Jump to content


Photo

Ti sursuro nga PUDNO TI BIBLIA maipapan ti DIOS, CRISTO ken TAO


  • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

#1 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14101 posts

Posted 23 July 2012 - 04:58 AM

Ti sursuro nga PUDNO TI BIBLIA maipapan ti

DIOS, CRISTO ken TAO

"Dacayo sukimatenyo dagiti sursurat." Jn. 5:39 "Surutenyo amin." 1 Tes. 5:21 "Salimetmetenyo a sititibker ti naimbag." 1 Tes. 5:21

Adda ti maymaysa nga Dios . . . saan nga Tallo. 1 Tim. 2:5; Deut. 6:4; Isa. 45:5; 1 Cor. 8:6. Ti caracter ti Dios Exo. 20:5-6; Salmo 103: 8 & 18; Apoc. 15:3; Jer. 10:10-13; 1 Juan 4:7-12; 1 Tim. 1:17; 6:15; Salmo 145.

Ni Jehova ammo na ti amin nga panonot ken dalan. Iso ket addo iti amin a diso: Salmo 139:1-12; Jer. 32:24; Heb. 4:12 ken 13.

Ti Espirituna isu ti pana-cabilinna nga manostonir ti universo. Jer. 32:17; Job 34:14, 15; Job 26:13; 33:4; Salmo 104:30; Genesis 1:2.

Ti Espiritu Santo isu met panacabilin nga naited ken ni Jesus ken Apostoles na. Isu isuro na amin nga banag. Aramid 10:38; Juan 14:28; Aramid 1:5-8; Aramid 8:17-19.

Ti nasantuan nga Surat adda ta ti tao a pinaltingan ti Espiritu Santo nagsaoda: 1 Tim. 3:16; Heb. 1:1; 2 Pedro 1:21.

Ti diablo isu ti basul iti lasag, saan nga pirnarsua nga saan nga matay: Heb. 2:14 Santiago 4:7; 1:14, 15; Juan 13:2; Mateo 16:23, organisascion ti basul: 1 Tes. 2:18; Apoc. 2:10-13; Apoc. 20:2; 1 Pedro 5:8.

Ti tulag ti Dios ken ni Abraham: Gen. 12:1, 2; 14:17; 15:8-18; 17:8; Galacia 3:8.

Naited met ken Isaac ken Jacob: Gen. 26:2, 4; 28:3, 4, 13, 14.

Daytoy nga tultulag ti Dios saan pay naaramid. Gawa 7:5; Heb. 9:8, 9, 13, 35, 39, 40; Gal. 3:16, 29; Lucas 1:68, 73.

Tulag ti Dios ken David 2 Samuel 7:12, 14; 23:1; ken 3,5 Salmo 132 11 — saan pay nga naaramid. Gawa 2:30; Isa. 9:7; Lucas 1:32.

Jesu-Cristo isu ti Anac ti Dios. Mateo 3:17; Juan 1:34, 49; 10:36; 14:10; Gawa 10:38. Ni Cristo natay ta tao:- 1 Tim. 2:5; Heb. 2: 14, 17.

Gapo iti inpatay ni Jesus ti Dios pinacawan ti basol nga naaramid: Roma 3:25, 26; 6:10; 8:3; Heb. 9:26.

Ti pinaungar na: Aramid 2:24; 5:30; 10:40; Efeso 1:20, 21; 1 Cor. 15:20-24.

Isu agsubli: Aramid 1:10; Aramid 3:20, 21; Mateo 16:27; Mateo 25:31; Heb. 9:28; 1 Tesalonica 4:16.

Isu ti mangocom: 2 Tim. 4:1; 2 Cor. 5:10; Juan 5: 28,29; Mateo 12:36 & ken 37; Mateo 25:31-46; Dan. 12:2; Lucas 19:15.

