Jump to content

Pagahanda sa Bautismo


Recommended Posts

PaghahandaSaBautismo.jpg

 

PAGHAHANDA SA BAUTISMO

 

PAUNANG SALITA

 

Ang tanging paraan upang maging tunay na Kristiano ay sa pagbabautismo kay Cristo (Galacia 3:27). Subali't bago tayo mabautismuhan ay kinakailangan nating unawain ang itinuturo ng Biblia at paniwalaan ito (Gawa 8:12). Ang munting aklat na ito ay tulungan kayo sa pagsasagawa nito.

 

ANG PAGGAMIT SA MUNTING AKLAT NA ITO

 

 1. Huwag ninyong madaliin ang inyong paghahanda ukol sa bautismo. Maraming tao ang nangangailangan ng isa o dalawang taon sa pag-aaral ng Biblia upang maunawaang mabuti bago mabautismuhan. Kung datihan na kayong nag-aaral ng Bibiia, maaaring isasagawa ninyo ang pag-aaral sa munting aklat na ito sa loob ng ilang buwan lamang.
   
 2. Magpunyagi sa inyong "Pag-aaral Ng Biblia". Mahalaga ang pagsasagawa ng malaking pagsusumikap sapagka't ang buhay na walang hanggan ay isang malaking gantimpala. Nakahanda kayong gumamit ang halos kalahating oras araw-araw sa pagbabasa at pagnilay-nilay ng inyong nabasa.
   
 3. Talakaying isa-isa ang mga katanungan. Basahin ang tanong at sagot. Pagkatapos ay tunghayan sa Biblia ang mga talata ukol sa kasagutan. Kung nakatitiyak kayo na inyong nauunawaan ito at umaayon sa kasagutan, makababaling na kayo sa kasunod na katanungan.
   
 4. Marahil ay hindi ninyo mauunawaan ang ilang mga talata, o marahil ay hindi kayo aayon sa ilang mga kasagutan. Kung gayon, itanong sa inyong tagapagturong Christadelphian ang tungkol sa mga ito. Lagi siyang handa na tumulong sa inyo.
   
 5. Kung maaari, subukang makipag-aral ng sama-sama sa ibang tao. Makapagtutulungan ang bawa't isa at bibilis ang inyong pag-unlad sa gayong pamamaraan.
   
 6. Kasunod ng pag-aaral sa munting aklat na ito, ay babasa rin kayo ng isa o higit na kabanata ng Biblia sa isang araw. Ang pinakamahusay na paraan sa pagsasagawa nito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa palatuntunan ng araw-araw na babasanin na naitala sa kaagapay na libritong "Ang Kasama Ng Biblia".

Link to comment
Share on other sites

SANG BABALA

 

Magtataka kayo marahil kung kailangan ninyong dibdibin ang mga tanong at sagot sa munting aklat na ito. Hindi na ito kailangan. Ang mahalagang bagay ay matatandaan ang mga kaisipan na itinuturo sa munting aklat na ito, at hindi ang kabuuan ng mga salita sa paraan ng paghahayag namin sa kanila.

 

Kung makatutulong sa inyo ang pandidibdib sa pag-aaral sa mga tanong at sagot, kung gayo'y gawin ninyo. Subali't tiyakin ninyo na inyong nauunawaan at pinaniniwalaan ang mga bagay na inyong natutuhan. Ang Dios ay nangangailangan ng mga mananampalataya, hindi mga lorong umuulit ng mga bagay na hindi nila nauunawaan. Bago kayo mabautismuhan bilang isang Christadelphian ay inaasahan kayong sumagot ng ilang mga katanungan upang maipakita na inyong pinaniniwalaan ang katuruan ng Biblia at handang sundin ito. Ang mga itatanong na ito ay HINDI ang katulad ng mga katanungan na nakasulat dito. Hindi ninyo sila masasagot hangga't tunay na inyong nauunawaan ang mga turo sa munting aklat na ito.

 

Kaya't ang aming payo sa mga nagpasiyang dibdibin nila ang pagaaral sa mga tanong at sagot sa munting aklat na ito ay: tiyakin na nauunawaan ninyo ang kanilang kahulugan.

 

1. ANG BIBLIA

 

1.1 Ano ang Biblia ?

 

Sagot: Walang ibang aklat sa daigdig na gaya ng Biblia, sapagka't:

 

a. Ito lamang ang tanging aklat na nagbibigay sa atin ng tunay na kaalaman tungkol sa Dios at kaligtasan. Hebreo 1:1-2; Awit 138:2; 2 Timoteo 3:16;Awit 119:160.

 

b. Isinulat ng mga tao na kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos. 2 Pedro 1:21; 1 Pedro 1:11; Hebreo 1:1-2.

 

c. Ipinangangako ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga mananampalataya at susunod sa Kaniyang katuruan. Juan 17:3;Roma 2:7; 2 Pedro 1:11.

 

1.2 Papaano natin mauunawaang mabuti ang mensahe ng Biblia ?

 

Sagot:

 

a. Upang maunawaan at paniwalaan ang mensahe, kinakailangan ang palagiang pagbabasa ng Biblia na kaakibat ng panalangin ukol sa pagpapala ng Diyos. 1 Timoteo 4:13; Awit 119:103-105; Jeremias 15:16; Jeremias 9:24.

 

b. Ang Biblia rin ang pinakamabuti niyang sariling tagapagpaliwanag. Ang ibang mga bahagi ng Biblia ay tutulong sa atin upang maunawaan ang ibang mga bahagi. Lucas 24:25-27; 1 Corinto 2:13.

Link to comment
Share on other sites

2. ANG DIOS

 

2.1 Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Dios?

 

Sagot:

 

a. Siya lamang ang tunay na Dios. Isaias 44:8; Isaias 45:5; Exodo 20:3; Epeso 4:6.

 

b. Ang Dios ay Espiritu. Juan 4:24

 

c. Ang Dios ang manlalalang ng lahat ng mga bagay. Genesis 1:1; Isaias 45:18.

 

d. Ang Dios ang namamahala ng lahat ng mga bagay, nalalaman ang lahat ng mga bagay, gayundin ang ating mga isipan. Isaias 45:7; Awit 139:1-12.

 

e. Ang Dios ay isa, hindi tatlo. Deutoronomio 6:4; 1 Corinto 8:6; Malakias 2:10; Marcos 12:29.

 

f. Ang Dios ay banal at totoo. Exodo 15:11; Isaias 6:3; Awit 19:9.

 

g. Ang Dios ay maawain at mahabagin. Exodo 34:6; Roma 2:4; Awit 103:8-14.

 

h. Ang Dios ay makatarungan at parurusahan ang mga masasama. Deutoronomio 32:4; Awit 145:20; Roma 1:18.

 

i. Ang Dios ay may panukala sa hinaharap ng lupa at sa lahi ng tao. Bilang 14:21; Isaias 45:18; Apocalipsis 21:1-4.

 

j. Ang Dios ay ang Ama ng Panginoong Jesucristo. Mateo 3:17; Lucas 1:31 -35; Hebreo 1:2-5; 1 Pedro 1:3.

Link to comment
Share on other sites

3. ANG TAO

 

3.1 Papaanong ginawa ang tao ?

 

Sagot: Ang tao ay nilikha "sa larawan ng Diyos". Ang unang tao ay hinubog ng Dios mula sa alabok ng lupa. Hiningahan ng hininga ng buhay at siya ay naging kaluluwang may buhay. Genesis 1:27; Genesis 2:7.

 

3.2 Kinakatigan ba ng Biblia ang haka-haka na ang tao ay nagmula sa mga hayop?

 

Sagot: Hindi. Hindi pinahihintulutan ng Biblia ang haka-hakang ito sa pamamagitan ng paghahayag na nilikha ng Dios ang unang tao, si Adan, at ang unang babae, si Eba; at ang lahat ng ibang mga tao ay nagmula sa kanila, Genesis 1:27; Genesis 3:20; Mateo 19:4; Roma 5:12.

