Jump to content


Photo

Pagahanda sa Bautismo


  • This topic is locked This topic is locked
21 replies to this topic

#21 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14101 posts

Posted 24 July 2012 - 05:46 AM

19.8 Ano ang pakahulugan ng Biblia sa pananampalataya ?

Sagot: Ang kahulugan ng pananampalataya ay paniniwala sa mga pangako ng Dios. Halimbawa, si Noe ay naniwala sa Dios na lilipulin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha; kaniyang ipinakita ang kaniyang paniniwala (pananampalataya) sa pamamagitan ng paggawa ng daong. Ang walang pananampalatayang tao ay walang tiwala sa Dios; hindi siya naniniwala na tutuparin ng Dios ang kaniyang mga pangako. Sa kaniyang puso, ang gayong tao ay tinatawag ang Dios na sinungaling - yaong nangangako at hindi niya tinutupad yaon. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiano. Kapag tayo ay naniwala na ang ating mga kasalanan ay mapapawi sa pamamagitan ni Cristo, kung gayon ay ipakikita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo. Kung tayo ay naniniwala na susuguing muli ng Dios ang Panginoong Jesus upang linisin ang sanglibutan at punuin ito ng kabanalan, kung gayon ay ipakikita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghahanda ng ating mga puso ukol sa kaniyang Pangalawang Pagparito at sa panalangin araw-araw ukol doon. Hindi maaaring maging isang Kristiano kung walang ipinakikitang pananampalataya. Hebreo 11:6-7; Santiago 2:21-26; Galacia 3:6-9; 1 Juan 5:10; Epeso 2:8.

19.9 Nararapat bang manalangin ang isang Kristiano araw-araw?

Sagot: Oo. Kalooban ng Dios na manalangin tayo sa Kaniya sa tuwina. Si Jesus ay nagbigay ng isang talinghaga na nagtuturo na ang tao ay "dapat magsipanalanging lagi, at huwag mangalupaypay". Ang mga Kristianong hindi nananalangin ay madaling mawalan ng pakikitungo sa Dios. Ang Panginoong Jesus kung minsan ay ginagamit ang buong magdamag sa panalangin. Ang panalangin ay nararapat na napakahalaga ring bahagi ng ating buhay. Si Jesucristo ang ating Mataas na Saserdote sa harapan ng Dios, at tayo'y nanalangin sa Dios sa pamamagitan ni Cristo. Lucas 18:1; Mateo 6:5-13; Lucas 6:12; Santiago 5:16; Hebreo 10:19-22; Roma 12:12; Gawa 2:42; Apocalipsis 5:8.

19.10 Nararapat ba sa isang Kristiano na makipagbaka laban sa mga masasamang tao:

Sagot: Hindi, kailanman. Ang Panginoong Jesus ay napapaligiran ng mga masasamang tao, na sa wakas ay pinatay siya. Subali't hindi niya sinaktan ang sinuman sa kanila, at tayo'y gayon din na hindi nararapat manakit ng sinuman - ni sa pagtanggol sa sarili. Lucas 9:54-56; Mateo 26:51-52; Mateo 10:16; Mateo 5:38-48; Roma 12:18-21;2Timoteo 2:24.

19.11 Ano ang nararapat na pagtingin ng isang Kristiano tungkol sa kautusan ng bansang kaniyang tinatahanan?

Sagot: Hangga't hindi sumasalungat sa Kautusan ng Dios, ang isang Kristiano ay nararapat na sumunod na palagi at igalang ang mga pambansang kautusan. Ang isang Kristiano ay nararapat na maging mabuti, palasunod na mamamayan. Gayon pa man, kung ang isang pamahalaan ay nagpatibay ng isang kautusan na sumasalungat sa kautusan ng Dios (halimbawa, kung tayo ay pinag-uutusan na sumamba sa mga dios-diosan o sumanib sa hukbo) kung gayon nararapat nating "magsitalima sa Dios bago sa mga tao." Gawa 5:29;Titus 3:1; Roma 13:1-3; Lucas 20:25.

19.12 Nararapat ba sa isang Kristiano na makihalubilo sa halalan upang makatulong sa pagpapabuti ng kaniyang bansa ?

Sagot: Hindi. Ang Panginoong Jesus ay hindi gumawa ng pagtatangka upang tumulong sa pamamahala ng kaniyang bansa. Pinaglabanan niya ang mga tangka upang gawin siyang isang hari, at tinanggihan ang anumang tungkulin ng kapangyarihan sa ibabaw ng mga iba.

