).

 

Sapagka’t yamang sa pamamagitan ng tao’y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao’y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay: Sapagka’t kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, ga yon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin... Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa; pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langii. (1 Corinto 15:21, 22, 45-49).

 

Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus (1 Timoteo 2:5).

Link to comment
Share on other sites

(6). Ang kamatayan na idinulot ng kasalanan sa daigdig ay malilipol sa pamamagitan ng paglipol ng kasalanan. Ito’y hindi magagawa ng tao. Ang kamatayan ni Jesus ay isang pagibig na pagsunod sa Dios, upang tayo’y magkamit ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at maipagkasundo tayo sa Dios. Ang walang pagkakasalang buhay ni Jesus ang lumipol laban sa kasalanan, at nakatiyak ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli sa mga patay. Ipinahayag ng Dios ang kanyang pagibig ng ibigay niya si Jesus bilang taga-pagligtas.

 

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:16).

 

Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! (Juan 1:29).

 

Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; (Roma 3:25).

 

Datapuwa’t ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. (Roma 5:8).

 

Na sa kaniya’y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya, (Efeso 1:7).

 

Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. (Colosas 1:13,14.).

 

Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo’y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama. (Galacia 1:4).

 

Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin, upang tayo’y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kaniyang sariling pagaari. (Tito 2:14).

 

Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo’y maging sa kaniya’y katuwiran ng Dios. (2 Corinto 5:;21).

 

Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbug dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay magsigaling tayo...

 

Siya’y makakakita ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan: sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami; at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. (Isaias 53:5 & 11).

Link to comment
Share on other sites

(7). Si Jesus na ibinangon mula sa kamatayan ng ikatlong araw ay naghayag sa kaliwanagan ng Buhay at walang kamatayan. Itinaas sa kanang kamay ng Kanyang Ama, siya’y nabubuhay magpakailan man bilang pinakamataas na sacerdote at taga-pamagitan.

 

Na siya’y binuhay na maguli ng Dios, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan: sapagka’t hindi maaari na siya’y mapigilan nito. (Gawa 2:24).

 

Siya muling binuhay ng Dios nang ikatlong araw, at siya’y itinalagang mahayag. (Gawa 10:40).

 

Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid baga’y si Jesucristo na Panginoon natin. (Roma 1:3,4.).

 

Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya’y hindi naghahari sa kaniya. (Roma 6:9).

 

Na kaniyang ginawa kay Cristo, nang ito’y kaniyang buhaying maguli sa mga patay, at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan, sa kaibaibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan, at kapangyarihan at pagkasakop, at sa bawa’t pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. (Efeso 1:20,21)

 

Kaya, mga banal na kapatid, rnga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus. (Hebreo 3:1).

 

Dahil dito naman siya’y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa’y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. (Hebreo 7:25).

 

Sapagka’t may isang Dlos at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus. (1 Timoteo 2:5).

Link to comment
Share on other sites

(8). Sa Takdang panahon, susuguing muli ng Dios ang kanyang Anak dito sa lupa sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian upang humatol sa mga buhay at mga patay at itatag dito sa lupa ang isang sang-daigdigan at mananatiling kaharian.

 

At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya’y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas; at siya’y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya’y lumalayo, narito may daiawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit; Na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo’y nangakatayong tumitingin sa langit Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, at paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. (Gawa 1:9-11).

 

At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus; na siya’y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay, na sinalita ng Dios sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta buhat pa nang una. (Gawa 3:20-21).

 

Sapagka’t ang Anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel; at kung magkagayo’y bibigyan ang bawa’t tao ayon sa kaniyang mga gawa. (Mateo 16:27).

 

Sapagka’t ito’y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anomang paraan sa nangatutulog. Sapagka’t ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli; kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, Upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man. (1 Tesalonica 4:15-17).

 

Sapagka’t ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. (Filipos 3:20).

 

Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. (2 Timoteo 4:1).

 

At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo: at siya’y maghahari magpakailan man. (Apocalipsis 11:15).

 

Sapagka’t kinakailangang siya’y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanilang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. (1 Corinto 15:25).

Link to comment
Share on other sites

TAO .