 

3.3 Papaanong ipinaliliwanag ng Biblia ang katotohanan na ang lahat ng tao ay namamatay?

 

Sagot: Si Adan ay naghimagsik laban sa Dios. Bilang parusa, siya ay hinatulan ng Dios ng kamatayan. Ang sumpa ng kamatayan ay nasalin sa atin mula kay Adan, sapagka't tayo ay mga supling ni Adan. Likas sa atin ang paghihimagsik laban sa Dios, kaya't tayong lahat ay namamatay na nilikha. Genesis 3:1-19; Roma 3:9-10; Jeremias 17:9; Marcos 7:21-23; Roma 5:12.

 

3.4 Ano ang kamatayan ?

 

Sagot: Ang kamatayan ay kaparusahan ng kasalanan. Genesis 2:17; Roma 6:23; Ezekiel 18:4.

 

3.5 Ano ang kasalanan ?

 

Sagot: Bawa't sandali na tayo'y sumira ng isa sa mga kautusan ng Dios tayo'y nagkakasala. Kasalan,an pa rin, kahit hindi natin namamalayan na tayo ay nagkakasala. 1 Juan 3:4; Levitico 4:27.

 

3.6 Ano ang nangyayari sa mga tao kapag sila ay namatay?

 

Sagot: Kung ang mga tao ay namamatay, titigil na ang kanilang pag-iral. Ang patay na tao ay hindi na makapag-iisip, o gumawa man ng anuman, o makaramdam ng anuman. Sila ay walang malay-tao, gaya ng nasa malalim na walang pariaginip na pagkakatulog. Awit 6:5; Awit 49:12, 14, 20; Awit 146: 3-4; Eclesiastes 9:5-6; Juan 11:11-14.

 

3.7 Nananatili bang buhay ang aking kaluluwa pagkatapos mamatay ang aking katawan ?

 

Sagot: Hindi. Ang Biblia ay hindi bumabanggit ng isang "walang kamatayang kaluluwa". Ginagamit ng Biblia ang katagang "kaluluwa" sa lahat ng mga buhay - tao, hayop, ibon, isda at kulisap. Itinuturo ng Biblia na ang mga kaluluwa ay maaaring mamatay at namamatay. Bilang 31:28; Ezekiel 18:4, 20; Awit 89:48.

 

3.8 Mayroon bang anumang pag-asa ukol sa atin sa kabila ng kasalukuyang buhay na ito?

 

Sagot: Oo, subali't kay Jesucristo lamang. Dinaig niya kapuwa ang kasalanan at kamatayan. Sa pagbabalik niyang muli sa lupa, ang mga patay ay ibabangon at hahatulan. Yaong mga tapat sa kaniya ay pagpapalain ng buhay na walang hanggan sa Kaniyang Kaharian. 2 Timoteo 1:10; 1 Corinto 15:21-23; Daniel 12:2-3; Juan 5:28-29; Mateo 25:31-34.

Link to comment
Share on other sites

4. INFIERNO

 

4.1 Ano ang Infierno ?

 

Sagot: Sa maraming mga talata na katatagpuan sa salita, ang infierno ay isang tawag sa libingan. Nang si Jesus ay ilibing, siya ay inilapag sa "infierno" at ng siya ay ibangon sa mga patay, siya ay lumabas mula sa "infierno" (libingan). Ezekiel 32:27-29; Gawa 2:25-31.

 

4.2 Subali't hindi ba sinabi ni Jesus na ang "infierno" ay isang dako ng apoy at pagdurusa ?

 

Sagot: Oo, sa ilang pagkakataon kaniyang sinabi ito. Ang Bagong Tipan ay unang nasulat sa wikang Griego na ginamit ni Jesus ng siya ay bumabanggit ng "apoy ng infierno" -- ang kataga na nasaling "infiemo" sa mga talatang katulad ng Marcos 9:43-48 at Mateo 10:28 - ay GEHENNA (ito ay pangalan ng isang dako sa lupa). Ang GEHENNA ay isang lambak sa Jerusalem na pinagsusunugan ng mga basura sa pamamagitan ng apoy na hindi natutupok. Samakatuwid ay ibig sabihin ng Panginoon: sisirain ng lubusan at tiyakan ng Dios ang mga masasama tulad ng apoy ng GEHENNA na sumisira sa basura ng Jerusalem. Kung gumagamit ang Panginoong Jesus ng katagang GEHENNA, siya ay gumagamit ng isang uri ng talinghaga, na madalas niyang gawin.

Link to comment
Share on other sites

5. JESUCRISTO - ANG TAGAPAGLIGTAS

 

5.1 Sino si Jesucristo?

 

Sagot:

 

a. Si Jesucristo ay ang tanging bugtong na Anak ng Dios. Wala siyang amang makalupa, subali't siya ay ipinaglihi nang ang kapangyarihan ng Dios, na tinatawag na Espiritu Santo, ay gumawa ng isang himala sa kaniyang ina na isang birhen. Lucas 1:32, 35; Mateo 1:20-25; Mateo 3:17; Juan 1:49; Juan 10:36.

 

b. Gayon pa man, siya ay isang tao na lumaki, nagutom, nauhaw tumangis, nagbata at namatay gaya ng ibang mga tao. Hebreo 2:17; Lucas 2:52; Isaias 53:3; Juan 11:35; Juan 19:33.

 

5.2 Ano ang katungkulan ni Jesus, ang Anak ng Dios?

 

Sagot:

 

a. Upang ihayag ang kaniyang Ama, ang Makapangyarihang Dios, sa sanlibutan sa paraan na mauunawaan ng tao. Juan 1:18; Juan 12:45; Juan 14:9; Juan 17:6, 26.

 

b. Upang ipakita ang maluwalhating katangian ng kaniyang Ama--ang kabanalan, katuwiran at pag-ibig. Juan 1:14-17; Roma 3:24-26.

 

c. Upang ipakita sa mga tao ang buong kahulugan ng paglilingkod Cristiano at pagsunod. Lucas 22:42; Juan 5:30; 8:29.

 

d. Upang ipangaral ang ebanghelyo. Lucas 4:18; 9:6; 20:1.

 

e. Upang mamatay ukol sa atin. Juan 10:11,15; Gawa 2:23.

 

f. Upang dalhin tayong muli sa Dios. Epeso 2:16; Roma 5:10; Juan14:6.

 

5.3 Papaano tayo dadalhing muli ni Jesus sa Dios?

 

Sagot: Kagaya tayo ng mga anak na lumayas mula sa kanilang Ama. Nahiwalay tayo sa Dios ng dahil sa ating kasalanan. Dadalhin tayong muli ng Panginoong Jesus sa Dios sa pamamagitan ng kaniyang sakdal na buhay at kusang loob na kamatayan. Sapagka't siya'y ipinanganak kay Maria, si Jesus ay tao; subali't dahil din ipinanganak siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay anak ng Dios. Siya kung gayon ay kapuwa kinatawan ng Dios sa atin at ating kinatawan sa harap ng Dios. Tinatawag siya ng Biblia na "tagapamagitan" sa pagitan ng Dios at tao. Bilang tao, ang ating Panginoon ay natuksong tulad natin; datapuwa't di gaya siya ay laging nagtatagumpay laban sa kasalanan. Sinunod niya ang kalooban ng Dios sa lahat ng mga bagay, lalo na ang pagbata sa pagkapako at kamatayan bilang alay sa ating mga kasalanan. Kung tunay tayong mananampalataya sa ginawang ito ni Cristo, at ipakita ito sa pamamagitan ng bautismo, patatawarin ng Dios ang ating mga kasalanan at tatanggapin tayo bilang kaniyang mga anak. Hebreo 2:14; Hebreo 2:17-18; 1 Timoteo 2:5; Hebreo 4:15-16; 2 Corinto 5:21; Roma 8:2-4.

 

5.4 Bakit kinakailangang mamatay si Cristo?

 

Sagot: Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kamatayan sa sanlibutan, gayon din na gaya ng kamatayan na tinanggap natin sa ating kalikasan na nag-uudyok sa pagkakasala. Si Cristo bilang Anak ng Dios at anak ng tao, ay gaya rin ng ating kalikasan, subali't hindi kailanman nagkasala. Si Cristo ay namatay na hindi nagkasala kaya't maaaring pawalang bisa ng Dios ang bunga ng pagkakasala ni Adan. Si Cristo ngayonay walang kamatayan at sa lahat ng mananampalataya sa kaniya ay gagawing walang kamatayan sa kaniyang pagbabalik. Roma 5:6-12; Roma 6:10-12; Hebreo 2;14-16; 2 Corinto 5:19-21.

