Jump to content

Cuan na Cataoan Biblia


Recommended Posts

CuanNaCataoanBiblia.jpg

 

CUAN NA CATAOAN BIBLIA

 

Panamatua ya nanlapud Salita na Dios ya onong ed letnegay bañgabañgat na Evangileo nen Cataoan tayon Jesucristo.

_______

 

Cuan na Cataoan Biblia

 

Panamatua ya nanlapud Salita na Dios ya onong ed letnegay bañgabañgat na Evangileo nen Cataoan tayon Jesucristo.

 

“Ta ontan lay inpañgaro na Dios ed mundo, ya inter to so bogbogtong ya Anac to, pian siopaman a manisia ed sicato ag natawtaw, no ag wala so bilay ton ande angaan.” Jn. 3:16.

 

“Onla cayo ed amin a mundo, tan ipolong yo so Evangileo.” Mar. 16:16.

 

“Maparaan cayo laoas ya onebat ed siopaman a mancaocolan ya ipalioaoa yo so gapo na satan ya ilalo ya wala ed sicayo, balet siooyamo tan sitatacot.” 1 Pdro. 3:15.

 

Dia ed Manbasa:

 

Manisia cami ya walay ayadyarin letnegay bañgabañgat a saya so anibukel na planoy Dios ed panañgilaban, a saya met so malioaoan sasalitaen na agnaomas tan maandon Salitay Dios, —Say Biblia.

 

Canian laoas si Oyamo tan sigagalang cami ya mañgisaclang ed sayan pigaran egpang ed careenan tan catouran mo, ta diad panisiam tan panompal mo:— “Say Cataoan gaoaen to ca a bulos.” Jn 8:32.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

CUAN NA GATAOAN ET SISIAEN TAYO:

 

 1. Ya say Sta. Biblia et salitan agnaomas na Dios, tan masiguron salita na profecia. Ed sayan Sta. Biblia so pacaamtaan na too ed linaoa, tan getma na Maaron Dios.
   
 2. Ya wala labat so sacsakey a Dios, say Aman wala ed tawen, tan sakey met a Cataoan asi Jesucristo, saya so Anac na Dios ya inanac, tan ontan met a Anac na too, onong a sicato so inanac nen Vergin Maria, pian alaen toy incatoo.
   
 3. Ya say casalanan niwala, “Say Diablo,” tan limmoob ed mundo lapud sakey a too, Adan, tan say bayar na casalanan say patey; balet say palancap na Dios, say maandon bilay, niiter labat ya ed panamegley na mablin dala nen Cristo—Jesus.
   
 4. Ya say pananesia ed Cristo Jesus, panag sebkel tan ed beniag ed ngaran na Cataoan ed pañgipalgep ed danon tan say matonong a cabibilay onong a nisian lan sigput ed mundo, saraya so peteg ya caocolan ed too, pian paliketen so Maaron Dios.
   
 5. Ya nanpadparan matonong tan macasalanan ed ipapatey onlarad loboc ya diman andian ira na picacabat ed beñgatla, tan alagden da so kioli ed bilay lapud Cristo Jesus ed isabi to; Sano Ocomen toray angalay ngaran to, matonong tan ag matonong, tan ed saray naawat ed Cataoan mi-olibay irad sicato dia ed dalin, “Arari tan Sacertodes” ed Sanliboy taon.
   
 6. Ya say Jerusalem ed Palestina sicato so cabisiran ceudad:—diad sayan ceudad so panlapuan na Oley ed sancadalinan:—ed cayari pamatoloc ed amin na naciones:—et saray totoo ton guendat, Israel, saray Judios, nipaoil iran nitipon ed dalin dan Palestina: nagawa ya ed casacbayay ipawil na Cataoan tin Cristo Jesus dia ed dalin, tan ontoloy ed cayari; pian ed saray kera nen Judios ya nitayac, tan diad ontan say dalin na Palestina niiter ed Abraham tan ed cailalacan to, onong ya insipan na Dios, tan saya sigput a pinaletay irirap na Cataoan a Jesus ed Cavalrio.
   
 7. Ya say ipawil a silalaman nen Cataoan tin Jesuscristo so asengsenger la; et dia ed sayan isabi Cataoan nagawa so kioli tan say caocom: Say panarian to so ed sancamundoan: tan ed cayari Sanliboy taon ya panari nen Cristo Jesus: Say patey angapo la, tan yawat to yan panarian ed Dios.

Link to comment
Share on other sites

1. SAY BIBLIA SO NIPOYAN YA SALITA NA DIOS.

 

“Ed tonong tan ed pantasi, no ag ira mansalita onong ed sayan salita, petepeteg ya angapo so cabuasan a nipaacar ed sicara.”— Isa. 8:20. “Amin a sulat ya inpoyan na Dios ...’”—2 Tim. 3:16. “No ag saray totoo nansalitara a nan lapo ed Dios diad inpaneniog ed sicara na Espiritu Santo.”—2 Pdro. 1:21. “Mapalar so manbasa, tan saray ondeñgel ed sayan salita na sayan angiprofitaan.”—Rev. 1:3. Say Cataoan tin Jeasuscristo walay abobon tod, “Si Moises tan ed saray prontas.”— Luc. 16:31. Say salitan, “Cuan na Cataoan,” walan naromog ed Daan a Sipan ed 2,000 ya ulit. Wala met ya ñgalñgalin 330 ya pamanecnec ed Daan a Sipan, et saya so asegec a nipaacar ed Cataoan tin Jesucristo. Say Capitulo 22 na Salmos, nisulat ya nen wala lay 1,000 tinaon, casacbayay kipatnag diad mundo nen Crito-Jesus. Walan inpasacbay to so kipasac tan ed amin ya nengneng na pamairap ya gawaen dad Cataoan a Cristo Jesus. Agcabat niraya nen isulat irayan pacaamtaan Say Balon Sipan a-alaen toy lioaoay catuaan to ed panecnec na Daan a Sipan.