 

(9). Isang nilikha na mula sa alabok, ang tao ay namamatay o matutunaw ang katawan o mawawala na bilang tao dulot ng magsuway ni Adam na nagdulot ng kamatayan bilang parusa sa kasalanan. Sa kamatayang kalagayan, ang tao ay isang katawang walang buhay, walang diwa wari baga’y di naging tao. Ang kanyang patay na katawan ay mabubulok at malilipol.

 

At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. (Genesis 2:7).

 

Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka’t diyan ka kinuha: sapagka’t ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. (Genesis 3:19).

 

Sapagka’t nalalaman niya ang ating anyo; Kaniyang inaalaala na tayo’y alabok. (Awit 103:14).

 

Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala. (Roma 5:12).

 

Sapagka’t sa kamatayan ay walang alaala sa iyo; Sa Sheol ay sinong mangagpapasalamat sa iyo? (Awlt 6:5).

 

Iyong ikinukubli ang iyong mukha, sila’y nangababagabag; Iyong inaalis ang kanilang hininga, sila’y nangamamatay, at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabok. (Awit 104:29).

 

Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya’y nanunumbalik sa kaniyang pagkalupa; Sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang pagiisip. (Awit 146:3,4).

 

Sapagka’t nalalaman ng mga buhay, na sila’y mangamamatay: nguni’t hindi nalalaman ng patay ang anoman bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka’t ang alaala sa kanila ay nakalimotan. Maging ang kanilang pagibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon; na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.. .Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; Sapagka’t walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan. (Eclesiastes 9:5, 6,10.).

 

Sapagka’t hindi ka maaring purihin ng Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan! Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. Ang buhay, ang buhay, siya’y pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito: Ang ama sa mga anak ay magpapatalastas ng iyong katotohanan. (Isaias 38:18,19).

Link to comment
Share on other sites

(10). Ang kaluluwa ayon sa Biblia ay nangahu-hulugan, una, linikha; nguni’t nagagamit din sa iba’t ibang kakanyahan ng isang buhay na linikha — maging tao o hayop man, gaya halimbawa ng pagkatao, katawan, buhay, hininga, pagiisip. Hindi kailanman ipinapahayag ang diwa ng walang hanggang buhay. (Immortality)

 

At sinabi ng Dios, Bukulan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Dios ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawa’t may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikaniyang uri: at nakita ng Dios na mabuti. At mga binasbasan ng Dios, na sinabi, Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang’ araw. At sinabi ng Dios, Bukulan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikaniyang uri: at nagkagayon. (Genesis 1:20-24).

 

At mangyayari, na gaya ng kung ang isang gutom ay nananaginip, at narito, siya’y kumakain; nguni’t siya’y nagigising, at ang kaniyang kaluluwa ay walang anoman: o gaya ng kung ang isang uhaw ay nananaginip, at narito, siya’y umiinom; nguni’t siya’y nagigising, at, narito, siya’y malata, at ang kaniyang kaluluwa ay uhaw: gayon ang mangyayari sa karamihan ng lahat na bansa, na nagsisilaban sa bundok ng Sion. (Isaias 29:8).

 

Narito, lahat ng kaiuluwa ay akin; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay ... ang kaluluwa na nagkakasaia, mamamatay. (Ezekiel 18:4,20).

 

Narito, sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap: Nguni’t ikaw sa pagibig mo sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan; Sapagka’t iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. (Isaias 38:17).

 

Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. (Lucas 2:35).

 

At mangyayari, na ang bawa’t kaluluwa na hindi makinig sa.prppetang yaon, ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. (Gawa 3:23).

 

Ang bawa’t kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagka’t walang kapangyarihan na hindi mu’la sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao’y hinirang ng Dios. (Roma 13:1).

 

At ibinuhos ng ikalawa ang kaniyang mangkok sa dagat; at naging dugo na gaya ng isang patay; at bawa’t kaluluwang may buhay, sa makatuwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. (Apocalipsis 16:3).

