Jump to content

Imortal Ba Ako?


Recommended Posts

ImortalBaAko.jpg

 

Imortal Ba Ako?

 

Sama sa ubang mga tawo, ako wala manombaling kaayo sa Crematorium (usa ka dapit nga pagasunogan sa mga minatay). Ang akong higala nga si Jimson namatay; ug, ako nga nagbarug sa duol. nga nagtan-aw sa katapusang seremonyas nga gihimo, mibati nga dunay butang bahin sa pagsunog sa mga minatay nga nagbilin sa pagsabut sa pagkawalanay pagkahibalo; usa ka pagbati sa kahinogon kon ang atong mga minahal mawala ngadto sa usa na lamang ka kumkom nga abo, Hinoon, ako nakahunahuna, nga ang lubnganan nga mahibilin alang niadtong mihalin na. Apan karon ang akong higala nga si Jimson sa yano nga pagsulti wala na sa kinabuhi; siya nahanw na. Ug hinoon, si Blank, ang akong higalang silingan mipasalig kanako nga ang pagsunog sa minatay walay mahimong kalainan, ug nga si Jimson mabuhi lang guihapon., Oo, kana ma-kapahupay kaayo sa balatian, kon kini tinuod pa unta. Kay daghang katuigan, ako naghunahuna sa mao nga pagtoo. Ako nagtubo sa pagsabut niining mga butanga nga gipatochan, apan wala nako masayri ang pagka bakak niining maong ideya hangtud nga ako nagsugod sa pagtoon sa Pulong sa Dios. Dayon ang akong napanunod nga mga pahayag nakadawat ug dakung pagka bungkag.

 

Makadaghan na ako matingala ngano, nga kon ang mga tawong nagpuyo nga matarung, sa kanunay nagpakamatarung. mga imortal, sukad pa sa mga adlaw ni Adan, ngano man nga gihimo pa ni Jesus ang pagsakripisyo sa iyang kaugalingon; ug guinsa man Niya paghimo sa pag-dala (sumala sa giingon ni Apostol Pablo — 2 Timoteo 1:10)

 

"ang kinabuhi ug ang pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa kahayag", kon kini mao pa kanunay ang kahimtang sa tawo. Alang kanako maorag nagsupak, ug dili kinahanglanon. Mao, nga human sa akong pagtoon sa akong Biblia, nangotana ako sa akong kaugalingon ning mosunod:-

Link to comment
Share on other sites

 1. Kong ang mga lalake ug mga babaye, maayo ug dautan, adunay kalag nga imortal, unsaon ba pag-kahimo nga ginaingon man nga "ang kalag nga makasala, kini mamatay." (Ezekiel 18:4). Unsaon ba pagkamatay nga ang kalag imortal man kaha?
   
 2. Kon ang tawo human siya mamatay adunay pag-kahibalo, unsaon ba pagingon sa salmista, "Mogula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mobalik; Nianang maong adlaw mahanaw ang iyang hunhuna" (Salmo 146:4).
   
 3. Kon si Adan ug si Eva gibuhat nga daan nang imortal gikan sa sinugdan. dili ba kahibulongan nga, human ang Pagkahulog sa Tawo didto sa hardin sa Eden, gikinahanglan man ang pagabong kanila aron dili makakaon sa bunga sa Kahoy sa Kinabuhi aron dili sila mabuhi sa hangtud; ug kini atong mabasa, "ania karon, ang tawo nahimo nga ingon nga usa kanato, sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan: ug karon, tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug mokuha usab sa kinabuhi, ug mokaon ug mabuhi sa gihapon — (Genesis 3:22).
   
 4. Kon ang kinabuhing dayon mao ang "Gasa sa Dios" (Roma 6:23) ug igahatag lamang ni Jesus (Juan 6:40), unsaon ba paghimo nga ang kinahubing dayon maoy natoral nga katungod sa tawo?
   
 5. Kon "ang minatay dili mahibalo sa bisan unsa" (Ecclesiastes 9:5) ug kon "ang mga minatay dili magadayeg kang Jehova" (Salmo 115:17) unsaon ba nila, human mamatay, sa pagdayeg sa Dios didto sa langit o sa pagtunglo kaniya didto sa infierno?
   
 6. Kon si David, usa ka tawong matarung, wala makaadto sa langit mga usa ka libo ka tuig milabay human siya mamatay, sa giingon ni Apostol Pedro, "Kay si David dili mao ang misaka sa langit?" (Buhat 2:34), unsaon ba paghitabo nga ang ubang mga tawong matarung nahiadto didto?
   