Link to comment
Share on other sites

6. JESUCRISTO - ANG KANIYANG MULING PAGKABUHAY

 

6.1 Matapos mamatay ang Panginoong Jesus, ano ang nangyari sa kaniya?

 

Sagot: Siya'y inilibing subali't sa ikatlong araw ibinangon siya na may katawan ng Dios, mula sa mga patay upang mabuhay magpakailan man. Mateo 27: 57-60; Mateo 28:1-7; Roma 1:4; 1 Corinto 15:3, 4, 20; Apocalipsis 1:18.

 

6.2 Bakit ito nangyari?

 

Sagot:

 

a. Sapagka't siya'y walang pagkakasala, hindi siya nararapat mamatay ~ ang "kabayaran ng kasalanan" kung turingan ng Biblia. Kaya't ibinangon siya ng Dios mula sa mga patay. Roma 6:23; Gawa 2:24; Filipos 2:8-11.

 

b. Sa pamamagitan ng pagbabangon ng Panginoong Jesus mula sa mga patay, ipinakita din ng Dios kung paano Niya gagantimpalaang lahat yaong mga tunay na susunod kay Jesus. Kung ating itatalaga ang ating pananampalataya kay Cristo at kung tunay na pagsusumikapan nating sundin at sumunod sa kaniya, tayo rin, ay ibabangon sa mga patay sa huling araw. 1 Corinto 15:21 -23; 2 Corinto 4:14.

Link to comment
Share on other sites

7. JESUCRISTO - ANG KANIYANG PAG-AKYAT

 

7.1 Bakit napasalangit ang Panginoong Jesus ?

 

Sagot: Apatnapung araw ang nakalipas ng kaniyang pagkabuhay na maguli sa mga patay, ang Panginoong Jesus ay itinaas sa harapan ng Dios, sa langit. Pinakadakila siya ng Dios sa lahat ng ibang mga tao, lalong dakila sa lahat ng mga anghel - ang pangalawang pinakadakilang katauhan sa buong sansinukob, susunod sa Dios. Hebreo 1:3-4; Filipos 2:9-10; Apocalipsis 5:2-13.

 

Si Jesus lamang ang tunay na saserdote ng Dios ngayon, na alang-alang sa kaniya ang ating mga panalangin sa Dios, ay dinidinig. Ipinanalangin din niya tayo sa Dios. Roma 8:34: Hebreo 4:14-15; Hebreo 7:24-27.

Link to comment
Share on other sites

8. JESUCRISTO - ANG KANIYANG PAGBABALIK SA LUPA

 

8.1 Papaano nating malalaman na si Jesucristo ay babalik na muli sa lupa?

 

Sagot:

 

a. Sapagka't ipinangako ng Dios sa Lumang Tipan. Awit 110:1-2; Daniel 7:13-14.

 

b. Sapagka't ipinangako ni Jesus sa kaniyang mga alagad na siya'y muling babalik. Mateo 16:27; Apocalipsis 22:12.

 

c. Sapagka't sinabi ng mga anghel ng Dios. Gawa 1:11.

 

d. Sapagka't ito'y itinuro ng mga apostol. Gawa 3:20-21; 1 Tesalonica 4:16.

 

8.2 Kailan siya darating?

 

Sagot: Sa madaling panahon.

 

8.3 Papaano nating malalaman ito?

 

Sagot: Basahin ang Lucas 21:24-27 at tingnan ang mga tanda ng pagbabalik ni Jesus ay mga natutupad ngayon. Ang mga Judiyo ay nakabalik sa lupain ng Israel at ang Jerusalem ay wala na sa kapangyarihan ng mga Gentil. May ligalig, takot at kasamaan sa malawak na kaganapan (talatang 25-26). Hangga't hindi darating si Jesus sa madaling panahon ay lubusang pupuksain ng mga tao ang kani-kanilang sarili. Mateo 24:36-41; 2 Timoteo 4:1-4; Ezekiel 37:21-28.

 

Pahiwatig: Isang daan taon ang nakalilipas, ay walang bansang Israel. Ang lupain ng Israel nuon ay sakop ng Turkiya. Maraming Arabo ang nananahan doon, subali't may ilang libong mga Judiyo lamang. Sa ngayon, ang Israel ay isang malakas na bansa, na may dalawang milyong mga Judiyo na naninirahan. Ito ay napakalinaw na tanda na ang Kaharian ng Diyos ay nalalapit na. Jeremias 30:3, 21-22; Ezekiel 36:24-28; Ezekiel 27:21-28.

Link to comment
Share on other sites

9. JESUCRISTO - ANG HARI SA HINAHARAP

 

9.1 Si Jesucristo ba ay ipinanganak upang maging isang Hari?

 

Sagot: Oo. Si Jesus ay ipinanganak na "Hari ng mga Judiyo". Sa paglilitis sa harap ni Pilato, inamin niya na siya ay hari, at nang siya ay mamatay, ang titulo sa ibabaw ng kaniyang ulo ay nagsasabi "Jesus Nazareno, ang Hari ng mga Judiyo". Mateo 2:2; Juan 18:37; Juan 19:19.

 

9.2 Kailan magpapasimulang maghari si Jesucristo sa buong Israel?

 

Sagot: Sa pagbabalik niyang muli. Mateo 19:28; Lucas 19:11-12,15.

 

9.3 Saan maghahari si Jesucristo?

 

Sagot: Siya'y uupo sa luklukan ni David sa Jerusalem. Lucas 1:32; Isaias 9:6-7; Mateo 5:35; Zacarias 6:12-13.

 

9.4 Si Jesucristo ba ay mamahala sa mga Judio lamang?

 

Sagot: Hindi. Ang Israel ay ang unang bansang kaniyang pamamahalaan, subali't siya'y mamamahala sa buong bansa sa daigdig. Jeremias 23:5-6; Awit 72:8; Isaias 2:3-4; Zacarias 14:9.

Link to comment
Share on other sites

10. ANG KAHARIAN NG DIOS

 

10.1 Totoo ba na ang kahulugan ng Kaharian ng Dios ay ang pamamahala ng Panginoong Jesus sa ating mga puso ngayon?

 

Sagot: Oo, ito ay totoo, subali't hindi ito ang buong katotohanan. Kinakailangan na ipakita natin na si Jesucristo ay ating hari sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kaniya na mamahala sa ating mga puso, subali't ang Kaharian ng Dios ay marami pang. kahulugan bukod rito. Ang Kaharian ng Dios ay tunay na kaharian na pupuno sa lupang ito. Si Jesus ang magiging hari niya sa Jerusalem. Nilalang ng Dios ang daigdig upang punuin ng mga banal at matuwid na tao; ang Kaniyang panukala ay maisasagawa sa pamamahala ng Panginoong Jesus. Bilang 14:21; Isaias 45:18,23; Hebreo 2:14; Isaias 60:21; Mikas 4:1-4; Apocalipsis 11:15.

 

10.2 Mayroon ba ang Dios ng isang tunay na Kaharian nuon sa lupa?

 

Sagot: Oo. Ang Kaharian ng Israel ay tinatawag na Kaharian ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay itatag niyang muli ang Kaharian ng Israel, subali't ang darating na Kaharian ng Dios ay lalong mabuting kaharian kaysa matandang Kaharian ng Israel. 1 Cronica 28:5; 2 Cronica 13:8; Ezekiel 21:25-27; Lucas 1:32-33.