Link to comment
Share on other sites

(11.) Ang Spiritu ayon sa Biblia na nauukol sa Tao (karaniwang salin sa Tagalog ay Diwa) ay di naghahayag ng di-na-mamatay na kaluluwa nguni’t tumutukoy sa hininga buhay, lakas, pagiisip at iba pang kakanyahan ng tao hanggat buhay.

 

At nangyari, sa kinaumagahan, na ang kaniyang diwa (“spirit”) ay nagulumihanan at siya’y nagsugo at kaniyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Egipto, at ang lahat ng pantas doon: at isinaysay ni Faraon sa kanila ang kaniyang panaginip: datapuwa’t walang makapagpaliwanag kay Faraon. (Genesis 41:8).

 

At kanilang isinaysay sa kaniya, ang lahat ng salita ni Jose, na kaniyang sinabi sa kanila: nang kaniyang makita ang mga karitong ipinadala ni Jose upang dalhin sa kaniya, ay nagsauli ang diwa (“spirit”) ni Jacob na kanilang ama. (Genesis 45:27).

 

At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako’y isang babae na may diwang mapanglaw, (“sorrowful spirit”) hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. (1 Samuel 1:15).

 

At ang pagkain sa kaniyang dulang, at ang pagkaayos ng kaniyang mga alila, at ang tayo ng kaniyang mga tagapaglingkod, at ang kanilang mga pananamit, gayon din ang kaniyang mga tagahawak ng saro, at ang kanilang mga pananamit; at ang kaniyang sampahan na kaniyang sinasampahan.sa b.,hay ng Panginoon: nawalan siya ng loob. (“no more spirit in her.”) (2 Cronica 9:4).

 

Naaalaala ko ang Dios, at ako’y nababalisa: Ako’y nagdaramdam, at ang diwa ko’y (“my spirit”) nanglulupaypay ... Aking inaalaala ang awit ko sa gabi: Sumasangguni ako sa aking sariling puso: at ang diwa ko’y (“my spirit”) masikap na nagsiyasat. (Awit 77:3.6).

 

Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: Nguni’t sa kapanglawan ng puso ay nababagabag ang diwa. (“Spirit”). (Kawikaan 15:13).

 

Nang masabing gayon ni Jesus, siya’y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabl, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ako’y ipagkakanulo ng isa sa inyo. (Juan 13:21).

 

Samantala ngang sila’y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kaniyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng diosdiosan. (Gawa 17:16).

 

Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon. (Roma 12:11).

 

At kayo’y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip. (Efeso 4:23).

Link to comment
Share on other sites

(12). Ang walang hanggang buhay (immortality) ay hind kaalinsabay sa tao, nguni’t iyan ay kaloob ng Dios, na maipamahagi sa pamamagitan ng gawa ni Jesucristo, na Kanyang Anak, sa lahat ng lubusang maniniwala at susunod sa kanyang haimbawa.

 

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:16).

 

At sila’y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma’y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. (Juan 10:28).

 

Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. (Juan 17:2)

 

Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin (Roma 6:23).

 

Nguni’t ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio. (2 Timoteo 1:10).

 

At ito ang patotoo, na tayo’y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay. (1 Juan 5:11 & 12).

 

At sinabl nl Jesus, Katotohanang sinabi ko sa inyo, Walang taong naglwan ng buhay, o mga kapatid na lalake, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa, dahil sa akin, at dahil sa evangelio, na hindi siya tatanggap ng tigisang daan ngayon sa panahon ito, ng mga bahay at mga kapatid na lalake at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng mga paguuslg; at sa sanglibutang darating ay ng walang hanggang buhay. (Marcos 10:29,30).

Link to comment
Share on other sites

(13). Ang walang hanggang buhay (immortality) ay hindi inaari ngayon nguni’t ipagkakaloob sa pagkabuhay na maguli at paghatol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.

 

Nguni’t talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya’y tatayo sa lupa sa kahulihulihan: At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, Gayon ma’y makikita ko ang Dios sa aking laman: Siyang makikita ko ng sarili, at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. (Job: 19:25-27)

 

At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mangagigising, ang iba’y sa walang hanggang buhay, at ang iba’y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. (Daniel 12:2).