 

2. YA WALA LABAT SO SACSAKEY A DIOS — ALIWAN TALORA —

 

“Dengelca, O Israel; si Jehovah a Dios sicato so sacsakey a Jehova.”—Deut. 6:4. “Sica so Dios, a sica a bocbocor.”—2 Arari 19:15. “O Jehova angapo so singa sica, angapo so arum a Dios nilicod ed sica.”—1 Awa. 17:20. “Siac si Jehova, et angapo la so sananey.”—Isa. 45:18. “Siac si Jehova, et angapo la so arum.” —Isa. 45:5. Et saya sicato so ande angaan a bilay ya naamtaan da a SAKSAKEY A MATUAN DIOS, tan saman so imbakim, salanti Jesucristo.”—Jn. 17:3. “No dia ed sicami wala so SAKSAKEY A DIOS.”—1 Cor. 8:6. “Balet say DIOS SAKSAKEY.”—Gal. 3:20. “Ta wala so SACSAKEY A DIOS tan sacsakey met a manamegley ed Dios tan saray totoo, say too, si Cristo Jesus.”—1 Tm. 2:5. O, asicasoen comon, O caparan mana-anap na kilalaban, ya say peteg ya cawalaay kilalaban tayo so say kiloob na cabibilay tayo ed bañgat na Cataoan, onong ya walad Evangileo nen Jesucristo. On, comon ta asicasoen tan simoonen tila lapud kilalaban, onong ed Catuaan, ta onong ed saray textos tayo, so andid bañgat na Catuaan so TALORAN PERSONAS.

 

(Talosan comon)

 

a. JESUS—SAY ANAC NA DIOS TAN ANAC NA TOO.

 

“Sica so cristo, ya Anac na Dios a mabilay.” —Mat. 16:16. “Sica so inadaroc ya anac, napaliketac ya maong ed sicato.”—Mar. 1:11. “Say Espiritu Santo onla ed sica, et say pacayari na sancatagian tarongan toca; canian say nianac met niñgaran naani SANTO, say Anac na Dios.”—Luc. 1:35. “Say Dios inbaki to so Anac to, a tinmoo ed sakey a bii.”—Gal. 4:4. “Angapo so nagawaan co ed incasiac.”—Jn. 5:30. “Say Anac angapoy nagawaan to ed incasicato, no agsay nanengneng to a gawaen na Ama.”—Jn. 5:19. “Angapo so nagawaan co ed incasiac.”—Jn. 8:28. “Say Ama babaleg nen say siac.”—Jn. 14:28. “Canian manepeg ed amin a mipara ed saray agague to.”—Heb. 2:17. “Dios co, Dios co, akin et incaindan maoc?”—Mat. 27:46. “Angan sicato so Anac, inaral to so ontoloc, lapo de saray beñgatlan intepel to.”—Heb. 5:8.

 

b. SAY ESPIRITO SANTO-SICATOY PACA-YARI NA DIOS.

 

“Say Espiritu Santo onla ed sica ...’ canian say nianac met niñgaran naani Santo, say Anac na Dios.”—Luc. 1:35. “Lapud Espiritu to saray awen napalingas ira.”—Job. 26:13. “Say Espiritu na Dios ginaoa taoc, tan say linaoa na macapaniarin amin initdan taoc na bilay.”—Job. 33:4. “Impamoyac na Dios ed sicato na Espiritu Santo.”—Rom. 15:13. Ta say Espiritu Santo, ibañgat to sayo.”—Luc. 12:12. “Balet si Pablo ...’ napno na Espiritu Santo.”—Gwa. 13:9. “Onong a say Evangelio tayo sinmabi ...’ dia ed pacayari met, tan dia ed Espiritu Santo, tan dia ed dakel a pamasecder.”—1 Tes. 1:5. “Ya akitasi ed sicara so Dios ed panamegley na Espiritu Santo.”—1 Pdro. 1:12. “Et si Elizabeth napno na Espiritu Santo.”—Luc. 1:41.

Link to comment
Share on other sites

3. KASALANAN LINMOOB DIAD MUNDO LAPOD SAKEY A TOO.—ADAM

 

“Canian onong a say casalanan linmoob ed mundo lapu ed sakey a too, tan say patey lapu ed casalanan.”—Rom. 5:12. “Lapu ed kinen Adan so pateyan na amin, ontan met diad kinen Cristo onolira ed bilay.”—1 Cor. 15:22.

 

a. SAY KASALANAN SICATO SO “SAY DIABLO TAN SATANAS.”