 

10.3 Sino ang mananahan sa Kaharian ng Dios?

 

Sagot: Kung ating paniniwalaan ng mga pangako ng Dios at susundin Siya, sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesus ay gagawin niya tayong walang kamatayan. Sa gayon tutulungan natin si Jesus sa pamamahala ng kaniyang kaharian. Maraming pangkaraniwang taong mortal ang mananatili sa mga ligalig sa lupa sa mga huling araw, at sila rin ay mananahan sa Kaharian ng Dios. Ang mga walang kamatayang mamamahala ay tuturuan sila sa daan ng Dios. Mateo 19:27-29; Lucas 19:15-19; Apocalipsis 20:6; Isaias 65:20-22; Zacarias 14:16-18.

 

10.4 Ano ang magiging katulad na buhay sa Kaharian ng Dios?

 

Sagot: Ang mga mortal na tao ay magsasaka sa lupa at ang kanilang gawain ay magiging kasiya-siya at masagana. Sasambahin nila ang tunay na Dios at tutuparin ang Kaniyang mga kautusan. Pagkakalooban sila ng Dios ng kagalakan at pagagalingin ang kanilang mga karamdaman. Ang digmaan at ang pagkakapootan ay ipagbabawal. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang kamatayan din ay mapapawi. Kung gayon ay matitira na lamang ang mga walang kamatayan na pumupuri sa Dios. Isaias 2:3-4; Isaias 11:1-9; Isaias 35; Awit 72; 1 Corinto 15:24-28; Apocalipsis 21:4.

Link to comment
Share on other sites

11. ANG EBANGHELYO

 

11.1 Ano ang Ebanghelyo ?

 

Sagot: Ang "Ebanghelyo" ay isang lumang katagang Ingles na ang ibig sabihin ay 'mabuting balita'. Iyon ay ang mabuting balita tungkol sa Kaharian ng Dios, at kung papaano makatuklas ng kaligtasan sa kaharian yaon. Lucas 8:1; Marcos 1:14; Mateo 4:17,23; Roma 1:16.

 

11.2 Si Jesus ba ang kauna-unahang tao na nangaral ng ebanghelyo?

 

Sagot: Hindi. Ang ebanghelyo ay ipinangaral kay Abraham na nabuhay sa humigit kumulang na 2,000 taon bago pa si Jesucristo. Galacia 3:8.

 

11.3 Ano ang ipinangako ng Dios kay Abraham ?

 

Sagot:

 

a. Siya at ang kanyang Binhi (mga supling) ay aariin ang lupain ng Canaan magpakailanman. Gawa 13:14-15; 17:8; Heb. 11:8-9.

 

b. Ang ganap na pagkatupad ay pagkatapos mamatay si Abraham at sa gayon ay nangangailangan din siya ng buhay na mag-uli. Heb. 11:13-19; 39-40.

 

c. Ang bansa ng Israel ay magmumula sa Kanya. Gen. 12:1-3.

 

d. Ang Binhi ni Abraham ay mayroong natatanging kinalaman kay Jesus, na siyang magiging Tagapagligtas, at matutupad ang mga pangako kay Jesus. Gen. 22:17-18; Mateo 1:1; Gal. 3:8., 16, 29; Gawa 3:25-16.

 

e. Ang pagmamay-ari sa lupa ay hindi lamang Canaan kundi sa buong lupa. Roma 4:13.

 

11.4 Ginawa ba ang mga pangakong ito sa may iba pa ?

 

Sagot: Oo. Kay Isaac na anak ni Abraham at sa kanyang apong si Jacob. Gen. 28:3-4,13-14.

 

11.5 Ano ang pangakong ginawa ng Diyos kay David?

 

Sagot:

 

a. Na luluklok ang kanyang binhi sa kanyang trono magpakailanman. 2 Sam. 7:12-16; Lucas 1:3-31-35; Gawa 2:22-35.

 

b. Na nakaharap si David kapag uupo na ang kanyang binhi sa trono ni David sa Kaharian at ang Binhing ito ay si Jesus. Mateo 1:1; 2 Sam 7:16.

 

Ang Anak ni David ay siya ring magiging Anak ng Dios. 2 Sam 7:14; Mateo 1:37; Lucas 1:31 -35; Heb. 1:5.

Link to comment
Share on other sites

12. PAGKABUHAY NA MAGULI, PAGHATOL AT WALANG HANGGANG BUHAY

 

12.1 Ano ang ibig sabihin ng Biblia tungkol sa pagkabuhay na magull?

 

Sagot: Ang mga patay na tao na muling mabubuhay, gaya ng Panginoong Jesus nang siya ay bumangon sa mga patay. Apocalipsis 1:5; Colosas 1:18; Gawa 26:23; 1 Corinto 15:20.

 

12.2 Kailan magaganap ang pagkabuhay na maguli?

 

Sagot: Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus dito sa lupa. 1 Tesalonica 4;16; Juan 5:28-19; 1 Corinto 15:23.

 

12.3 Yaon bang babangon sa mga patay ay lalabas sa kanilang mga hukay na wala nang kamatayan?

 

Sagot: Hindi. Una haharap sila sa kanilang mga katawan ng laman at dugo sa harap ni Cristo, ang Dakilang Hukom sa lahat. Papagpasiyahan niya kung sino ang karapat-dapat ng walang buhay at yaong hindi karapat-dapat. Roma 14:10; 2 Corinto 5:10; 1 Pedro 4:6; Daniel 12:2; Apocalipsis 20:11 -15.

 

12.4 Lahat ba ng mga nabubuhay ay ibabangon sa mga patay at hahatulan ni Cristo?

 

Sagot: Hindi, yaon lamang nakakaalam ng katotohanan ng ebanghelyo at nalalaman na dapat nilang sundin si Cristo. Juan 12:48; Deuteronomio 18:18-19; Mateo 25:14-20; Roma 2:12-16.

 

12.5 Ano ang mangyayari doon sa mga hindi ibinangon sa mga patay?

 

Sagot: Hindi na sila babangon sa kanilang mga libingan, subali't mananatiling patay magpakailan man. Awit 49:20; Kawikaan 21:16; Isaias 26:14; Isaias 43:17.

 

12.6 Ano ang mangyayari doon sa mga buhay sa pagparito ng

Panginoon?

 

Sagot: Yaong mga haharap sa paghahatol ay titipunin ng mga anghel upang sumalubong kay Cristo, tulad nuong mga kabubuhay pa sa mga patay. At ang paghatol ay magaganap. 1 Corinto 15:51; 1 Tesalonica 4:16-17; Mateo 25:31-32.

 

12.7 Ano ang mangyayari doon sa mga tinanggap ng Panginoon sa paghuhukom?

 

Sagot: Pagkaraka'y pagkakalooban sila ng buhay na walang hanggan na kanilang iuukol sa lupa, sa Kaharian ni Cristo. Daniel 12:3; Mateo 25:10, 21, 34; Daniel 7:27; Apocalipsis 5:10; Mateo 5:5.

 

12.8 Ipinangako ba ng Biblia na ang mga tapat na Kristiano pupunta sa langit?

 

Sagot: Hindi. Gaya ng katatapos pa lamang nating nakita, ang Biblia ay nangangako na ang mga tapat na tagasunod ni Jesus ay mabubuhay ng walang hanggan sa lupa. Sinasabi rin ng Biblia na wala pang umakyat sa langit, maliban kay Jesus. Awit 115:16; Gawa 2:34;Juan3:13.

 

Pahiwatig: Ang ilang mga talata ng Biblia kung minsan ay inaakalang nagtuturo na ang mga Kristiano ay pinangangakuan ng buhay na walang hanggan sa langit. Subali't lahat ng iyon ay maipapakita na aayon sa lahat ng mga katuruan sa Biblia. Halimbawa, "sa bahay ng aking Ama" sa Juan 14:2 ay hindi sa langit. Ang bahay ng Dios ay ang templo, at ang mga mananampalataya ay mga batong buhay doon sa dakilang bahay na kasalukuyang itinayo (1 Pedro 2:5). Samakatuwid ang bahay ng Dios ay dito sa lupa, at dahil dito sinabi ng Panginoong Jesus (sa susunod na talata - Juan 14:3) "ay muling paririto ako, at kayo'y tatangapin ko sa aking sarili.

