Jump to content

Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Dios


Recommended Posts

Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Dios

 

Wala kasi Dios? Daiset a totoo ed sarayan panaon so mangiburin tampol — tan ompatnag a sikaray mandaiset. Say ag pananap ed Dios so maliwliwawan sankakapoyan ya ugali. No sisiaen tayo a wala so Dios Sikato so sankabalgan ya katuaan ed bilay tayo, balet, say panbilay labat ya anggapon balot so pannonnunot ed bengatlan nipaakar ed Sikato ed onian kipapasen sikatayo so naalmon bulag tan telek ed arap To. Laut ni, no ag tayo onarap ed saray bengatlan matua nipaakar ed Sikato say panaon onsabi ya sikaray ompatnag ya sankatuaan ed saray matua nipaakar ed Sikato et sikatayoy magbabawi.

 

Et saray bitewen ed tagey tan saray rosas ed liber-liber na saray salisali tayo, amin ya pinalsa ipaamta ra so pakayari'y amalsa — balet saya kasi so Dios tan sikatayo kasi tinaynan To ya mankarkarapas ed kabilongetan, odino nayarian tayo kasi manaral pian Sikato'y naamtaan tayo?

 

Sisiaen mi ya say ebat na sayan tepet so walan naalmo ed Sta. Biblia a saya so mangipatnag ed Dios tan say getma to kaolibay na kalapar na pasingawey tan say sankabliay salita To a sikara so makayarin mangitonton ed sikatayo ed araldalem a pananisia ed katuaan.

 

Ed panbasa tayo ed sayan melag a babasaen say Dios nagmaliw ya katuaan ed sikatayo. Sikatayo'y nanaral ya angamta ed Sikato tan nantalos ed saray dalan To, tan lapud sayan bahlon kakabatan akaromog tayo'y pananisia ya panbilayan ya analtalo ed amin ya irap tan duarua ed sayan magolon panaon.

 

Say pananisia ed sayan panaon nepeg ya onletneg ed saray katuaan; ed saya say Sta. Biblia iwanwan to itayo ed ag panduarua. Niraya so daiset ed saray dakerakel ya katuaan ya ibangat to, a say:

 

Dios nansalita ed too:

 

Denglen yo, O katawenan, tan talinengen mo, O dalin; ta si Jehova nansalita — Isaias 1:2.

 

Anapen To so saray totoo ya mangamta ed Slkato:

 

Ingen say horas onsabi, tan natan la, sano saray tua ya manangigalang igalang da so Ama dia ed espiritu tan katuaan; ta saray ontan so anapen na Ama a manangigalang ed Sikato. — San Juan 4:23.

 

Sikato so nansalita ed panamegley na Anak To:

 

Say Dios akisalita dia ed nanduruma a pamaakaran tan dia ed nagsisananey a nengneng nen inmunan panaon ed saray atateng dia ed panamegley na saray profetas, a dia ed kaunoran na sarayan agew akisalita ed sikatayo dia ed panamegley na Anak To. — Hebreos 1:1-2.

 

Inter To so Anak To pian saray ompapatey ya totoo so manbilay:

 

Ta ontan lay inpangaro na Dios ed mundo, ya inter To so bogbogtong ya Anak To, pian siopaman a manisia ed sikato ag natawtaw, no ag walay bilay ton andi angaan. — San Juun 3:16.

 

Saray totoo makagamor ira na bilay ed agew na isabi to diad panamegley na gracia'y Dios:

 

Ta say bayar na kasalanan say patey; bangbalet say langcap ya andi bayar na Dios say bilay ya andi angga ed Cristo-Jesus ya Katawan tayo. — Roma 6:13.

 

Wala so getma To ed saray totoo tan ed dalin:

 

Ta onia so kuan nen Jehova ya amalsa ed saray tawen. say Dios ya anibukel tan nanggawa na dalin, Sikato ya angiletneg ed sikato tan sikato so pinalsa To ya aliwa ya kibalatar, ya tinibukel to ta pian panayaman: Siak si Jehova et anggapo la so sananey . . . ya amin ya pueg ontalimokor ed siak, tan amin ya dila mansamba naani. — Isaias 45:18, 23.

 

Wala so maglorian arapen odino futuro na too ontan met ed dalin:

 

Tan say Katawan kuan To . . . Bangbalet dia ed katuaan unong a mabilay ak tan unong a say dalin et napano naani na gloria nen Jehova. — Numeros 14:20-21.

 

 

 

Diad bengatlan babasaen nipaakar ed Sta. Biblia kerew kayo labat ed sikami. Sikami so sipaparaan ya mangiter ya andi bayar. Mansulat kayo labat ed:

 

 

ECCLESIA CHRISTADELPHIAN

Bani, Bayambang, Pangasinan

Philippines

 

This pamphlet is sponsored by the Australasian Christadelphian Bible Mission:

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

AkaarapEdSarayFactsGod1.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...