 

At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng lbinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagka’t ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa’t nakakita sa Anak, at sa kaniya’y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw ... Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya’y magdala sa akin; at siya’y aking ibabangon sa huling araw. (Juan 6:39,40 ... 44).

 

Ngunl’t hindi namin ibig na kayo’y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog; upang kayo’y huwag mangalumbay, na gaya ng mga lba, na walang pagasa. Sapagka’t kung tayo’y nagsisisampalatayang sl Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Dios na kasama niya. Sapagka’t ito’y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anomang paraan sa nangatutulog. Sapagka’t ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli; Kung magkagayon, tayong nangabubunay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man. (1 Tesalonica 4:13-18).

 

Datapuwa’t kung walang pagkabuhayna maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo:.at kung si Cristo’y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhari ang inyong pananampalataya. (1 Corinto 15:13,14).

 

Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin, sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli ha walang kasiraan, at tayo’y babaguhin. Sapagka’t kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapuwa’t pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. (1 Corinto 15:50-54).

 

Datapuwa’t ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga pa-tay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin. Sapag-ka’t hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka’t kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila’y mga anak ng Dios, palibhasa’y mga anak ng pagkabuhay na maguli. (Lucas 20:35,36).

Link to comment
Share on other sites

(14). Ang lupa ay ang nakatakdang dako upang pagkilusan ng mga tauhan ng Dios kapag natanggap na ang buhay na walang hanggan.

 

Sapagka’t ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: Nguni’t yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain. Sapagka’t sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya’y mawawala na. Nguni’t ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan ... Sapagka’t ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mangagmamana ng lupain; at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. (Awit 37:9-11,22).

 

At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng boong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng Kataastaasan: ang kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kaniya. (Daniel 7:27).

 

Mapapalad ang maaamo: sapagka’t mamanahin nila ang lupa. (Mateo 5:5).

 

At sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang Anak ng tao sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, kayo nama’y magsisiupo sa labingdalawang luklukan, upang magsihukom sa labingdalawang angkan ng Israel. (Mateo 19:28).

 

Sapagka’t hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. (Roma 4:13).

 

At ang magtagumpay, at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa: at sila’y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok; gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. (Apocalipsis 2:26,27).

 

At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatad nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa, at sila’y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Dios; At sila’y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. (Apocalipsis 5:9,10).

Link to comment
Share on other sites

15). Kinakailangan din na ang pagtuturo na ang infierno (hell) ay dako ng parusahang walang hanggan, ay hindi totoo, Ang infierno (hell) ayon sa Biblia ay ang libingan o hukay. Sa Bibliang Tagalog sa Lumang Tipan, ang katagang “Sheol” sa Hebreo ay hindi nasalin. (Hell sa Engles). Ang kahulugan ay libingan, ang dako ng lahat ng mga patay, masama o mabuti man. Sa Bagong Tipan, ang katagang “Hades” (sa Greigo) ay hindi rin nasalin at gayon din ang kahulugan.

 

Huwag nawa akong mapahiya, Oh Panginoon; sapagka’t ako’y tumawag sa iyo: Mapahiya nawa ang masama magsitahimik nawa sila sa Sheol. (Grave, libingan) (Awit 31:17).

 

Sapagka’t dakila ang iyong kagandahang-loob sa akin; At iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol. (Hell, libingan) (Awit 86:13).

 

Nang magkagayo’y nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Dios mula sa tiyan ng isda. At kaniyang sinabi, Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, At siya’y sumagot sa akin; Mula sa tiyan ng Sheol ako’y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Sapagka’t inihagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko; Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. (Jonas 2:1-3).

 

At kung inyong kunin pa ang isang ito sa akin, at may mangyaring sakuna sa kaniya, ay inyong ibababa ang aking uban sa Sheol (Grave, libingan) na may kapanglawan. Ngayon nga’y kung ako’y dumating sa iyong lingkod na aking ama, at ang bata ay hindi namin kasama; sapagka’t ang kaniyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan; ay mangyayari nga na pagka kaniyang nakitang ang bata ay di na nin kasama, na mamamatay siya; at ibababa sa Sheol na may kapanglawan ng iyong mga lingkod ang mga uban ng iyong lingkod na aming ama. (Genesis 44:29-31).