 7. Kon si Jesus miingon "ug pagabanhawon ko siya sa kaulahiang mga adlaw" (Juan 6:40) ug usab, "tan-awa, moabut ako sa dili madugay, nga magdala sa akong ipamalus, sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan," (unya sa iyang ikaduhang paganhi dinhi sa kalibutan) — Pinadayag 22:12), unsaon ba paghitabo nga daghanan ang nakadawat na niining ganti sa walay pagkatapus nga kinabuhi nga wala pa man siya mahibalik?
   
 8. Kon ang mga lalake ug mga babaye daan nang imortal, bisan matarung ug dautan, ngano man mga gihatagan man si Cristo Jesus sa kahibulo-ngang opisyo sa pagka Maghuhukom ug Magagasa?
   
 9. Kon si Job makaingon alang niadtong mga mata-rung ug mga dautan nga diha sa kamatayon "dili na makasamok" (Job 3:17), ug si Salomon usab miingon nga "maingon man ang ilang gugma, mao usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon" (Ecclesiastes 9:6), unsaon ba nila pagkahibalo human sa ilang kamatayon?
   
 10. Kon adunay pagkabanhaw (nga gipadayag sa Biblia) dili ba kahibulongan nga paagi sa pagdala sa mga lalake ug mga babaye balik dinh isa kalibutan aron sa Paghukom (nga sila atua na man kaha sa langit o sa infierno) aron sa pagtan-aw kon sila angayan ba sa walay pagkatapus nga kinabuhi sa dapit nga ilang nahimutangan? Dili ba kini makahibulong kaayo nga pangatarungan?
   
 11. Kon ang mga matarung na-a sa langit, ngano man nga si Jesus miingon sa panahon sa Iyang mga adlaw dinhi sa kalibutan, "Walary nakasaka ngadto sa langit?" (Juan 3:13).
   
 12. Kon ang mga natarung mga lalake ug mga babaye nakadawat na sa walay pagkatapus nga kinabuhi sulod niadtong 4000 ka tuig gikan kang Adan ngadto kang Jesus, unsaon ba paghimo sa pagtawag ni Jesus nga "nahaunang gibwnhaw sa mga nangamatay" (1 Cor 15:20), Ug usab, ngano man. nga kon ang mga matarung nga lalake ug mga babaye nga nanagpuyo sulod sa kap-atan ka gatusan ka mga tuig nga wala pa si Cristo Jesus, moadto sa langit, ngano man nga wala may hisgot bahin niining mga butanga. WALAY BISAN USA NA LANG KA PAMATUOD NGA MOADTO DAYON SA LANGIT ANG TAWO O KALAG HUMAN KINI MAMATAY NGA IMONG MAKITA SA TANANG MGA PANID SA DAANG TESTAMENTO.
   
 13. Kon adunay pagkahibalo diha sa kamatayon, bisan sa mga matarung nga tawo, ngano man nga si David miingon, "O tugoti ako, nga mahiulian ako ug kusog, Sa dili pa ako mogikan ug mawatang" (Salmo 39:13). Dugang pa, ngano man nga siya usab miingon, "Kay diha sa kamatayon walay paghandum mahiiungod kanimo:" Kinsa ba ang magpasalamat kanimo didto sa Sheol? (Capitulo 6:5).
   
 14. Kon ang mga matarung nga alagad sa Dios atua na sa langit, ngano man nga si Zedekias (usa ka matarung nga tawo) miingon — human ang Dios mamati sa iyang paghangyo nga tugwayan ang iyang kinabuhi ug pila ka tuig — "Ako manaug ngadto sa ganghaan sa Sheol ... ako dili makakita kang Jehova ... Kay ang Sheol dili makadayeg kanimo, ang kamatayon dili makapasidunggog kanimo: Sila nga nanaug sa gahong dili makalaum sa imong kamatuoran." (Isaias 38:10, 11, 18).

 

ANG BIBLIA NAGTUBAG NIINI: Nga ang tawo mortal ug walay pagkahibalo diha sa kamatayon. Siya nagsalig sa tuman kang Cristo Jesus sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay unya sa Iyang pagbalik. Nga nianang panahona lamang unya siya (ang tawo) magdawat sa kinabuhing dayon, kon siya matarung. Aron sa pagdawat niining gantiha gikinahanglan ang pagtoo diha Kaniya, ang paghinulsol, ug ang pagpabautismo (immersion). (Marcos 16-16; Mateo 28:19; Taga Roma 6:3; Galacia 3:27-29*.)

 

C. H. F.

 

 

Brother Pablo Diez

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

 

 

BASAHA ANG imong Biblia adlaw-adlaw ginamit ang DAILY READING CHART. Pangayo-a kining maong Chart diha sa address nga nahimutang ning basahon.