Agari iti amin nga lubong: Zac. 14:9; Lucas 1:30-33; Mateo 19:28; Dan. 7:14; Isa. 60:12; Isa. 9:7; Apocalipsis 11:15.

Jerusalem ti ayan ti trono na: Jer. 3:17; Joel 3:17; Isa. 6:40; Isa. 24:23; Zacarias 2:12; 14:16.

Ti Palestina naaramid a casla minuyongan ti Eden: Ezekiel 36:34-36; Isa. 51:3; Isa. 62:4; Isa. 60:15.

Ni Cristo isu ti agtogaw iti trono ni David Lucas 1:32, 33; Gawa 2:30; Isa. 9:7; Jer. 33:15; 2 Sam. 7:12-14.

Ti pagarian ti Israel nga narba maisubli nga Panarian: Amos 9:11; Isa. 61:4, 20, 21, 33; Mik. 4:6-8; Gawa 15:16.

Ti Evangelio nga incasaba ni Jesus isu ti Evangelio ti Dios: Marcos 1:14; Mateo 4:17, 23; Lucas 8:1; Lucas 9:1-2; Aramid 8:12, 25; 19:8, 10, 12; Aramid 1:6.

Madawat ti panagtuloc: Santiago 1:22; Mateo 7: 21; Mateo 28:20.

Ti tao matay: — 1 Tim. 6:16; Job 4:17; Roma 5:12; 8:11, 17; Gen. 3:19; 1 Cor. 15:53; Eccl. 3:19, 20; 12:7.

Ti tao no natayen awanen ti ricna na wen no ammo na: Salmo 6:5; 146:3, 4; Isa. 38.18, 19; Aramid 13:36; Aramid 2:29, 34; Eccl. 9:5, 6, 10.

Ti biag nga agnanayon ti parabur ti Dio's iti mangsalimetmet ti sao nga pudno ti Dios Roma 6:23; 1 Juan 2:25; 5:11, 12; Roma 2:7; 2 Tim. 1:10; Tito 1:2; Juan 3:16; 10:28; Santiago 1:12; Apoc. 21:4.

Ti biag a agnanayon magun-odan iti aldaw ti panagongar ken pagsucat iti lasag: Filipos 38:11 ken 21; Dan. 12:2; Juan 5: 28, 29; Juan 6:39, 40, 44; 1 Tes. 4:16; Aramid 24:15; 1 Cor. 15:13-15, 51, 52.

Ti daga isut pagianan dagiti adda biag da nga agnanayon: Salmo 37:9-34; Mateo 5:5; Daniel 7:27; Isaias 45:18; Apoc. 5:9, 10; Salmo 115:16.

Ni Cristo itid na ti panagturay iti sasantos na Apoc. 2:26, 27; Apoc. 3:21; Apoc. 5:10;1 Cor. 6:23; Lucas 22: 29, 30; Mateo 25:34; Daniel 7:18, 27; 2 Tim. 2:12.

Ti pagtumpalan ti managbasul: isu ti capucaw nga agnanayon: 2 Tes. 1:9, 10; 2 Pedro 3:9; Salmos 37:10 ken 20, 34; Salmo 104: 35; Salmo 145:20; Lucas 13:28.

Awanen ti yuli ti biag & ti awan responsibilidad na: Jer. 51:39, 57; Prov. 21 ver. 16; Salmo 49:6, 19; Isa. 25:14.

Bautismo aramid nga pacaisalacan: Juan 3:5; Aramid 2:38, 41; Aramid 8:12, 38; Aramid 9:38; Roma 6:35; Galacia 27:29.

Ti yadayo iti pudno naiparbeng: 2 Pedro 3:3-4; 2 Tim. 4:3, 4; 2 Tes. 2:11; Aramid 20:29.

-------

http://www.acbm.org.au/

http://www.acbm.org....ion/philippines

Attached File  TiSursuroNgaPUDNOTIBIBLIA.pdf   19.98KB   127 downloads
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users