 

“Dia ed ontan lapu ed saray anac minanabang ira ed laman tan dala, sicato met a dili akinabang ed satan; pian lapud ipapatey bagbagen to so cawalaan na pacayari na ipapatey salante, say diablo.” —Heb. 2:14. “Lapu ed saya pinmanengneng so Anac na Dios a maneral na saray gawa na Diablo.”—1 Jn. 3:8. “No ag ingen sinansakey a too natocso, no natañoyor tan naayat na caabigan na laman ton dili.”—Sgo. 1:14. “Agta cayo ta pinili a labindoa, et sakey ed sicayo sicatoy sakey a Diablo?”—Jn. 6:70. “Dia ed si Pedro, cuanen Jesus; Ecal cad arap co, Satanas; sicay sakey a macapagapol ed siac.”—Mat. 16:23. “Say Diablo aseñger lay pangian to ed arom ed sicavo ed panangipañgaoan.”—Rev. 2:10. Dia ed Pergamo nisulat so saya; “dia ed panaayaman nen “Satanas.” —Rev. 2:13. “Akin a pinano nen Satanas so posom.”—Gwa. 5:3. Dia ed 1 Tim. 1:20, si Apostol Pablo sinalita tod arum a sicara so initer co ed Satanas, pian aralen da so ag manayew.

 

Sicami met papalioaoaen tan igagaton miray totoon domorolot tan alioag ya saraya et nibagan aselepan ira na Diablo. Et sicatoy nansalitaan nen Jesus et say Diablo pinmaoay nan lapu ed sicato, “et atambal so ugaw a laki nanlapu ed saman ya horas.”—Mat. 17:18. “Sicara añgisaclang ira ed saray demonio, ya alioara a Dios.”—Dt. 32:17. (Dia asalitan nan servi rad saray dios ya bato talintao saraya et demonio.)

 

Nalioaoaan itayo manlapud saray palioaoa ed tagey ya saray managcasalanan odino saray totoon puso ray aga apasimbalo sicara so sasalitaen ya Diablos tan Satanas; balet no onsabid sicaray manesia ed ngaran nen Jesu-cristo tan ontoloc ed gangan to odino bañgabañgat to, onloob ed panagbilay da so andokey ya pibabacal ed pacayari casalanan. Saya naamtaan odino nanengneng ed palioaoa nen Pedro. “Ananios, akin et pinano nen Satanas so pusom? ...’ Akin casi a ninonot mo so sayan beñgatla ed pusom?”—Gwa. 5:3-4.

 

(Angapo so pinalsan agonpatey ya, “nansaclor, nancoco tan nan icol.” Sicato sonipapasen ya manosad saray totoo ed ando lan ando ed Imfiernos. Sayan macapatactacot ya bangat so peteg andid bangat na Sta. Biblia.)

 

b. MAANDON GAMORAN BENGAT ED PANAMEGLEY NEN
CRISTO JESUS.

 

“Ta angapo so arum a ngaran ed lecsab na tawen, ya niiter ed saray totoo, a nayarin kilalaban tayo.”—Gwa. 4:12. “Say manesia ed Anac walay bilay ton ande angaan; balet say agmañgonor ed Anac agto nanengneng so bilay.”—Jn. 3:36. “Ya amin a macanengneng ed Anac, tan manesia ed sicato, na walaan na bilay ya andi angaan; et sicato so paolien co ed bilay ed caonoran ya agueo.”—Jn. 6:40. “Ta ontan lay inpangaro na Dios ed mundo, ya initer to so bogbogtong ya Anac to, pian siopaman a manesia ed sicato agnatawtaw, no ag wala so bilay ton andi angaan.”—Jn. 3:16. “Ta say bayar na casalanan say patey; bangbalet say lancap ya andi bayar na Dios say bilay ya andi angaan ed Cristo Jesus a Cataoan tayo.”—Rom. 6:23.

Link to comment
Share on other sites

4. PANANESIA TAN SAY BINIAG.

 

Nia so danom, anto so macasbel a nabiniagan ac? Et incuanen Felipe, “No sesiaen mo ed masimoon a pusom, nayarian mo.”—Gwa. 8:36. “Ta say ondago ed Dios nacaocolan a sesiaen to ya wala tan sicato so niiyan ya mananomang ed saray mananop ed sicato.” Et no angapo so pananesia ag nayarian paliketen.”—Heb. 11:16. “Say manesia tan nabiniagan sicato so nilaban naani.”—Mk. 16:16. “Onla cayo sirin, tan mangawa cayo na saray babañgatan ed amin a naciones ya biniagan yo ra ...’”—Mat. 28:19. “Magbabaoi cayo, tan manbiniag so sinan sakey ed sicayo ed ngaran nen Jesu-Cristo pian pacapaandian na casalanan.”—Gwa. 2:28. “Ta sicatayo so niponpon a pati sicato lapu ed biniag ed patey, pian onong a si Cristo binmañgon ed saray inaatey lapu ed gloria na Ama, ontan met manacar tayo comon ed inpacapasimbalo na bilay.”—Rom. 6:4. “Ta lapag yo ya abiniagan ed Cristo, incaoes ya si Cristo.”—Gal. 3:27.

 

(Say panagbiniag ed panaon na saray apostles so nagawa ed sigput a kipalgep ed danom. Alioan onia ed panagbiniag ed saray ugogaw natan ya nioalsicay daiset ya danom. Ag yan balut naromog ed bañgat na Santan Casulatan (Biblia) Saraya so nacaocolan ed too ya ipatnag ed cabibilay to Casacbayay panbiniag; manesia, manpataoli ed casalanan tan say aro ed Dios.)

