Jump to content

Hain Na Man Ang Nangamatay Kong Mga Higala?


Recommended Posts

HAIN NA MAN ANG NANGAMATAY KONG MGA HIGALA?

 

"Ang mga minatay dili magadayeg kang Jehova, Ni may mausa niadtong nanganaug ngadto sa hilum." Salmo 115:17

 

Oo, hain na man sila si Juan, si Pedro ug si Jose — mga higala ko kaniadto? Ako gitudloan nga sila daku nag kahibalo karon atua sa kahimayaan sa langit didto sa. kahitas-an, kay sa niadto nga buhi pa sila. Ako gitudloan nga walay kamatayon.

 

Ako nagtu-o niini. Makapahimuot nga hunahunaon, apan usa niana ka adlaw nag sugod ako pagpangutana sa akong kaugalingon, "Matuod ba kini?" Mao nga gikuha ko ang daan kong Biblia nga dugay ko nag gisalikway, ug akong gitun-an ang iyang mga panig nga maampoon adlaw-adlaw, ug kini nagpadayag kanako, ug nahikurat ako sa akong pagto-o sa mga tradisyon.

 

Ang gipatoohan nga walay pagkatapus nga pagpasakit sa mga dautan didto sa infierno nakahatag ug kasamok sa akong hunahuna. Dili ako makato-o nga ang usa ka Deos sa gugma, nga adlaw adlaw nag dugang sa linibo ka mga bata nga natawo, aron lamang kini sila ipadala ngadto sa walay pagkatapus nga kasakitan sa infierno.

 

Apan karon nasayran ko na! Ang Biblia nagsulte kanako nga adunay,

 

 1. pagkabanhaw;
   
 2. paghukom;
   
 3. ganti nga kinabuhing dayon dinhi sa kalibutan alang sa mga matarung;
   
 4. walay pag katapus nga kamatayon alang sa mga dautan.

 

Ang Pulong sa Deos nakapahigawas kanako gikan sa mga tinuohang tinumotumo sa Babilonia ug Ehipto. Pagka lahi ra ang gitudlo sa Biblia.

 

UNA, nabasa ko nga "Ug giumol ni Jehova nga Deos ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi." (Genesis 2:7)

 

Walay hisgut bahin sa "immortal nga kalag" nga gihuyop o giginhawa sa Deos ngadto sa tawo, apan ako hinoon nakit-an ug nabasa nga ang gininhawa sa kinabuhi managsama nga ana-a sa mga tawo ug hayop. Sa tanang mga panid sa Pulong sa Deos wala koy nakita nga pulong — kalag nga immortal, (immortal soul) o nga ang tawo adunay pagka immortal.

Link to comment
Share on other sites

UNSAY MAHITABO KON ANG TAWO MAMATAY?

 

Atong pasultihon ang Pulong sa Deos.

 

1. "Kay ang mga buhi nasayud nga sila mangamatay: apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa" ... "maingon man ang ilang gugma, mao usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon" (Ecclesiastes 9:5, 6).

 

Ang mga minatay dili na mahigugma ug magdumot; mga katarungan nga lahi ra sa gitudlo ug gupatoohan kanako.

 

2. Atong pasultihon si David ang Salmista -

 

"Mogula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mobalik: Ni-anang maong adlaw mahanaw ang iyang mga hunahuna." (Salmo 146:4).

 

Pagka yanong sabton! Nianang maong adlaw sa pagkamatay wala na siyay pagkahibalo.

 

3. Karon pamatia si Isaias -

 

"Kay ang Sheol dili makdayeg kanimo, ang kamatayon dili makapasidungog kanimo. Sila nga manaug sa gahong dili maka laum sa imong kamatuoran." (Isaias 38:18).

 

Mao nga sa kamatayon, wala nay pagpasidungog sa mga kalag ng immortal (immortal souls) si magtugtog sa mga alpa nga bulawan.

 

4. Kaniadto ang patriarca nga si Job nag ingon:

 

"ngano-nga ako wala mamatay sa taguangkan? ... kay karon nakahigda na unta ako ug nahilum ... Didto ang dautan dili makasamok; ug didto ang mga gikapuyan nagapahulay" (Job 3:11, 13, 17).

 

Ug pagka lahi sa akong gisunodsunod nga tinuohan nga nagtudlo nga ang mga dautan gisakit didto sa calayo sa infierno nga nagtunglo sa Deos.

 

Dili - ang mga higala kong si Pedro, si Juan ug Jose, natulog diha sa abog. Wala sila sa langit, apan sila nagpaabut sa pagbalik ni Jesucristo. Sama kang Job, sila nagpaabut sa dakung pagtawag.

 

"Ikaw motawag unta, ug kanimo ako motubag." (Job 14:15)

 

Wala ba usab si David magsulte sa ingon? -

 

"Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako, sa pagtan-aw sa imong dagway." (Salmo 17:15)

 

Dili ba kini mahi-uyon sa mga pulong ni Ginoog Jesus:

 

"Ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagasingabut na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi." (Juan 5:28-29)

 

Ug karon, higala - ikaw nga nagbasa niini - buhata usab ang akong gibuhat, basaha ang Biblia adlaw adlaw, "ug ang kamatuoran magahatag kanimog kagawasan." (Juan 8:32)

 

Imo na karon maangkon sa kalibog sa hunahuna sa mga tradisyon nga gitudlo bahin sa pagpahilangit kon mamatay ug ang kasakitan sa infierno.

Link to comment
Share on other sites

HUNAHUNA-A Lang -

 

Makatarunganon ba sa pag ingon nga ang tawo nga mamatay mahilangit ug adto ba sa infierno, unya human sa gatusan ka mga tuig sila pabalikon dinhi unya sa adlaw sa Paghukom aron lamang pagtino kon sila nahimutang ba sa hustong dapit nga ankay kanila? Pagka makalilibog nga hunahuna-on. Mao ba kini ang buhat sa Deos?

 

Dili! "Ang Deos dili mabiaybiay, kay bisan unsay igapugas sa tawao, mao usab ang iyang pagaanihon." (Galacia 6:7). Ang tawo mamatay, ug siya mobalik sa abog, ug siya wala na hangtud nga siya pagabanhawon ni Jesus unya sa "kaulahiang mga adlaw." (Juan 6:44). Kining maong pagbalik haduol na kaayo.

 

Samtang "Ang mga minatay walay pagkahibalo."

 

Apan ang kinabuhing dayon maoy gasa sa Deos ug si Jesus mao ang magdala niining dakung ganti unya sa iyang pagbalik. maangkon unta nato kining kahibulongang ganti.

 

____________

 

 

Kon ikaw gustong mobasa sa ubang mga basahon ug kon gusto ikaw sa dugang basahon pagsulat lang sa address nga nahimutang sa ubos. Ipadala nga walay bayad. Basaha ang imong Biblia adlaw adlaw ginamit ang DAILY READING CHART ihatag nga walay bayad.

 

 

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

From: "Where are My Dead Friends?"

By Bro. Pablo Diez, Cabanua, Cabankalan, Debu

 

HainNaManAng.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...