 

12.9 Ano ang magiging tadhana niyaong tinanggihan ng Panginoon ?

 

Sagot: Mapapakinggan nila ang paghatol sa kanila ni Cristo. Makikita nila ang mga matutuwid na pumasok sa Kaharian ni Cristo, samantalang sila'y pagsasarhan sa labas. Sa wakas ay tatanggapin nila ang walang hanggang kamatayan - ang "pangalawang kamatayan" ng Apocalipsis 2:11 at Apocalipsis 20:14; nadoo'y wala nang pagkagising. Lucas 13:28; Mateo 22:13; Mateo 25:46; Awit 145:20.

 

12.10 Bakit ang ilang mga talata ay nagsasabi na yaong mga tinanggihan ni Cristo ay itatapon sa dagat-dagatang apoy?

 

Sagot: Sinasabi sa atin ng Apocalipsis 20:14 na ang dagat-dagatang apoy ay ito rin ang pangalawang kamatayan. Ang mga tao ay gumagamit ng apoy upang sunugin ang basura. Sa Biblia, ang Diyos ay nagsasalita ng apoy na ipakita doon sa hindi karapat-dapat na sila ay lubusang lilipulin. Awit 37:20; Awit 68:2; Mateo 3:11-12; 2 Tesalonica 1:7-8.

Link to comment
Share on other sites

13. ANG ESPIRITU SANTO

 

13.1 Ano ang Espiritu Santo?

 

Sagot: Ang Espiritu Santo (kung minsan ay tinatawag na "ang Banal na Espiritu at kung magkaminsan ang Espiritu ng Dios") ay isang paraan ng taguri sa kapangyarihan ng Dios. Sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu, ginawa ng Dios ang daigdig. Sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu, si Jesus ay isinilang. Nang dahil sa Kaniyang Espiritu, naisulat ng mga propeta at mga apostol ang mga Kasulatan. Sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu, ang Dios ay nasa lahat ng dako at nalalaman ang lahat ng ating ginagawa, iniisip at sabihin. Sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu, tutulungan ng Dios ang Kaniyang bayan upang mapaglabanan ang kasalanan at gawin ang Kaniyang kalooban. Sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu, ibabangon ng Dios ang mga patay upang mabuhay na muli sa pagparito ng Panginoong Jesus. Itong Espiritung kapangyarihan ng Dios ay tinatawag na "banal" kung inuukol sa natatanging gawain ng Dios na lumikha ng mga banal na kasulatan at mga banal na tao. Lucas 1:35; Lucas 24:49; Gawa 1:8; Genesis 1:2; Job 33:4; Awit 104:30; Jeremias 32:17; 2 Pedro 1:21; Awit 139:1-41; Roma 8:11; 7:51.

 

13.2 Ano ang mga Kaloob ng Espiritu ?

 

Sagot: Ang mga kaloob ng Espiritu ay mga tanging kapangyarihan na ibinigay ng Dios sa ilan sa Kaniyang mga alipin sa kaarawan nila at pagkaraang-pagkaraan ng kaarawan ng mga apostol. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, ang mga piniling mga tao ay nakapagsalita at nakasulat ng salita ng Dios at gumawa ng ibang mga himala. Ang kaloob ng Espiritu ay kalakip ang pagiging apostol, panghuhula, pagpapagaling at pagsasalita sa iba't-ibang wika. (At masasabing, may kakayahang magsalita ng iba't-ibang wika na di nila pinag-aralan). Ang mga biyayang ito ay tumutulong sa Iglesia sa panahon ng katangi-tanging kahirapan. Sa dalawang paraan ang mga kaloob ay nakatulong sa malawakang pangangaral ng ebanghelyo. Una, ang mga unang mangangaral na Kristiano ay nakapagpapahayag ng ebanghelyo na may tapang at kapangyarihan sa maraming iba't-ibang wika. Pangalawa, napagtibay nila ang kanilang mensahe na may kasamang dakilang himala. Sa pamamagitan ng mga kaloob ay naisulat ang Bagong Tipan at ang matibay na pagkakatatag ng Iglesia Kristiana. Sa panahon ng Lumang Tipan, sina Moses, Elias, Eliseo at ang mga iba pa ay nagtataglay ng gayon ding mga kapangyarihan. Itinuro ni Pablo na darating ang panahon na ang mga kaloob ng Espiritu ay aalisin. Ito ang nangyari ng maitatag na ang Iglesia Kristiana, at lubusang naisulat ang Bagong Tipan. Kaya wala nang nagtataglay ng mga biyayang ito sa kasalukuyan. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa lupa, ang mga tagapaglingkod ng Dios ay minsan pang pagkakalooban ng mga kaloob ng Espiritu. Gawa 2:1-17; Joel 2:28-29; 1 Corinto 12:7-11; Roma 15:18-19; Awit 105:26-27; 2 Hari 2:9-15; 1 Corinto 13:8-11; Hebreo 6:4-5.

 

13.3 Paano natin maituturing ang mga tao na umaangkin na makagagawa ng hilmala at "nakapagsasalita ng iba't-ibang wika" ngayon?

 

Sagot: Sila'y mga bulaang tagapagturo na hindi gumagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios. Kung magkaminsan sila'y kusang nanlilinlang, subali't kadalasan sila rin ang nalinlang. Sila ay gaya ng mga bulaang propeta at mga salamangkero na umaangkin na makagagawa ng himala nung kapanahunan ni Moses, ng Panginoong Jesus at ng mga apostol. Exodo 7:11,12,22; Lucas 11:19; Gawa 8:9-11;Mateo 24:24.

 

13.4 Matutulungan ba tayo ng Espiritu Santo sa anumang paraan ngayon?

 

Sagot: Oo. Bagama't hindi nagkakaloob ang Dios sa mga tao ng mga himalang kalbob ng Espiritu Santo sa hgayon, ang Espiritu ay gumagawa sa ibang mga paraan. Sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu Santo, ang Dios ay nababago ang ating mga buhay at gagawin tayong mabubuting mga lalake at mga babae. Sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu, sinasagot ng Dios ang ating mga panalangin. Siya ay nagmamasid sa atin, kinakalinga tayo at nag-aalaga sa atin. Lahat ng ito ay ang kapangyarihan ng Dios sa ating mga buhay, ang kapangyarihan na nagdudulot sa atin sa isang araw ng walang kamatayan sa Kaharian ng Dios. Hindi natin dapat kalimutan kailanman na gagawin lamang ito ng Dios kung tayo'y magsusumikap na maging "maka-espiritu sa pag-iisip". Ang ibig nito, tayo ay magsumikap ng buong puso at kaluluwa at pag-iisip at lakas sa pagsunod sa salita ng Dios. 1 Corinto 6:11; Roma 8:5-18.

Link to comment
Share on other sites

14. ANG MGA ANGHEL

 

14.1 Ano ang mga anghel?

 

Sagot: Ang mga anghel ay mga walang kamatayang sugo ng Dios. Ang mga anghel ay kinalinga sina Abraham, Isaac at Jacob. Binalaan ng mga anghel si Lot tungkol sa mga hatol ng Dios sa Sodoma. Isang anghel ang nagbigay ng Kautusan ng Dios kay Moses. Ipinahayag ng mga anghel ang pagsilang ng Panginoong Jesus sa mga pastol. Ang mga di nakikitang mga anghel ay lumilingap sa mga tagapaglingkod ng Dios sa ngayon. Tutulungan ng mga anghel ang Panginoong Jesus kapag pumarito siyang maghuhukom. Awit 103:20; Gawa 7:38; Genesis 19:1; Lucas 2:9; Awit 34:7 Mateo 18:10; Lucas 22:43; Mateo 24:31; 2 Tesalonica 1:6-10.

Link to comment
Share on other sites

15. KASALANAN, SATANAS AT ANG DIABLO

 

15.1 Ano ang kasalanan ?

 

Sagot: Nagkakasala tayo kapag sinusuway natin ang kautusan ng Dios. 1 Juan 3:4.