 

"... Ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan," Juan 8:32

Link to comment
Share on other sites

Minahal ko nga Higala,

 

Ayaw ikahibulong niining pagpakadawat mo ning akong sulat. Tuyo ko lamang ang paghatag kanimo sa mga kasayuran bahin sa mga bililhong butang nga angay hisayran

sa matuod nga Kristohanon. Tingali moingon ikaw nga relihiyon na usab ang akong hisgutan, ug ikaw nagatuman na sa pagbuhat sa imong katungdanan. Apan, nasayud ba ikaw nga ang pagpakahibalo sa matuod nga gitoohan maoy usa ka lakang ngadto sa pag-angkon sa kaluwasan?

 

Busa hangyoon ko ikaw sa pagpatalinghug sa mga kamatuoran nga akong isaysay dinhi. Magahisgut ako karon bahin sa PAGBALIK NI CRISTO DINHI SA YUTA.

 

Magtotoo ba ikaw sa Pulong sa Dios Ang Biblia? Kon mao, ikaw motoo gayud nga si Cristo sa Iyang pagbiya dinhi sa yuta nakit-an sa daghang mga mata, 1,900 ka tuig nga milabay, mobalik dinhi aron sa pagpakig uban sa mga tawo, ug aron sa pagtuman sa dagkung buhat nga gisugo sa Dios kaniya.

 • Tungod kay ang Biblia nagsaysay man nga ang mga manulonda nagdeklarar ngadto sa mga Apostoles nga si Cristo mobalik dinhi sa samang paagi sa iyang pasgaka ngadto sa langit.

  "Ug samtang nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa taas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug ngadto sa langit, 'mobalik ra unya sa paagi nga miingon kanila." "Mga tawong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagtutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa iyang pagsaka sa langit" (Buhat 1:10, 11).

  Kon si Cristo mobalik "sa samang paagi nga nakita sa mga Apostoles", siya mobalik nga sa linawas, makita ug aktual gayud. kay ang mga tinun-an nakakita man kaniya nga sa linawas misaka sa langit.
 • Tungod kay ang Biblia nagpamatuod man nga si Jesus mismo nagsubli-subli sa pag ingon sa dinhi pa siya sa yuta nga bisan siya mobiya dinhi sa yuta siya mobalik pag-usab.

  "Kay uban sa kahimayaan sa iyang Amahan, moanhi ang Anak sa Tawo uban sa iyang mga manulonda, ug unya pagabalusan niya ang matagusa sa tumbas sa iyang mga binuhatan" (Mateo 16:27).

  Sa sambingay diin si Jesus naghulagway sa Iyang kaugalingon nga sama sa "Usa ka tawong hamili", si Jesus miingon:

  "Usa ka tawong mipanaw ngadto sa halayong yuta aron sa pagdawat ug harianong gahum alang sa iyang kaugalingon, ug sa pagpauli tapus niini ... Ug iyang gipatawag ngadto kaniya ang napulo sa iyang ulipon ... Sa iya nang paghiuli. tapus madawat niya ang harianong gahum, iyang gipasuguan sa pagduol kaniya ang maong mga ulipon" (Lucas 19:12-13, 15)]

  Ang aktual nga paagi sa pagbiya ni Cristo sa yuta nagpakita kanato sa matuod o aktual nga paagi sa iya usab nga pagbalik. Dili ingnon pagsabut nga ang pagsabwag sa mga doktrina karon, kay siya nangutana man sa pagingon, "Kon mahibalik na ang Anak sa Tawo. makakaplag pa ba siyag nagatoo dinhi sa kalibutan? Ug diii usab sabton nato nga kini mao ang umalabut nga kamatayon sa iyang mga tawo, kay si Apostol Pablo nagsulti alang niadtong mga buhi ug magpabilin hangutd sa pagbalik sa Ginoo (1 Tessalonica 4:15), ug midugang siya sa pag-ingon nga dili kitang tanan mangamatay (1 Corinto 15:51).
 • Tungod kay ang Biblia nagpahibalo kanato nga ang mga Apostoles nagproklamar diha sa ilang mga pag-panulti bahin sa kamatuoran sa iyang pagbalik.

  Si Apostol Pedro niingon, "ug aron iyang (ang Dios) ipadala si Jesus ang Cristo nga giiagana alang kaninyo, siya nga kinahanglan pagahawiran una sa langit hangtud sa panahon pagtuman na sa Dios pinaagi sa iyang mga balaang profeta sukad pa sa karaang kapanahonan" (Buhat 3:20,21). Si Apostol Pablo nagsulat: " ang Ginoong Jesus, sa kalayo nga nagadilaab, igapadayag na gikan sa langit kinuyugan sa iyang gamhanang mga manulonda ... inig abot unya niya niadtong adlawa aron pagapasidunggan sa iyang mga balaan ug pagakahibudngan sa tanang nanagpanoo ..." Dili ba ninyo mahinumduman nga sa diha pa ako uban kaninyo gisuginlan ko man kamo niini? (2 Tessalonica 1:7, 10; 2 Tessalonica 2:5).