 

a. KASANTOSAN SO KAOKOLAN A PETEG ED KABIBILAY

 

“Tombec yo so careenan ed saray amin a too, tan say casantosan, ta no angapo so saya, angapo naani so macanengneng ed Cataoan.” Heb. 12:14. “Balet taynan ca ed saray ibibeg ya ino-ugao, tan tomboca ed captecan, pananesia, Aro, careenan ...”—2 Tim. 2:22. “Balet say buñga na Espiritu sicato so Aro, liket, deen, casongduan, caoyamoan, caabigan, sesia, tayadno, dangca, angapo so gangan ya unsongpa ed sarayan nengneng.”—Gal. 5:22, 23. “Agca pararaeg ed mauges; no ag ingen say maong so panaeg mo ed mauges.”—Rm. 12:21. “Say religion a malinew tan ande tilol ed arap na Dios tayo, tan Ama sicatoya; Dalaoen so saray ulila tan babalo a bibii ed caermenan da tan say pananesia ya ande mancha to ed mundo.”—Sgo. 1:27. “Masimpit comon so tongtongan yo ed utel na saray ongcalat.”—1 Pdro. 2:12. “Anton nengneng na incatoo so nepeg yon pagmaliwan ed amin a masantos a panagbilay tan casimpitan?”— 2 Pdro. 3:11. “Aleg ya aroen yo so mundo, ni saray beñgatla ya wala ed mundo, no siopaman a too aroen to so mundo, say aro na Ama ande ed sicato.”—Jn. 2:15.

Link to comment
Share on other sites

5. SAY TOO NO INATEY LA ANDIAN LAY PIKAKABAT ED BENGATLA.

 

Ta saray mabilay amtara a sicara ompatey ira. balet saray inaatey agda amta so beñgatla ... “panon so Aro ra, ontan so gula ra tan sible da, atawtaw ya abayag la.”—Eccl. 9:5-6. Ta say nagawa ed saray anac na totoo nagawa ed saray ayip ... ‘on, walaan ira ya amin na sakey a panlinawa ...’ “Amin onla ed sakey a pasen; amin nanlapu ed daboc, tan amin ompawil ed daboc lamet.”—Eccl. 3:19, 20. “Ag yo iyan so panmatalec yo ed Anac na too ...” “Say panlinlinawa to ompaoay, ompawil ed dalin to: Dia ed satan Lanlamang ya Aguew saray nonot to Natawtaw Ira.”—Smos. 146:3, 4. “Say inatey agto idayew si Jehova, ni say siopaman ya onlasor ed ande simecan.” —Smos. 115:17. “Anto ya tooan itan so manbilay, ya agto nanengneng naani patey, ya nilictar to so camarerua to ed pacayari nen Sheol?”—Smos. 89:48. “Saray aguew mi ed tapew na dalin sicara so singa anino, tan angapo so pansiansiaan.”- l Awa. 29:15. Si Job incuan toy onia no nipaacar ed saray inaatey; “Diman saray marelmeng ontonda ra a manlapu ed panag gonigon; tan diman saray nacsaoan manpainaoa ra.” “Diman saray pinañgo manpainaoa ra; agda nareñgel so voces na manag bantay.”—Job. 3:17, 18. Balet say too ompatey, tan napaabeba; on say too yawat to so camareruato tan, iner so caoalaan to?”— Job. 14:10. “Ta si David ag sinmegep ed saray taoen.”—Gwa. 2:34. “Sicato” naugip, tan tinmipon ed saray atatengto, et anengnengto si cabuloc.” “Balet say pinaoli Dios ed bilay (Jesus) agto anengneng so cabuloc.”—Gwa. 13:36, 37. Onong ed saray textos tayo, sirin saray patalus odino bangat ya say too, et walaan na camarerua ya agompatey ag onong ed bangat ya wala ed Santan Casulatan. (Biblia) ta onong met a bangat na Catuaan ya nanpadparan matonong tan manag casalanan, ed patey “andian ira na picacabat ed bengatla”; no agta dia ed loboc ompaoil ed daboc. Dia met ed kioli ed bilay na amin na saray añgala odino manesia ed ngaran nen Cristo-Jesus wala ra ed arap na panañgocom to, saray naawat odino ed saray wala ed sicaray matuan bangat na Cataoan awaten day tomang da, say gayaga tan bilay ya andi angaan; sara met balet so nipulisay lapu ed ag itotoloc ed matuan bangat na Cataoan, say tomang da maandon patey.

 

a. Hades odino Sheol; SAYA ALIWAN PASEN YA DOSAAN.

 

Sayay salitan “hades” say talus to lobuc. Onong ed Jesus nisulat ya; “Ta agmo paolian so camareruac ya manayam ed Hades; Tan ag mo met yabuloy a say Santom nanengneng to so cabuloc.”—Gwa. 2:27. “Capernaum onlasor ca naani ya anga ed Hades odino ed cabagbag.”—Mat. 11:23. Tan ed sarayan aguew sicato so wala lan dinmaboc. Saray marelmeng andian ira na picacabat ed beñgabeñgatla ed Hades odino ed lobuc, lapu ed sicaray “ontondara a manlapu ed panag gonigon.”—Job. 3:17. Nipaacar ed Ari ed Babilonia, si Isayas a profita saya so insulato; “Angan ontan nelepsag ca ed Sheol, Ed saray Casamputan a cabiagan na calinsorong.” — Isa. 14:15 (lobuc).

