Jump to content

Mahinungdanon Ba Nga Atong Masayran Kon Unsa Ang Atong Gituohan?


Resource Manager
 Share

Recommended Posts

MAHINUNGDANON BA NGA ATONG MASAYRAN KON UNSA ANG ATONG GITUOHAN?

______________

 

Daku kaayo ang pagkamahinungdanon kon atong dawaton ang mga gitudlo sa Kasulatan: ug unsa pa man ang laing gitudlo nga angayan natong pagadawaton? Usa ka magbabalak nagsulat (ug ang mga tawo nahiuyon sa sentimiento niini):—

 

“Kay sa forma ug sa tinuohan palalisa ang mga dili makatarungarion, Siya dili masayop kang kansang kinabuhi anaa sa matarung.”

 

Kining maong sentimiento malisud nga pabungaon gikan sa mga sinulat sa mga apostoles. Samtang ang “forma ug tinuohan” magaaghat sa pagsaway sa mga kamot sa dili makatarunganon, kini kon mahimutang sa hustong dapit kinahanglanon gayud. Bahin sa forma aduna kami laing basahon nga magapakita nga ang pagpabautismo maoy usa ka balaanong gikinahanglang forma sa pagtahud nga kon isalikway kini ni bisan kinsa nga tawo, magahimo ug kadautan sa iyang kaugalingon.

 

“Creed” nagkahulogan nga pagtoo, gikan sa pulong “credo”, Mitoo ako. Ang sentimiento alang sa kadaghanan mao nga dili kinahanglan nga atong masayran kon unsa ang atong gituohan, basta kon ang usa ka magtotoo matinud-anon lamang sa iyang gituohan. Kining maong sentimiento usa ka binoang, tungod kay ang sayop nga pagtoo magatultol ngadto sa sayop nga pagbuhat kon aksiyon. Kini ustab makuyaw, tungod kay kini makapasimang sa imong atensiyon gikan sa Pulong sa Dios nga nag-hatag ug kinabuhi. Magapasabut kini nga wala na lang gayud kitay pagatuohan. Kon unsa ang atong gituohan mahinungdanon kaayo nga atong masayran.

Link to comment
Share on other sites

  — Tungod kay gikahimut-an sa Dios ang paghimo sa kaluwasan nga kondisyonal sa pagtoo usab sa ubang mga butang.

  “.. gikahimut-an sa Dios pinaagi sa kaboang sa atong ginawale ang pagluwas kanila nga nagatoo” (1 Corinto 1: 21). “ang Maayong Balita, mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatoo” (Roma 1:16). “aron ang gisaad nga pinasikad sa pagtoo kang Ginoong Jesu-Cristo ikahatag ngadto kanila nga nanagpanoo” (Galacia 3:22). “ug nga pinaagi kaniya ang tanan nga nagatoo gipahigawas na gikan sa tanang butang, nga gikan niini ang kasugoan ni Moises wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo” (Buhat 13:39).
   
 1. — Tungod kay gikinahanglan kanato nga ang giingong “ubang mga butang “certain things”, walay lain kon dili kadtong giwale ni Jesus ug sa mga apostoles.

  Apan bisan pa kon kami, o usa ba ka manulonda nga gikan sa langit, magawale kaninyog Maayong Balita nga supak sa amo nang gikawale kaninyo, ipatunglo siya” (Galacia 1:8). “Kon adunay moanha kaninyo ug kini siya wala magdala sa maong tuloohan, ayaw ninyo siya pagpasak-a sa inyong balay” (2 Juan 10).
   
 2. — Tungod kay ang mga apostoles nagwale. sa mahinungdanong mga butang nga mailhan sa ngalang Maayong Balita, ug mao nga ang Maayong Balita mao man ang paagi nga gamiton alang sa atong kaluwasan.