 

Sapagka’t sa kamatayan ay walang alaala sa iyo; Sa Sheol (grave, libingan) ay sinong mangagpapasalamat sa iyo? (Awit 6:5)

.

Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; Sapagka’t walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol (Grave, libingan) na iyong pinaparunan. (Eclesiastes 9:10).

 

Aking sinabi, Sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Sheol (grave, libingan): Ako’y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon ... Sapagka’t hindi ka maaring purihin ng Sheol (Grave, libingan), hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan! Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. (Isaias 38:10,18).

 

Aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Sheol (grave, libingan); aking tutubusin sila mula sa kamatayan, Oh kamatayan saan nandoon ang iyong mga salot? Oh Sheol (grave, libingan), saan nandoon ang iyong kasiraan? Pagsisisi ay malilingid sa aking mga mata. (Oseas 13:14).

 

At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa
langit
? Ibababa ka hanggang sa Hades (hell, libingan), sapagka’t kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo’y ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. (Mateo 11:23).

 

Sapagka’t hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, (Hell, libingan), ni titiisin man na ang iyong Bana ay makakita ng kabulukan; Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay; Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya’y namatay at inilibing, at nasa atin ang kaniyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga’y isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Dios sa kaniya, na sa bunga ng kaniyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kaniyang luklukan; Palibhasa’y nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Cristo, na siya’y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kaniya mang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. (Gawa 2:27-31).

 

At ang nabubuhay; at ako’y namatay, at narito, ako’y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. (Hell, libingan) (Apocalipsis 1:18).

 

Saan naroon, Oh kamatayan (Hades), ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, Oh kamatayan ang iyong tibo? (1 Corinto 15:55).

Link to comment
Share on other sites

(16). Kung minsan sa Bagong Tipan ang pinangalingang salita sa infierno (hell) ay “Gehenna”, isang katagang nau-ugnay sa Kapatagan ng Hinnom, na isang dakong malapit sa Jerusalem na minsan ay pinagaganapan ng pagsunog na alay sa dios-diosan na kinasuklaman ng mga Judio ng lumaon ang panahon, at tuloy ginawang isang dako para sa sunogan ng mga basura at mga patay na hayop at mga criminal at ang apoy ay patuloy ang ningas sa ganitong paraan. Kaya’t nararapat gamitin sa paglalarawan ng paghatol sa darating na panahon.

 

At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo: mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kay sa may dalawang kamay kang mapasa impierno (hell, Gehenna) ng apoy na hindi mapapatay. (Marcos 9:43).

 

Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, na ang bawa’t mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, ulo lka, ay mapapasa panganib sa impierno (Hell, Gehenna) ng apoy. (Mateo 5:22).

 

At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno, (hell, Gehenna). (Mateo 10:28).

 

Bukod dito’y nagsunog siya ng kamangyan sa libis ng anak ni Hinnom, at sinunog ang kaniyang mga anak sa apoy, ayon sa mga karumaldumal ng mga bansa, na mga pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. (2 Cronica 28:3).

 

At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ni Baal, na nasa libis ng anak ni Hinnom, upang paraanin sa apoy ang kanilang mga anak na lalake at babae kay Moloch; na hindi ko iniutos sa kanila o nasok man sa aking pagiisip na kanilang gawin ang kasuklamsuklam na ito; na pinapagkasala ang Juda. (Jeremias 32:35).

 

At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal, upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal; na hindi ko iniutos, o sinalita man, o pumasok man sa aking pagiisip: Kaya’t narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang dakong ito ay hindi na tatawaging Topheth, ni ang Libis ng anak ni Hinnom, kundi Ang Libis ng Patayan. (Jeremias 19:5,6).

Link to comment
Share on other sites

(17). Ang tunay na turo sa Biblia ng gantimpala at pagpaparusa ay sa muling pagbabalik ni Jesus sa kapangyarihan at kaluwalhatian at siya’y hahatol doon sa naka-alam ng kalooban ng Dios; dito’y mapapasama ang mga buhay sa panahong yaon, at yaong kanyang ibabangon mula sa patay, maging matuwid o di matuwid man. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga matuwid sa kanyang Kaharian nguni’t lilipulin ang mga di matuwid.