 

b. SAY TAWEN AGNISIPAN ED TOO YA PANAYAMAN.

 

“Saray tawen ...’ kien ira nen Jehova. Bangbalet say dalin initer to ed saray anac na totoo.”—Smos. 115:16. “Et angapo so too a senmegep ed tawen.”—Jn. 3:13. “Ta si David ag senmegep ed saray tawen.”—Gwa. 2:34. “Ugogao, et unong na incuan co ed saray Judios, no ined so laen co, AG KAYO MAKAKAR.”—Jn. 13:33.

 

Tandaan tayo: Nanlapu ed saray agagueo nen Jesus dia ed dalin, angapo so toon senmegep ed tawen, canian walan patua na Santan Casulatan (Biblia) ya si Cristo Jesus so unan boñga ed saray naugip.

 

“Et balang sakey dia ed dalin bilang to: si Cristo so inmona; insan saray kien nen Cristo ed isabi to.”—1 Cor. 15:23. Tan lapu ed saraya, si Jesus incuanto; “et sicato so paulien co ed bilay ed caonoran ya agueo.”—Jn. 6:44. Saraya siren so bilang na sabiay cabibilay na too, Bilay—Patey—Say Luboc—Kioli—Ande Angaan.

 

c. SARAY NAAWAT MIAYAN IRA ED CRISTO DIAD DALIN

 

“No ag ingen sicara so nagawa a sacerdote na Dios tan si Cristo et miari ra ed sicato ed sanlibon taon.”—Rev. 20:6. “Tan ginaoam ira a panarian tan sacerdote nipaacar ed Dios me: et manari ra ed tapew na dalin.”—Rev. 5:10. “Tan say manalo ...’ siac etdan co naani pacayari ed saray nacion.”—Rev. 2:26. “Et si Jehova sicato naani so ari ed amin a dalin.” —Zac. 14:9. “O paliket mo so naciones, tan mancanta ra nipaacar ed gayaga ... tan uleyan mo so saray nacion ed tapew na dalin.” —Smos. 67:4.

 

Say Dios ed cacanaan tan cabalicsan a peteg na Evangelio ontataoag ed lapag na Gentiles pian mañgala ed sicara na cayarian to lapu ed sagradon ngaranto, tan ed ondeñgel tan mañgawat ed “tawag” lan isolong day cabibilay ya itomboc ed bacat na cataoan. Say Dios insipan to so bilay ya andi angaan ontan met ed matuan galang tan dayew lapu ed piayam tan picatambayan ed sicato ed calinisan na dalin ed casalanan tan ed ag incatonong, insan onsabi so “Deen ed dalin tan abig linaoa ed saray totoo.”

Link to comment
Share on other sites

6. JERUSALEM KABISIRA NAANI NA SAYAN MUNDO

 

“Ta manlapu ed Sion ompaoay so tonong, tan say salita nen Jehova manlapu ed Jerusalem.” —Isa. 2:3. “Dia ed satan a panaon tawagen da naani so Jerusalem a trono nen Jehova; tan amin iray nacion natinon ira naani ed sicato.”—Jer. 3:17. “Et si Jehova so manoley naani ed sicara dia ed palandey na Sion.”— Miq. 4:17. “Ta si Jehova na saray ejirceto manari ed palandey na Sion.”—Isa. 24:23. “Et tawagen daca naani a Say Ciudad nen Jehova, say Sion na Santo na Israel.”—Isa. 60:14. “Marakep ya ayaman, say gayaga na sancadalinan, so palandey a Sion.”—Smos. 48:2. “Et pilien to ni naani so Jerusalem.”—Zac. 2:12. “Et say ngaran na ciudad naani so, Si Jehova Wadtan.”—Eze. 48.35.

 

Sayay bañgat a gagawaen yan ciudad ed Biblia a “Espiritual” a Jerusalem odino arum nen pañgipasenan ed espiritual, so agbalut naromog a bangat ed libro na Catuaan (Biblia) Say tua say Cataoan tin Jesucristo man-uley ed sanca mundoan manlapu ed peteg a Jerusalem na Palestina; balet casacbayan, Say Cataoan linesan to nen sigput yan ciudad ed panagtalintao tan arum nen peles ya Carumsisan.

 

a. ISRAEL—SARAY JUDIOS NIPAWIL IRA LAMET IRA ED SION

 

“Nia, tiponen cora naani a manlapu ed saray amin a dalin, a sicara so angipaarapan co ed sicra ...’ tan yacar cora lamet ed saya a pasen.”—Jer. 33:37. “Ta ...’ tiponen tacayo naani a manlapu ed saray amin a dalin, tan yacar tacayo ed dili a dalin yo.”—Eze. 36:24. “Ag ca antacot; ta walaac ed sica; yacar co naani so bukel mo a manlapu ed bukeg tan tiponen taca naani a manlapu ed sagur.”—Isa. 43:5. Say “cacaplo” odino “say unan bunga” sicato so onpawil ed Palestina casacbay Isabi Cataoan. “Et no wala ni cacaplo dia ed sicato.”—Isa. 6:13. “Sicara yacar da ya amin so saray agagui yo a nipaacar a sakey a patanir ed kinen Jehova.”—Isa. 60:9. Tan saray sacayan na Tarsis unona, a mañgiacar ed saray anac mo ...’ manlapu ed arawi.”—Isa. 60:9. “Dia ed satan a panaon sakey a tocdol so niyacar ed Jehova na saray ejercito a manlapu ed baley ya atagey tan mapalanas.”— Isa. 18:7.