  Kon ang mga Apostoles kaniadto nagwali bahin sa pagbalik ni Cristo, dili ba usab gikinahanglan nga kining Iyang pagbalik ilakip usab sa pagwali niining atong panahon karon?

   

  Kining atong panahon karon nakautang ug kamatuoran sa mga Apostoles sa ilang pagpanudlo, mahitungod kang Cristo niadtong unang gatusan ka mga katuigan (lst century).

 • Tungod kay sa ilang sulat, ang mga Apostoles nagpasabut nga kining pagbalik ni Cristo maoy usa ka hitabo nga palaabuton ug pagadamhon.

  "Nga magapaabut sa atong bulahan nga paglaum, sa pagpadayag sa himaya ni Jesu-Cristo ... (Tito 2:13). "Si Cristo ... motungha sa ikaduha dili labut sa sala, kon dili sa pagluwas hinoon kanila nga sa matinguhaon gayud nagaapabut kaniya." (Hebreohanon 9:28) adunay ginatagana alang kanako nga purongpurong sa pagkamatarung ... ug dili lamang kanako ra kondili sa Dios ug ni Cristo Jesus nga mao ang maghukom sa mga buhi ug sa mga patay, ug pinaagi sa iyang gingharian" (2 Timoteo 4:1). "Busa andama ninyo ang inyong mga salabutan ug laumi ninyo sa hingpit ang grasya nga igahatag kaninyo unya kang Jesu-Cristo" (1 Pedro 1:13).

 • Tungod kay ang mga Profeta nagtagna bahin sa iyang pagbalik uban sa gahum ug dakung himaya . "Ug ang tanang mga profeta sukad pa kang Samuel ug sa mga nagsunod kaniya. ang tanan kanila nga misulti, nanagpahibalo usab "mahitungod niining mga adlawa". (Buhat 3:24). (Kining mga adlawa" nagpasabut nga "sa panahon sa pagtuman" diin ang Dios magapadala ni Cristo Jesus, mahisama usab niadtong mga adlawa nga siya mianhi nga usa ka Profeta sama kang Moises — ikomparar sa Buhat 3:20). "Nakita ko diha sa mga panan-awin sa kagabhion, ug, ania karon, may usa nga miabut uban sa mga panganud sa langit nga usa nga sama sa anak sa tawo (Daniel 7:13). "Kay ania karon, si Jehova moanhi uban sa kalayo, ug ang iyang mga carro mahasama sa alimpulos; aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban sa kabangis, ug sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo" (Isaias 66:15).
Link to comment
Share on other sites

AYAW PAG ISALIKWAY KINING MGA PULONGA

 

Ang uban moingon nga kini adunay kahulogan sa pagka sambingay. Kining maong ideya sa pagsabut sa ingon ginadili tungod sa pagka aktual o literal nga paagi sa unang pag-anhi ni Cristo, nga mahimong usa usab ka tema sa panagna sa wala pa kini mahitabo. Susiha ang tanang panagna bahin sa unang pag-anhi ni Cristo dinhi sa kalibutan; tun-i ang mga kamatuoran sa iyang unang pag-anhi pinasubay niining mga panagna ug imong makita nga imposibli ang paghatag ug lain nga interpretasyon sa mga profesiya mahitungod sa iyang ikaduha nga pag-anhi sa kalibutan kondili sabton nga literal o aktual gayud. Ug pamalandongi kon unsa ka importante nga ikaw magabaton ug kahibalo mahitunged niining mga butanga, kay ang mga pamahayag sa ibabaw nagsaksi nga ang imong kabulahanan maangkon nimo kon ikaw matinguhaon gayud nga magpaabut kaniya ug mahigugma sa iyang pagbalik.

 

Karon higala imo nang nabasa ang akong pamahayag. Hangyoon ko na usab ikaw nga sa matinud-anon imong susihon kining tanang mga referensiya diha sa imong Biblia. Ang pagbaton ug kahibalo sa kamatuoran maghatag kanimo ug kagawasan gikan sa mga tinumotumo nga mga pagtulon-an. Kon kining basahona nakapahimuot kanimo pangayo sa uban pang lain nga basahon. Ihatag ug WALAY BAYAD. Sulati ako sa address nga makita mo niining basahon. Salamat.

 

Imong higala nga nagalagad ni Cristo,

 

 

PABLO B. DIEZ

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

 

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

ImortalBaAko.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...