 

At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan; at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na hindi nangyari kailan man mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon: at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawa’t isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mangagising, ang iba’y sa walang hanggang buhay, at ang iba’y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. (Daniel 12:1-2).

 

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang aanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagka’t hindi eiya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa hg mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka’t masasama ang kanilang mga gawa. (Juan 3:16-19).

 

Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka’t dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, at magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli’ sa paghatol. (Juan 5:28,29).

 

Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isa hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw. (Juan 12:48).

 

Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagka’t paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kaniyang panginoon sa kaniyang sangbahayan, upang sila’y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ha sa kaniya’y ipagkakatiwala ang lahat niyang pagaari. Datapuwa’t kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kaniyang puso, Magtatagal ang aking panginoon; at magsimulahg bugbugin ang kaniyang mga kapuwa alipin, at makipagkainan at makipaginuman
sa
mga lasing; Darating ang pangihoon ng aliplng yaon sa araw na hindi niya hinihintay, at oras na hindi niya nalalaman, at siya’y babaakin, at isasama ang kaniyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw: doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. (Mateo 24:44-51).

 

At sa ami’y ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa ba-yan, at saksihan na siya ang itinalaga ng Dios na maging Hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawa’t sumasampalatay a sa kaniya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. (Gawa 10:42,43)

 

Na may pagasa sa Dios, na siya rin namang hinihintay nila, magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. (Gawa 24:15).

 

Sapagka’t tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa’t isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. (2 Corinto 5:10).

 

At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: Na siyang tatangap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. (2 Tesalonica 1:7-9).

 

Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. (2 Timoteo 4:1).

 

At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong poot, at ang panahon ng mga patay upang mangahatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng ganting-pala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki; at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. (Apocalipsis 11:18):

 

Tignan sa Mateo 25;31,46; Lucas 13:24-30; Roma 2:1-16.

Link to comment
Share on other sites

(18). Maliban sa kaalaman ng pagliligtas ng evangelio, ang mga tao ay walang pagasa sa buhay; at hindi rin sila mapapa ilalim sa paghatol; ang kanilang kamatayan ay walang hang gang pagtulog.

 

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:16).

 

Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutuli niyaong tinatawag na Pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pagasa, at walang Dios sa sanglibutan. (Efeso 2:11,12).

 

Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo’y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. (Efeso 4:17,18).

 

Nguni’t hindi namin ibig na kayo’y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog; upang kayo’y huwag mangalumbay na gaya ng mga iba, na walang pagasa. (1 Tesalonica 4:13).

 

Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. (1 Juan 5:12).

 

Taong nasa karangalan, at hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. (Awit 49:20)

 

Oh, Panginoon naming Dios, ang ibang mga panginoon, bukod sa iyo ay nagtaglay ng pagkapanginoon sa amin; nguni’t ikaw lamang ang babanggitin namin sa pangalan. Sila’y patay, sila’y hindi mabubuhay: sila’y namatay, sila’y hindi babangon: kaya’t iyong dinalaw at sinira sila, at pinawi mo ang lahat na alaala sa kanila. (Isaias 26:13,14).

 

... Sila’y ... patutulugin ng walang hanggang pagtulog, at huwag mangagising, sabi ng Panginoon. (Jeremias 51:39).

 

Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. (Kawikaan 21:16).

Link to comment
Share on other sites

ANG DIABLO.

 

(19). Sapagka’t si Jesus ay nahayag upang sirain ang gawain ng Diablo (1 Juan 3:8; Hebreo 2:14), ang gawain ng ating Panginoon ay hindi mapaga-alaman kapag ang kalikasan ng Diablo sa Biblia ay hindi nauunawaan. Ang Diablo ay hindi isang per sona na may higit na kalikasan kay sa atin kundi isang kataga na kumakatawan sa kasalanan sa iba’t ibang kahayagan— sa isang tao, sa buhay social, at sa pang-politica.