 

b. SAY SIPAN TO ED ABRAHAM SAYA:

 

“Tan dia ed sica so picapalaranan da naani na amin a familias dia ed dalin.”—Gen. 12:3. Lamet a naulit yan sipan ed capitolo 22:18, ontan met ed capitulo 26:4 tan lamet ed capitulo 28:14. “Dia ed saman ya agueo ginawa nen Jehova ed sakey a pisisipanan ed Abram a cuanto; Iter co so saya a dalin ed ilalac mo, manlapu ed ilog a baleg, say ilog ya Eufrates.”—Gen. 15:18. Et say Israel sicatonen arapen a taweren to yan dalin. Caonoran si Jesus pinaletan toyan baleg tan madivinon sipan ed dilin mablin dala to. “Cuan co sirin a si Cristo agawa a ministro na galsim nipaacar ed Catuaan na Dios, pian pamalet to ed saray sipan ya niiter ed saray Ama.”—Rom. 15:8. Si Jesus pinaletan toy tua a si Abraham talaew tod arapen sano tiempon si Jesus et ipatnag to so casompal na sayan sipan. “Si Ama yon Abraham nangayagan acanengneng ed agueo co: et anengneng to tan nanliket.” —Jn. 8:56. Nengnengen met comon iraya.— Smos. 89:35; Jer. 33:3; Lk. 1:72, 73.

Link to comment
Share on other sites

7. SAY IPAWIL NEN CRISTO JESUS—PERSONAL TAN NANENGNENG

 

“Saya si Jesus a naawat ed tawen a nanlapu ed sicayo, ontan so isabi to onong na anengneng yo ya inyacar to ed tawen.”—Gwa. 1:11.

 

“Sicato so mañgocom naani ed saray mabilay tan inatey, tan dia ed panaon na kipatnagto tan say panarian to.”—2 Tim. 4:1. “Et mañgocom ed leet na saray nacion, tan mañgigeter a nipaacar ed dakerakel a baley.”—Isa. 2:4. “Ta sica ocomen a sancaptecan so catooan, tan uleyan mo so saray nacion ed tapew na dalin.” —Smos. 67:4.

 

Si Pilato cuanto ed Jesus, “Ari ca sirin?” tan si Jesus inmebat, “niseñgeg ed saya nianacac, tan niseñgeg ed saya linmaac dia de mundo.” —Jn. 18:37. Canian walay mabiskeg ya panañgipurec ya unong ed cacanaay kimey tan mission nen Jesus, caocolan a sicaton personal so ompawil ed sayan dalin ta sicato so manoley, tan Ari a onyorong ed trono nen David dia ed Jerusalem. “Et ited na Dios a Cataoan ed sicato so trono nen David ya Ama to.”—Luc. 1:32. “Et say panarian tan panuley, tan say cabaleg na saray panarian ed lepsag na amin a tawen.”—Dan. 7:27. Si Jesus so manuley, “anga ed pacapañgian to ed saray cacabuson to ed silong na saray sali to.”—1 Cor. 15:25. (Tandaan comon ya angapo so cabusol ed tawen.)

 

“Et sicara so uleyan to ed sakey a tayocor a balatyang.”—Rev. 19:15. Tan, “dakel a balbaley tan mabiskeg a nacion onlara naani a mananap ed Jehova na saray ejercito dia ed Jerusalem, tan onkerew na panamalangcap nen Jehova.”—Zac. 8:22. Saray Judios ed isabi na Cataoan wala ra ed Jerusalem tan ed Palestina. Saraya labat so melag a cabiangan na intiron nacion, canian icuanda.” “Mapalar so onsabi ed ngaran na Cataoan.”—Luc. 13:35. Tan si apostol Pablo incuanto; Bangta tinandaan to so sakey ya aguew a sicato so pañgocom to naani ed mundo unong ed catonuñgan, ed panamegley na saman a laki a tinandaan to; a sicato so pinaoli to ed bilay a nanlapu ed saray inaatey.”—Gwa. 17:31. “Dia ed isabi nen Jesus dia ed dalin, wala ran siansia so naciones iran onsompa ed sicato tan gawaen day mibacal ed sicato. Sicara (saray naciones) mibacal ira sompa ed Cordero, et say Cordero taloen tora.”—Rev. 17:14. “Tan anengneng co so ayep, tan saray Arari ed dalin, tan saray ejercitos da, ya atipon pian bacalen da so wala ya acayorung ed saman so cabayo, tan say ejercito to.”—Rev. 19:19.