 

15.2 Sino ang nag-uudyok upang magkasala tayo ?

 

Sagot: Ang pag-uudyok sa pagkakasala ay nagmumula sa ating sariling mga pag-iisip at katawan; tayo'y natutukso sa pamamagitan ng ating sariling "kalikasang makatao". Tinuturingan ito ni apostol Pablo na "kautusan ng kasalanan" sa kaniyang katawan. Kung magkaminsan hinihikayat tayo ng ibang mga tao upang sumunod sa makasalanang pagnanasa ng ating sariling kalikasan. Santiago 1:14-15; Marcos 7:21-23; Jeremias 17:9; Roma 7:19-25; Kawikaan 1:10.

 

15.3 Anoang"diablo"?

 

Sagot: Ang diablo ay isang uri ng talinghaga sa kasamaan ng kalikasan ng tao. Ang hindi nagbabagong kalikasan ng tao ay nakapaghihinanakit sa Dios. Ipinakikita Niya ito sa pagtawag doon "ang diablo". Ang masasamang tao kung magkaminsan ay tinatawag ding "ang diablo. Juan 6:70; Juan 8:44; 1 Juan 3:8; Apocalipsis 2:10.

 

15.4 Ano ang mangyayari kung tayo'y susunod sa mga masasamang pagnanasa ng ating kalikasang makatao, at sa gayo'y mamuhay sa kasamaan?

 

Sagot: Tayo'y mamamatay. Kaya nga tinuturingan ng Biblia na ang diablo (kalikasan ng tao) ay may "kapangyarihan sa kamatayan". Roma 6:23;Hebreo 2:14.

 

15.5 Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa diablo ?

 

Sagot: Sinasabi ng Biblia na pinuksa ng Panginoong Jesus ang diablo. Ito'y nagpapatunay na ang diablo ay hindi ito ang dakilang masamang halimaw, na nabubuhay sa ngayon. Ang ating Panginoon ay may kalikasang tao na tulad natin, at siya'y natukso sa pagkakasala gaya natin. Ang ibig sabihin nito ay ang Panginoong Jesus ay kailangang makipagbaka laban sa "diablo" (ang kaniyang sariling pagnanasa) gaya din naman natin. Subali't, di gaya natin, ang Panginoon ay napagtagumpayan ang lahat ng pakikibaka, ni minsan man ay hindi siya sumunod sa tukso kaya't ang "diablo" ay tinalo. Buhat nang si Jesucristo ay bumangon sa mga patay, siya ay nagkaroon ng katawang hindi na mamamatay at hindi na haharap sa pagkatukso. Sa kaniya, ang kalikasang makatao (ang diablo) ay napuksa at napatay na. Hebreo 2:14; Hebreo 4:15; Roma 6:6-10; 1 Juan 3:8.

 

15.6 Ano ang kahulugan ng "Satanas"?

 

Sagot: Ito ay katagang Hebreo na ang kahulugan ay "ang kalaban" (ang Lumang Tipan ay nasulat sa wikang Hebreo). Kung magkaminsan ito ay isinasaling "kaaway" o "katunggali" o (sa salin ng King James) "kalaban", at kung magkaminsan ay ginagamit na isang pangalan. Si Pedro ay sumalungat sa Panginoong Jesus, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas". Ang kalikasang makatao ang pinakamatinding kaaway ng Diyos

(at natin din!), kaya't tinuturingan sa Bagong Tipan ng "Satanas" sa maraming dako. Ang mga masasamang tao ay tinuturingan ding "Satanas" sa ilang mga talata. Gawa 5:3-4; 1 Tesalonica 2:18; Mateo 16:23; 1 Timoteo 1:20.

 

Pahiwatig: May mga ilang talata sa Biblia na pangkaraniwang nagpapakahulugan na nagtuturo ng isang "kahima-himalang" diablo, subali't sa lahat ng halimbawa, ito'y dahil sa walang ingat na pagbabasa. Halimbawa, ang "Lucifer" ng Isaias 14:12, ay hindi isang masamang anghel. Siya ay ang Hari ng Babilonia, isang napakasama, malupit, palalong tao. Basahin ang buong talata, simulan sa talatang 4. Gayon din, ang "pinahirang kerubin" ng Ezekiel 28:14 ay hindi isang masamang anghel. Ito ay ang Hari sa Tiro -- sinasabi sa talatang 12.

Link to comment
Share on other sites

16. MGA DIABLO AT MGA KARUMAL-DUMAL NA ESPIRITU

 

16.1 Ano ang mga diablo at mga karumal-dumal na espiritu ?

 

Sagot: Sa Biblia, ang mga karamdaman - lalo na ang mga karamdaman sa pag-iisip -- ay tinuturingang mga "diablo", o mga "demonyo"; o mga "karumal-dumal na espiritu". Kung mapagaling ang tao sa karamdaman - ang "karumal-dumal na espiritu" - ay sinasabing "pinalayas". Kung magkaminsan ang isang "karumal-dumal na espiritu" ay nangangahulugan ng "kasamaan" 1 Samuel 16:14; Mateo 8:16-17; Mateo 12:22.

 

16.2 Ang mga Pagano ay naniniwala na ang mga "masasamang espiritu" ay mga di-nakikitang buhay na nilikha. Karapat-dapat bang paniwalaan ito ng isang Kristiano?

 

Sagot: Hindi. Ilang mga Iglesia ang nagtuturo sa paniniwalang Paganong ito, subali't ito'y hindi totoo. Hindi ito itinuturo ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na ang Dios ay ang Panginoon ng Kaniyang sariling sansinukob. Walang ibang nabubuhay na espiritu maliban sa Dios, ang Panginoong Jesus, at ang mga anghel ng Dios. Ang mga anghel ay gumagawa ng sakdal na kalooban ng Dios, kaya't hindi sila magkakasala ni mamatay man. Gaya ng nakita na natin, ang diablo, Satanas, at mga masasamang espiritu ay ginagamit sa Biblia na isang uri ng talinghaga. lyan ay kumakatawan sa makasalanang kalikasan ng tao, at mga karamdaman, na siyang bunga ng ating makasalanang kalagayan. Isaias 45:5-7; Amos 3:6; Mateo 6:10.

Link to comment
Share on other sites

17. ANG DAAN SA BUHAY NA WALANG HANGGAN

 

17.1 Ninanais kong mabuhay ng walang hanggan sa Kaharian ni Cristo. Ano ang aking gagawin ?

 

Sagot: Apat na bagay:

 

a. Dapat kang manampalataya ng buo mong puso sa mga katuruan ng Biblia. Ito ay maaari lamang kung ikaw ay palagian at masigasig na mambabasa ng Biblia. 2 Timoteo 3:14-17.

 

b. Kinakailangan kang "magsisi". Ang ibig sabihin nito ay tunay kang nagdaramdam bilang isang makasalanan; magnasa ka sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo na patawarin ang iyong kasalanan; at dapat mo ring ipangako sa Dios na magsusumikap kang magpakabuti sa buhay na hinaharap. Gawa 3:19.

 

c. Kinakailangan kang mabautismuhan. Gawa 2:39-42.

 

d. Kinakailangang iuukol mo ang natitira mong buhay sa pagsusu-mikap na sumunod sa kautusan ng Panginoong Jesucristo. Roma 2:7.

Link to comment
Share on other sites

18. BAUTISMO

 

18.1 Ano ang bautismo?

 

Sagot: Ang kahulugan ng bautismo ay "paglulubog". Ito ay nangangahulugan ng iubusang paglulubog ng isang tao sa tubig. Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-10; Juan 3:23; Gawa 8:36-39.

 

18.2 Ano ang kahuiugan ng bautismo ?

 

Sagot: Ito'y nangangahulugan ng ilang mga bagay:

 

a. Nagpapa-alaala sa atin na si Jesucristo ay inilibing at bumangong maguli, at sa gayon ay ipinakita sa atin na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Roma 6:3-4.

 

b. Ito ay nagpapa-alaala sa atin na sapagka't tayo ay mga makasalanan, nararapat tayong mamatay (kung tayo'y hahayaan sa ilalim ng tubig tayo'y tiyak na mamamatay) Roma 6:5-7.

 

c. Ito'y nagpapa-alaala sa atin na sapagka't ang Dios ay mahabagin, nais Niyang iligtas tayo mula sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Ang bautismo kung gayon ay isang uri ng "kamatayan" - isang "paglilibing" satubig-isang uri ng "pagkabuhay na maguli". Ito ay isang (talinghaga) sa gawa. Colosas 2:12-13.