  “ang Maayong Balita nga akong giwale kaninyo, nga inyong gipanagdawat ... ug nga pinaagi niini kamo ginaluwas kon inyo kining kuptan pagayo — gawas kon taphaw ra ang inyong pagtoo” (1 Corinto 15:1, 2) “ang Maayong Balita .. mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matagusa nga nagatoo” (Roma 1:16).
   
 3. — Tungod kay kining mga butang nga giwale mao ang mga butang nga may kalabutan sa Gingharian sa Dios, ug kadtong mga butang nga mahitungod kang Ginoong Jesu-Cristo.

  “Apan sa diha nga nagpanoo na sila kang Felipe sa pagmantala niya sa Maayong Balita mahitungod sa gingharian sa Dics ug sa ngalan ni Jesu-Cristo, nanagpabautismo sila nga mga lalake ug mga babaye” (Buhat 8:12). “Ug si Pablo miadto sa sinagoga (didto sa Efeso) ug sulod sa tolo ka bulan siya nagsultihan didto sa walay kokahadlok, nga nangatarungan ug nagpatoo kanila mahitungod sa gingharian sa Dios” (Buhat 19:8). Si Apostol Pablo (didto sa Roma) sulod sa duha ka tuig, “iyang giwale ang gingharian sa Dios ug gipanudlo niya ang mga butang mahitungod sa Ginoong Jesu-Cristo” (Buhat 28:31).
   
 4. — Tungod kay ang kakulang sa atong pagtoo sa Maayong Balita magahimo sa atong segurong kalaglagan.

  “Ang dili motoo pagahukman sa silot” (Marcos 16:16). “Ang magasalikway kanako ug dili modawat sa akong sulti .. ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahiang adlaw” (Juan 12:48).
   
 5. — Tungod kay ang pagkawalay pagkahibalo sa Maayong Balita magbilin sa tawo diha sa kangitngit diin ang kaluwasan imposibli.

  “Ang ubang mga Gentil; Ang ilang pagpanabut gingitngitan. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga na-anaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing” (Efeso 4:18). “hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Cristo, nahigawas sa katilingban sa Israel, ug mga dumoloong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios, ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman” (Efeso 2:12).
   
 6. — Tunged kay ang pagtoo maoy atong pagsalig, nga kon wala kini malisud ang pagpahimuot sa Dios.

  “ang pagtoo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabut” (Heb. 1:11) “Diha kaniya wala ang kakulang sa pagtoo nga arang makapahimo kaniya nga maduhaduhaon sa saad sa Dios.. mitubo siya nga malig-on sa iyang pagtoo” (Roma 4:20) “Ug kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya” (Hebreohanon 11:6).

Link to comment
Share on other sites

Igo ra ba ang pagtoo, ug maghunong nga kontento? Dili gayud. Ang Maayong Balita nga gituohan ug gitahud diha sa pagpabautismo nagpaila lamang sa tawo ngadto sa posisyon nga iyang pagabuhaton nga kaniadto malisud alang kaniya - “magbudlay alang sa iyang kaugalingong kaluwasan.” Aron sa paghimo niini siya magabuhat sa mga kasugoan ni Cristo nga maoy balaod alang sa iyang kinabuhi; kay, kon wala kini. ang adlaw moabut ra diin si Cristo magaingon ngadto kaniya: “Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan” (Mateo 7:23).

 

“.. himoa ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtoo ipuno ninyo ang maligdong sa batasan” (2 Pedro 1:5 — 10). “... panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog” (Filipos 2:12). “Kamo mga higala nako kon magatuman kamo sa akong isugo kaninyo” (Juan 15:14). “nga magatudlo kanila (kadtong nagatoo) sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo” (Mateo 28:20). “Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian so langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit” (Mateo 7:21).

______________

 

CEBUANO NI Brother Pablo B. Diez

 

KINI UG UBAN PANG MGA MATULON-ANONG BASAHON IMONG MAANG-KON NGA WALAY BAYAD. PANGAYO A KINI UG PAGSULAT KARON SA:

 

THE CHRISTADELPHIANS

 

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

 

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

MahinungdanonBasNgaAtongMasayran.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...