 

 

“Tan dia ed sica so picapalaranan da naani na amin a familias dia ed dalin.”—Gen. 12:3. Lamet a naulit yan sipan ed capitolo 22:18, ontan met ed capitulo 26:4 tan lamet ed capitulo 28:14. “Dia ed saman ya agueo ginawa nen Jehova ed sakey a pisisipanan ed Abram a cuanto; Iter co so saya a dalin ed ilalac mo, manlapu ed ilog a baleg, say ilog ya Eufrates.”—Gen. 15:18. Et say Israel sicatonen arapen a taweren to yan dalin. Caonoran si Jesus pinaletan toyan baleg tan madivinon sipan ed dilin mablin dala to. “Cuan co sirin a si Cristo agawa a ministro na galsim nipaacar ed Catuaan na Dios, pian pamalet to ed saray sipan ya niiter ed saray Ama.”—Rom. 15:8. Si Jesus pinaletan toy tua a si Abraham talaew tod arapen sano tiempon si Jesus et ipatnag to so casompal na sayan sipan. “Si Ama yon Abraham nangayagan acanengneng ed agueo co: et anengneng to tan nanliket.” —Jn. 8:56. Nengnengen met comon iraya.— Smos. 89:35; Jer. 33:3; Lk. 1:72, 73.

Link to comment
Share on other sites

a. SAYAY TIEMPON SASALITAEN SO ASINGSINGER LA.

 

O, sinonot itayo tan pangoñgonaan tayo comon, ta ed agoncoyip ya aro na Cataoan tin Jesus, impasacbay to ya ed saray agueo tayo ya walay naskey ya pioulibay ed saray agueo nen Noah tan ed saray agueo met nen Sodoma. No basaen tayo sirin so Lucas capitulo 21:9-11, tan verciculos 25-28, et dia nanengneng tan naamtaan tayo so canengnengay agaguew tayo.

 

Talusan tayo, ta say Dios impalima to so saray panpanarian na sayan mundo ed uley na pacayari na saray Gentiles ed amin piton pigar na saray panaon odino onia, Pituran-Talun Lasus tan Duamploy taon; manlapu ed taon 606 B.C, nen say Ari ed Babilonia et sicatoy nitrono. Ed sayan dokey na basicao na palagun na uley; anengneng so incasompal to nen 1914; manlapu ed sayan taon siansia ya say panpanarian na sayan mundo onsosolong ed yo-uges, balet ed saray nicaycayat ya totoo (Israel) nipawil iran maaliguas ya nacion ed dilin dalin da tan sicaray nipapaatagey ed pacayari:

 

Nen taon 1917, say ciudad na Jerusalem abawi ed gobierno na Torko, tan natan say nacion na Israel wala lay gobierno ton dili. Sicato natay wala ed naskey ya panaalagar ed sancatagian a Ari, ya saray tantanda na Isasabi to patotua-en na sarayan nagagawa ya, “irap ed saray nacion” singa saray linmabas laran segsegang tan deraderal ed saraya lan agagueo tayo tan samet so duara lan linmabas ya macapasinaguem no nodnonoten salanti bacal nen 1914 tan 1936 ya dia ed sayan duaran bacal lantin pinalabas so nan anian na luboc ed macapatactacos ya bilang na toon ina-atey.

 

Natan O, ed saraya lan agueo, say intablado na comatlon Bacal ed sancamundoan so peles lan ileletneg, et ed sayan bacal so nayarin capultotan comon na awaray cabibilay na too ed kiwawala to no say Maaron Dios et agto ibenben so taclay na pibabali na panañgasi tan Aro to lawas ed too. On Say Dios andi saew ilecsab toy magano lan pibabali to ta si Jesus incuanto; “Et no say Cataoan agto comon pinatikeyan so saray agueo, angapo comon so laman a nilaban; balet nisengeg ed saray apili...’ pinatikeyan to so saray agueo.” —Mk. 13:20. “Natalusan tayo a say Dios gawaen toy pibabali panamaat na aroy pacayari to ed panamegley na Anac to tan say isabi to sicato so, singa sakey a patit ...’ ed saray amin a manaayam ed amin a dalin.”—Lk. 21:35. Et agcomon liñgoanan a si Jesus cuanto ed sayan, “Puli” ya macanengneng tan macatasi ed amin na saray onlabas iran beñgetla. “Sayan puli agonlabas anga ed nagawa so sarayan amin a bengatla.”—Lk. 21:32.

 

O, pangungunaan comon so sarayan dalao na abig linaoa na Tawen, et saraya lan agueo na cabibilay tayo wala itila ed pananesia tan say panañgiparaan tayod incasicatayo ta peteg a say Isabi nen Jesus so bigla. On comon, ed saraya lan agueo, ta O say masiguron tanda a mamatua ya asengsengerla so say inkipawil na Israel ed dalin ton dili tan say inalagey lamet na Gobierno to, ta sarayan nacion lanti so nicaycayat ed saray naciones.

 

Caaron manbabasa, say abig linawa na Tawen tan Maandon Capalaran mo sinmabi la ed sica et nananam mo la comon so taganoray Sasantos, O, say sustancian masamit na Catua-an a nisaclang ed sica lapu ed sayan babasaen mo. Motectec tan talusan mo comon ta say cabuasay Isasabi Cataoan, O, asengsenger la. Sesiaen mo comon ta say Dios laoas so Matoor ed Sipan to, et wala ca comon ed panenesia tan ed cacaoesan moy casantosan, onong ed Matuan bañgat to, ta saya so cuan na Cataoan: “Sicato so mangocom naani ed saray Mabilay tan Inatey.”—2 Tim. 4:1. On andi saew so asengsengerlan Isabi Cataoan tin Jesucristo, ta akin? On pian ed pacapaniari ton sigput onolira ed bilay iray inaatey; gawaen toy Panangocom ed mabilay tan inatey, tan say pananomangto ed saray cayarian to (Sasantos) et iletneg toy Masanton Panarianto tan ed Pan-uley to ed amin na naciones.