 

d. Ito ay nagpapa-alaala sa atin, gaya ng tubig na naghuhugas ng dumi, kaya't ang Dios ay naghuhugas ng mga kasalanan ng mga sumusunod sa Kaniya. Kung tayo'y mabautismuhan, pinatatawad ng Dios ang lahat ng mga kasalanan na ating nagawa. Kung gayon ay magpapanibagong lakad tayo bilang mga alagad ni Jesucristo. 1 Pedro 3:21; Gawa 22:16.

 

18.3 Kinakailangan ba tayong mabautismuhan ?

 

Sagot: Oo. Ang Panginoong Jesus ay nabautismuhan. Si Pablo ay nabautismuhan. Ang mga mananampalataya noong unang panahon ay nabautismuhan, ayon sa utos ng Panginoong Jesus. Ang pagbabautismo ay ang kilos sa pagsunod. Kinakailangang mabautismuhan tayo sapagka't inuutusan tayo ng Dios upang mabautismuhan. Mateo 3:13-17; Gawa 2:37-41; Gawa 22:13-16; Galacia 3:27-29; 1 Pedro 3:21.

 

18.4 Maaari ba tayong mabautismuhan bago natin mauunawaan ang ebanghelyo?

 

Sagot: Hindi. Unawain muna natin ang ebanghelyo, pagkatapos paniwalaan ito; at pagkatapos, sa madaling panahon, ay mabautismuhan. Marcos 16:16; Gawa 8:12.

 

18.5 Bumabanggit ba ang Biblia tungkol sa pagbabautismo ng mga sanggol?

 

Sagot: Hindi, ni kailanman. Ang mga sanggol ay hindi maaaring manampalataya; samakatuwid hindi sila mababautismuhan ng tumpak. Tingnan ang Gawa 8:12 at punahin ang mga katagang "nagsipaniwala sila" at "mga lalake't mga babae".

 

18.6 Tumpak ba na bumautismo sa pamamagitan ng pagwiwisik o pagbubuhos ng tubig sa tao?

 

Sagot: Hindi. Ang Panginoong Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inilubog sa tubig at gayon din naman tayo. Mateo 3:16; Gawa 8:38,39.

 

18.7 Kinakailangan bang may pagbabago sa buhay ang isang taong naghahangad mabautismuhan ?

 

Sagot: Oo. Ang mga matandang gawi ay kinakailangang alisin. liwasan natin ang pagsisinungaling, maruming pananalita, mahalay na pamumuhay, mahalay na pakikipagniig, pagnanakaw, paglalasing at pagsusugal. Kahit ang pag-inom ng alkohol ay isang masamang halimbawa sa ating mga anak at mga kapitbahay, at gayundin gawang paninigarilyo. Ang mga bagay na ito ay hindi ginawa ng Panginoon, at hindi rin niya ibig ang ganitong mga bagay ng kaniyang mga kapatid na mga lalake at mga babae. Ang mga Christadelphian ay kinakailangang subukang mabuhay sa lahat ng panahon na katulad ng kanilang Panginoon.

Link to comment
Share on other sites

19. ANG BUHAY KRISTIAINO

 

19.1 Papaanong sasambahin ng isang Kristiano ang Dios ?

 

Sagot: Pinag-utusan tayo ng Panginoong Jesus na sa tuwina'y magpulong-pulong na sama-sama upang magputol ng tinapay at uminom ng alak sa pag-alaala sa kaniyang hain. Ang tinapay ay kumatawan sa kaniyang katawan, at ang alak ay kumakatawan sa kaniyang dugo. 1 Corinto 11:26; Juan 6:53-56.

 

19.2 Bakit kinakailangan sa atin ang magputol-putol ng tinapay at uminom ng alak?

 

Sagot:

 

a. Kung tayo'y mabautismuhan, ito ay bagong kapanganakan. Ang bagong panganak na sanggol ay nangangailangan sa tuwina ng pagkain na may mga pagitan. Ang magputol-putol ng tinapay ay isang sagisag ng pagkain na magdudulot sa atin ng pagkaing spiritual.

 

b. Sa bautismo ang ating nakaraang mga kasalanan ay pinatawad, subali't ang marupok na kalikasan ng tao ay patuloy sa kasalanan. Ang ginaganap na pagputol-putol ng tinapay ay pinagsasama tayong muli sa hain ni Cristo at binabago ang kapatawaran ng mga kasalanan.

 

c. Sa pamamagitan ng pagputol-putol ng tinapay, ipina-aalaala sa atin ang mga panata na ating ginawa sa ating bautismo. Ito ay panahon ng muling pag-uukol.

 

d. Pinalalakas din nito ang ating kaisahan sa ating kapuwa mga mananampalataya. 1 Corinto 11:23-29; Mateo 26:26-28; 1 Corinto 10:16-17; Gawa 2:42-46.

 

19.3 Kinakailangan ba tayong magputol-putol ng tinapay at uminom ng alak sa anumang tanging araw?

 

Sagot: Hindi. Ang pagputol-putol ng tinapay ay itinatag ng gabi ng huling araw ng sanglinggo. Sinabi ni Jesus na gaganapin ito sa "tuwina" subali't hindi niya sinabi kung gaano kadalas o sa anong araw. Ang mga unang alagad ay pangkaraniwang ginaganap ang pagdiriwang na ito sa "unang araw ng sanglinggo" - araw ng Linggo. Sa karaniwang mga tao sa ngayon, ang araw ng Linggo ang pinakamaluwag. Gawa 20:7;1 Corinto 11:25-26.

 

19.4 Ano pang ibang ganapin ang ginaganap ng mga Christadelphians?

 

Sagot: Mga pagpupulong ukol sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo at mga pagpupulong ukol sa pag-aaral ng Biblia. Ang mga pagpupulong ng mga Christadelphians ay karaniwang nagsasama ng tatlo o apat na himno, dalawang panalangin, at isa o dalawang babasahin sa Biblia.

 

19.5 Dapat ba nating ipangilin ang araw ng "Sabbath"?

 

Sagot: Hindi. Ang utos na ipangilin ang "Sabbath" na isang banal na araw ay ika-apat sa Sampung Utos. Ang ibang siyam na mga Kautusan ay inulit lahat sa Bagong Tipan kaya't ito ay umiiral sa mga Kristiano. Subali't ang Panginoong Jesus at ang kaniyang mga apostol ay hindi nagturo na dapat ipangilin ng mga Kristiano ang "Sabbath". Ang Kautusan ni Moises ay napawi matapos mamatay si Jesus. Exodo 20:10; Galacia 5:1-4; Roma 14:5; Colosas 2:14.

 

19.6 Gaano kalimit dapat basahin ng isang Kristiano ang kaniyang Biblia?

 

Sagot: Kung maaari, araw-araw. Yaong hindi makabasa ay magsumikap na pumaroon sa bahay ng isang kapatid na nakababasa upang kaniyang mapakinggan ang Biblia habang binabasa. Gawa 17:11.

 

19.7 Anong uri ng buhay ang nararapat sa buhay ng isang Kristiano ?

 

Sagot: Ang isang Kristiano ay nararapat na maging tapat, mahinahon, mapayapa, maawain, mapagkaloob, maaasahan at masigasig sa gawain. Ang kaniyang buhay ay dapat na malinis at banal. Ang mag-asawa ay dapat na maging maawain at tapat sa isa't-isa, gaya naman ni Jesucristo na maawain at tapat sa kaniyang iglesia. Ang mga anak ay dapat maalagaan sa masayang tahanan ng kanilang mga nagmamahal na mga magulang, na tuturuan sila na sumunod sa Dios. Roma 12; Galacia 5:22-23; Epeso 4:29-32; Epeso 5:1-5, 22-23; Epeso 6:1-9; Colosas 3:12-25.