Nalalaman ng Panginoon na ang kanyang Kaharian ay "hindi ng sanlibutang ito", at ang una niyang tungkulin ay ipangaral ang ebanghelyo. Ang isang Kristiano ay nararapat maingat na iwasan ang mahalo sa mga kapakanan ng sanlibutan. Kung magkaminsan ang mga pamahalaan ay gumagawa ng mga bagay na hindi makakatigan ng mga Kristiano -- halimbawa, paglaban sa digmaan o pagtatatag ng sugalan. Hangga't maaari ang isang Kristiano ay nararapat na umiwas sa mga kapakanang pambayan, at iukol ang kaniyang lakas sa pangangaral ng ebanghelyo at gumawa ng mabuti doon sa nangangailangan; ito ang halimbawa na ibinigay ng Panginoong Jesus. Juan 6:15; Lucas 12:14; Juan 18:36; 2 Timoteo 2:4.

19.13 Maaari ba sa isang mananampalataya na mag-asawa sa isang hindi tumanggap sa katotohanan ?

Sagot: Hindi. Gaya ng Israel, ang bayan ng Dios ay hindi pinahihintulutan na mag-asawa doon sa hindi tumanggap sa katotohanan. 1 Corinto 7:39; Juan 23:12-13; 2 Corinto 6:14-16.

#22 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14101 posts

Posted 24 July 2012 - 05:48 AM

19.14 Ano ang turo ng Panginoon tungkol sa paghihiwalay?

Sagot: Ang turo ni Jesus at ng mga apostoles sa isang mananampalataya ay hindi maaaring makipaghiwalay at mag-asawang muli. Malakias 2:16; Mateo 19:3-9; Marcos 10:11-12.

19.15 Nararapat ba sa isang Kristiano ang tumulong sa mga iba upang magtamo ng mga tungkuling pang-politika sa pamamagitan ng halalan?

Sagot: Hindi. Sa pamamagitan ng paghalal ang isang tao ay nagpapakita ng malasakit sa politika, at ang isang Kristiano ay hindi nararapat magmalasakit sa mga kapakanang pang-politika. Ang isang Kristiano ay nararapat tanggapin ang sinumang mamamahala na pinahintulutan ng Dios na mahirang, at manalangin na tulungan sila ng Dios upang makapamahala na may karunungan. Daniel 4:25; Kawikaan 21:1; 1 Timoteo 2:1-2.

19.16 Mayroon bang uri ng gawain na dapat iwasan ng isang Kristiano ?

Sagot: Oo. Ang isang Kristiano ay dapat umiwas sa lahat ng gawain na nangangailangan ng paggamit ng dahas laban sa ibang tao (gaya ng hukbo o ng pulis). Dapat siyang umiwas sa anumang tungkulin ng nangangailangan ng pagsusumpa ng pagsunod; walang Kristiano na nararapat sumumpa ng katapatan sa sinumang ibang tao, sapagka't ang kaniyang katapatan ay kay Cristo. Ang Kristiano ay nararapat ding umiwas sa hindi maka-Kristianong kalagayan, halimbawa naglilingkod sa isang bahay-sugalan, o sa isang pagawaan ng mga sandata, o sa isang dako na inuman ng alak o sa isang tindahan ng mga malalaswang aklat. 1 Timoteo 5:22; 1 Tesalonica 5:22.

19.17 Saan pa lalong matutuhan ang paraan ng pamumuhay ng isang tunay na Kristiano?

Sagot: Sa Biblia. Upang matulungan ka, ang Christade!phian Bible Mission ay nagpalimbag ng isang maliit na aklat tungkol sa aral ng Biblia sa mahalagang paksang ito. Ito ay pinamagatang "LIVING THE TRUTH". Maaari kayong makatamo ng isang kopya mula sa lahat ng iglesia Christadelphian o mula sa tanggapan na nakalimbag sa munting aklat na ito.CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION OFFICE
Banl, Bayambang, 2423 Pangaslnan


http://www.acbm.org.au/

http://www.acbm.org....ion/philippines

Attached File  PaghahandaSaBautismo.pdf   192.99KB   174 downloads
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users