 

Sinagot, sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay Diablo? (Juan 6:70). Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, Siya’y isang mamamataytao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohenan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito. (Juan 8:44).

 

Samakatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong slya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; sapagka’t sumasa kaniya ang Dios. (Gawa 10:38)

 

Kayo maging mapagpigil, kayo’y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. (1 Pedro 5:8).

 

Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan ,upang kayo’y masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. (Apocalipsis 2:10).

 

Ang sumusunod na pagkahanay ay nagpapakita ng pagamit ng katagang Diablo sa Biblia:

 

Ang kasalanan ay namumunga ng kamatayan. (Santiago 1:15) ...

 

kahanay ng...

... Yaong may pahahari sa kamatayan, samakatuwid

ay ang diablo. (Hebreo 2:14).

 

... alisln ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. (Hebreo 9:26).

 

kahanay ng...

... upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang

malipol yaong may paghahari sa kamatayan, samakatuwid ay ang diablo. (Hebreo 2:14).

 

Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? (Gawa 5:4).

 

kahanay ng...

...bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? (Gawa 5:3).

 

Ayon sa lakad ng sanglibutang ito (Efeso 2:2).

 

kahanay ng ...

Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. (Efeso 2:2).

 

...ang mga pita ng laman at ng pagiisip. (Efeso 2:3).

 

kahanay ng ...

ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway (Efeso 2:2).

Link to comment
Share on other sites

Ang bawa’t tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. (Santiago 1:14).

 

kahanay ng ...

silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. (2 Timoteo 2:26).

 

...ang anak ng pagsuway. (Efeso 2:2).

 

kahanay ng...

ang mga anak ng diablo (1 Juan 3:10).

 

... at inyong iwan.., ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. (Efeso 4:22).

 

kahanay ng ...

kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. (Efeso 6:11).

 

...iniibig niya ang sanglibutang ito. (2 Timoteo 4:10).

 

kahanay ng ...

Na binulag ng Dios ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip. (2 Corinto 4:4).

 

... tayo’y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sang. libutan (Galacia 1:4).

 

kahanay ng...

...iligtas mo kami sa masama. (Mateo 6:13).

 

...dumadaig sa sanglibutan. (1 Juan 5:5).

 

kahanay ng...

...inyong dinaig ang masama (1 Juan 2:14)

 

... pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. (Santiago 1:27).

 

kahanay ng...

... ingatan mo sila mula sa masama. (Juan 17:15).

 

... at sila’y (sangpung hari) dadaigin ng Cordero. (Apocalipsis 17:14).

 

kahanay ng ...

... sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang. libong taon. (Apocalipsis 20:2).

Link to comment
Share on other sites

SATANAS.

 

(20). Ang salitang “Satanas” sa Biblia ay nangangai-hulugan lamang na “kalaban, at nauulol sa mga tao”.

 

Nguni’t ang mga prinsipe ng mga Filisteo ay nagalit sa kaniya; at sinabi ng mga prinsipe ng mga; Filisteo sa kanya, Pabalikin mo ang taong iyon upang siya’y bumalik sa kaniyang dako na iyong pinaglagyan sa kaniya, at huwag mong pababain na kasama natin sa pakikipagbaka, baka sa pagbabaka ay maging kaaway (“Satanas”) natin siya. (1 Samuel 29:4)

 

At ipinagbangon ng Panginoon si Salomon, ng isang ‘kaaway (Satanas) na si Adad na Idumeo: siya’y sa lahi ng hari sa, Edom ... At ipinagbangon ng Dios si Salomon ng ibang kaaway (Satanas), na si Rezon na anak ni Eliada, na tumakas sa kaniyang panginoong kay. Adadezer na hari sa Soba: ....At siya’y naging kaaway (satanas) ng Israel sa lahat ng kaarawan ni Salomon, bukod pa sa ligalig na ginawa ni Adad: at kaniyang kinapootan ang Israel, at naghari sa Siria (1 Hari 11:14,23,25).