Link to comment
Share on other sites

19.8 Ano ang pakahulugan ng Biblia sa pananampalataya ?

 

Sagot: Ang kahulugan ng pananampalataya ay paniniwala sa mga pangako ng Dios. Halimbawa, si Noe ay naniwala sa Dios na lilipulin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha; kaniyang ipinakita ang kaniyang paniniwala (pananampalataya) sa pamamagitan ng paggawa ng daong. Ang walang pananampalatayang tao ay walang tiwala sa Dios; hindi siya naniniwala na tutuparin ng Dios ang kaniyang mga pangako. Sa kaniyang puso, ang gayong tao ay tinatawag ang Dios na sinungaling - yaong nangangako at hindi niya tinutupad yaon. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiano. Kapag tayo ay naniwala na ang ating mga kasalanan ay mapapawi sa pamamagitan ni Cristo, kung gayon ay ipakikita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo. Kung tayo ay naniniwala na susuguing muli ng Dios ang Panginoong Jesus upang linisin ang sanglibutan at punuin ito ng kabanalan, kung gayon ay ipakikita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghahanda ng ating mga puso ukol sa kaniyang Pangalawang Pagparito at sa panalangin araw-araw ukol doon. Hindi maaaring maging isang Kristiano kung walang ipinakikitang pananampalataya. Hebreo 11:6-7; Santiago 2:21-26; Galacia 3:6-9; 1 Juan 5:10; Epeso 2:8.

 

19.9 Nararapat bang manalangin ang isang Kristiano araw-araw?

 

Sagot: Oo. Kalooban ng Dios na manalangin tayo sa Kaniya sa tuwina. Si Jesus ay nagbigay ng isang talinghaga na nagtuturo na ang tao ay "dapat magsipanalanging lagi, at huwag mangalupaypay". Ang mga Kristianong hindi nananalangin ay madaling mawalan ng pakikitungo sa Dios. Ang Panginoong Jesus kung minsan ay ginagamit ang buong magdamag sa panalangin. Ang panalangin ay nararapat na napakahalaga ring bahagi ng ating buhay. Si Jesucristo ang ating Mataas na Saserdote sa harapan ng Dios, at tayo'y nanalangin sa Dios sa pamamagitan ni Cristo. Lucas 18:1; Mateo 6:5-13; Lucas 6:12; Santiago 5:16; Hebreo 10:19-22; Roma 12:12; Gawa 2:42; Apocalipsis 5:8.

 

19.10 Nararapat ba sa isang Kristiano na makipagbaka laban sa mga masasamang tao:

 

Sagot: Hindi, kailanman. Ang Panginoong Jesus ay napapaligiran ng mga masasamang tao, na sa wakas ay pinatay siya. Subali't hindi niya sinaktan ang sinuman sa kanila, at tayo'y gayon din na hindi nararapat manakit ng sinuman - ni sa pagtanggol sa sarili. Lucas 9:54-56; Mateo 26:51-52; Mateo 10:16; Mateo 5:38-48; Roma 12:18-21;2Timoteo 2:24.

 

19.11 Ano ang nararapat na pagtingin ng isang Kristiano tungkol sa kautusan ng bansang kaniyang tinatahanan?

 

Sagot: Hangga't hindi sumasalungat sa Kautusan ng Dios, ang isang Kristiano ay nararapat na sumunod na palagi at igalang ang mga pambansang kautusan. Ang isang Kristiano ay nararapat na maging mabuti, palasunod na mamamayan. Gayon pa man, kung ang isang pamahalaan ay nagpatibay ng isang kautusan na sumasalungat sa kautusan ng Dios (halimbawa, kung tayo ay pinag-uutusan na sumamba sa mga dios-diosan o sumanib sa hukbo) kung gayon nararapat nating "magsitalima sa Dios bago sa mga tao." Gawa 5:29;Titus 3:1; Roma 13:1-3; Lucas 20:25.

 

19.12 Nararapat ba sa isang Kristiano na makihalubilo sa halalan upang makatulong sa pagpapabuti ng kaniyang bansa ?

 

Sagot: Hindi. Ang Panginoong Jesus ay hindi gumawa ng pagtatangka upang tumulong sa pamamahala ng kaniyang bansa. Pinaglabanan niya ang mga tangka upang gawin siyang isang hari, at tinanggihan ang anumang tungkulin ng kapangyarihan sa ibabaw ng mga iba.

 

Nalalaman ng Panginoon na ang kanyang Kaharian ay "hindi ng sanlibutang ito", at ang una niyang tungkulin ay ipangaral ang ebanghelyo. Ang isang Kristiano ay nararapat maingat na iwasan ang mahalo sa mga kapakanan ng sanlibutan. Kung magkaminsan ang mga pamahalaan ay gumagawa ng mga bagay na hindi makakatigan ng mga Kristiano -- halimbawa, paglaban sa digmaan o pagtatatag ng sugalan. Hangga't maaari ang isang Kristiano ay nararapat na umiwas sa mga kapakanang pambayan, at iukol ang kaniyang lakas sa pangangaral ng ebanghelyo at gumawa ng mabuti doon sa nangangailangan; ito ang halimbawa na ibinigay ng Panginoong Jesus. Juan 6:15; Lucas 12:14; Juan 18:36; 2 Timoteo 2:4.

 

19.13 Maaari ba sa isang mananampalataya na mag-asawa sa isang hindi tumanggap sa katotohanan ?

 

Sagot: Hindi. Gaya ng Israel, ang bayan ng Dios ay hindi pinahihintulutan na mag-asawa doon sa hindi tumanggap sa katotohanan. 1 Corinto 7:39; Juan 23:12-13; 2 Corinto 6:14-16.

Link to comment
Share on other sites

19.14 Ano ang turo ng Panginoon tungkol sa paghihiwalay?

 

Sagot: Ang turo ni Jesus at ng mga apostoles sa isang mananampalataya ay hindi maaaring makipaghiwalay at mag-asawang muli. Malakias 2:16; Mateo 19:3-9; Marcos 10:11-12.

 

19.15 Nararapat ba sa isang Kristiano ang tumulong sa mga iba upang magtamo ng mga tungkuling pang-politika sa pamamagitan ng halalan?

 

Sagot: Hindi. Sa pamamagitan ng paghalal ang isang tao ay nagpapakita ng malasakit sa politika, at ang isang Kristiano ay hindi nararapat magmalasakit sa mga kapakanang pang-politika. Ang isang Kristiano ay nararapat tanggapin ang sinumang mamamahala na pinahintulutan ng Dios na mahirang, at manalangin na tulungan sila ng Dios upang makapamahala na may karunungan. Daniel 4:25; Kawikaan 21:1; 1 Timoteo 2:1-2.

 

19.16 Mayroon bang uri ng gawain na dapat iwasan ng isang Kristiano ?

 

Sagot: Oo. Ang isang Kristiano ay dapat umiwas sa lahat ng gawain na nangangailangan ng paggamit ng dahas laban sa ibang tao (gaya ng hukbo o ng pulis). Dapat siyang umiwas sa anumang tungkulin ng nangangailangan ng pagsusumpa ng pagsunod; walang Kristiano na nararapat sumumpa ng katapatan sa sinumang ibang tao, sapagka't ang kaniyang katapatan ay kay Cristo. Ang Kristiano ay nararapat ding umiwas sa hindi maka-Kristianong kalagayan, halimbawa naglilingkod sa isang bahay-sugalan, o sa isang pagawaan ng mga sandata, o sa isang dako na inuman ng alak o sa isang tindahan ng mga malalaswang aklat. 1 Timoteo 5:22; 1 Tesalonica 5:22.

 

19.17 Saan pa lalong matutuhan ang paraan ng pamumuhay ng isang tunay na Kristiano?

 

Sagot: Sa Biblia. Upang matulungan ka, ang Christade!phian Bible Mission ay nagpalimbag ng isang maliit na aklat tungkol sa aral ng Biblia sa mahalagang paksang ito. Ito ay pinamagatang "LIVING THE TRUTH". Maaari kayong makatamo ng isang kopya mula sa lahat ng iglesia Christadelphian o mula sa tanggapan na nakalimbag sa munting aklat na ito.

 

 

 

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION OFFICE

Banl, Bayambang, 2423 Pangaslnan

 

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

PaghahandaSaBautismo.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...