Link to comment
Share on other sites

Say laoas mapaabeba tan matuan walnay Eglesia Christadelpian so onkekerew ed sica Caaron manbabasa a wala comon ed sica so asegec a Careenan tan ed aralem a pananalus ed saray rayos na Catuaan ya taroc na sayan antikey a babasaen. Nonoten mo tan sesiaen mo, a say Dios a sacsakey tan a macapaniari ed amin, inlocas toy abig na linaoa to ed sica; Canian mapurec a sicay babagaan to, et walay pinanabang mo ed maglorian Panaon a asingsenger lan Onsabi. On asicasom sirin caaro, tan liingcala pian gawaen mo la natan so pañgawat ed Catuaan a saya so peteg a mañgaoes ed sicay Casantosan, “Ama pasantos mora ed Catuaan, say salitam sicato so Catuaan.”—Jn. 17:17. On peteg a say Dios caocolan tod too so Casantosan pian macapiayam ed ed Cataoan. “Tomboc yo so Careenan ed saray amin a too, tan say Casantosan ta no angapo so saya, angapo naani so macapinengneng ed Cataoan.”—Heb. 12:14. Tan saya sirin so amtaen mo a wala labat so sacsakey a dalan a nepeg a pancoragan pian onsabi so too ed acualan na gracia na Aro na Dios, a saya so ed pananesia ed ngaran na Anacto, si Cristo-Cataoan tan say sigput ed caurasay casalanan ed mablin dala to, ed pananmegley na ayadyarin panagsibkel tan ed biniag, Dia ed sayan antikey palioaoa a mañgilucas ed sica na saray nacaocolan a tuan pigaran Matuan Bañgat iran naromog ed loob na Santon Evangelio, so andi cami ed panduaroa a no sesiaen mo tan tolukey cabibilay mo nalicnam so caomay cabibilay mo tan nibilang ca ed saray Sasantos na Dios ya macagamor na kilalaban naani, lapu ed savan Evangelio a nanlapu ed Dios, oncana ed too lapu ed kilalaban: Onong ed cuan nen Pablo, apostol na maaron Cataoan; “Ta agco ibaing so Evangelio; ta sicato so pacayari Dios ed kilalaban na balang sakey a manisia.”—Rom. 1:16. Et no nalicnam so pancaliket na pusom, pian onamta ni ed naskey a planoy Maaron Dios ed panañgilaban ed too, so nia say maoyamo tan matoloc a Eglesia Christadelpian sipaparaan laoas a ontoloy ed pitotolongan to ed sica ed panamagley na niparaan iran pollitos odino saray babasaen ya mangilucas ed sicay Madivino a Catua-an. Saya so pacayari na Dios ya kilalabanan na too no walay Pananesia tan say Matua tan sigput a Itutuloc. Simoon moy benec na getnay pusom, say pañgamtan na Catua-an agca onpaga nisay ontacot ta agmo Ca-otey bulsa na nalmoan mo nipaacar ed sicami ta saya so cuan na Cataoan; “Agaac dia linma a panlincoran no agsay manlincor. Apireng mi ed sica sirin so say panlincor mi ed sica ed dalan nen Cristo Jesus a dinlanto, “Aro”, say panlicna na irirap lapu beñgat ed paca amtam na Catuaan tan say kilalaban mo. Paway cala sirin Caaro ed Baleg a Ulop na libut ya onarap ed camposanto na managcasalanan. Et awat mo lay Lancap ed Cristo Jesus, say Kilalaban; saya cabalicsan toy Maandon Bilay tan Maandon Inawa dia ed dalin.
Link to comment
Share on other sites

Nonoten:

 

No sicatayoy wala ed ca-ugawan, Onia so simbawa ed sicatayo na Tawen: “Nonoten mo met so manamalsam dia ed saray ca-ugawan mo.” Eccl. 12:1, et no sicatayo lay capegleyan ed edad eded, O nonoten tayo ya say dalan na bilay ya pancocorangan so masiglat lan ontitikey. Et no sicatayo lay wala ed catackenan, on nonoten tayo met ya say labi taroc toy cabiluñgetan, tan say lioaoa labat si Cataoan tayon Jesucristo. Say lioaoa odino bilay a wala ed sicato, O mabli nen say balitoc tan maando laoas. Et no andi itayo ni ed sayan Liwawa odino Bilay, pian gamoran tayoy Maandon Bilay tan Inaoa ed masanton Panarian na Dios ya on asengsenger lan onsabi. Akin et agla gawaen natan? Natan la so agueo na kilalaban; et no ipanabuas so ag la nagawa. On natan la. Ontonda itila-Ondengelitila-manisia itila, tan ontoloc itila ed bangat nen Cataoan tin Jesucristo et gamoran tayo yan Maandon bilay tan Inaoa. Say Eglesia Christadelpian, peteg ya wala ed dalan na matuan panaglingcor ed Camareruan manaanap ed Catuaan, et dia ed Catuaan so cawalaay ilalo ed pacagamor na kilalaban (Jn. 8:32) Salamat ed pankerew yo ni babasaen ta angapo so bayar.

 

 

P. B. Jimeno

Eglesia Christadelpian

Bayambang, Pangasinan P. I.

 

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

CuanNaCataonBiblia.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...