 

Sa kabayaran ng aking pagibig ay mga kaaway (mga satanas) ko sila: Nguni’t ako’y tumalaga sa dalangin ... Ito ang kagantihan sa aking mga kaaway (mga satanas) na :mula sa Panginoon, at sa kanilang nangagsasalita ng kasamaan laban sa aking kaluluwa ... Manamit ng kasiraang puri ang mga kaaway (mga satanas) ko, at matakpan sila ng. kanilang sariling kahihiyan na parang balabal. (Awit 109:4,20,29).

 

Datapuwa’t lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuranko, Satanas; ikaw ay tisod sa akin: sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao. (Mateo 16:23).

 

Ng lumaon nanga-hulugan din na gaya ng Diablo o lumalarawan sa “influencia” ng kasalanan o kasamaan, maging pang “individual”, o pang politica.

 

At ang babaing itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng labingwalong taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng sabbath? (Lucas 13:16).

 

At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. (Lucas 22:3).

 

Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. (Lucas 22:31).

 

Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila’y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapang. yarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila’y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pama. magitan ng pananampalataya sa akin. (Gawa 26:18).

 

At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. (Roma 16:20).

 

Huwag magpigil ang isa’t isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo’y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo’y magsama, baka kayo’y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. (1 Corinto 7:5).

 

Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo’y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw: Magtapat ka hang. gang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay ... .Nalalaman ko kung saan ka tumatahan, sa makatuwid baga’y sa kinaroonan ng luklukan ni Satanas at iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya, kahit nang mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo, na tinatahanan ni Satanas. (Apocalipsis 2:10, 13).

 

Kung minsan ang Diablo o Satanas ay inilalarawan na isang mapusok na kalaban.

 

Job 1 & 2, Mateo 4, Lucas 4, Lucas 10:18, Judas 9.

Link to comment
Share on other sites

ANG PANUKALA AT PANGAKO NG DIOS.

 

(21). Ang Dios ay iniladlad ang Kanyang panukala ng lumipas na panahon sa pamamagitan ng mga pangako na Kanyang inihayag sa mga baytang ng kasaysayan ng sangkatauhan. Tinatawag ni Pedro na “dakila at mahahalagang pangako” na sa pamamagitan nito ay makabahagi tayo ng kalikasan ng Dios.

 

Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan; na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at napakadakilang pangako; upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. (2 Pedro 1:3,4).

 

(a.) Ang unang pangako ay inihayag sa Eden ng sumalangsang si Adam sa utos ng Dios at inihayag na may isang ipanganganak na magtatagumpay laban sa kasalanan na sa pamamagitan niya ang lahat ng kasamaan dulot ng kasalanan ay malilipol.

 

At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi ito ang duduroo ng iyon ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. (Genesis 3:15).

 

(b.) Ang mahalagang paglaladlad ng panukala ng Dios ay nangyari ng tawagin ng Dios si Abram buhat sa Ur ng Chaldea upang tumungo sa Palestina. Ipinahayag kay Abram na ang kanyang binhi ay magiging taohan ng Dios at kakamtin ang lupain bilang pinaka walang hanggang mana at lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa kanya. Ang dakilang pangakong ito ay tinatawag na Evangelio (mabuting balita) sa Bagong Tipan, sapagka’t nasasangkot ang dakilang binhi ni Abram, si Jesukristo, at ang pagbabangong muli sa mga patay ni Abram at ang lahat ng tapat sa pananampalataya, at ang walang hanggang pag papala ng daigdig sa pagtatag ni Jesus ng kaharian ng langit dito sa lupa.

Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, Umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamaganak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasa lupaing ituturoko sa iyo: At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran: at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo: at pagpabalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Genesis 12:1-3).

 

At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kaniya, Itingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kanlunuran. Sapagka’t ang boong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakaylan man. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi: na ano pa’t kung mabibilang ng sinoman ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka. Lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwangluwang niyan: sapagka’t ibibigay ko sa iyo. (Genesis 13:14-17). At sapagka’t ipinakita na ng kasulatan, na aariing-ganap ng Dios ang mga Gentil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na nang una ang evangelio kay Abram, na sinasabi, Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa ... Ngayoh kay Abram nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya. sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo ... At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abram, at mga tagapagmana ayon sa pangako. (Galacia 3:8,16,29).

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...