Jump to content

Nibulsan Asigek Ya Ganggan Nen Cristo Jesus


Resource Manager
 Share

Recommended Posts

TagalogCoC.jpg

 

Nibulsan Asigek YA Ganggan Nen Cristo Jesus

 

-------

 

Nitalaga ed Saray Kaamong ed Pananisia ed Interon Sankamundoan

 

-------

 

“Sikayo so kakaarok no gawaen yo so bengatla ya ingganggan ko ed sikayo.” — Jesus

 

“Ya ibangat yo ran mangonor na amin a bengatlan ingganggan ko ed sikayo.” — Jesus

 

“No amta yo so sarayan bengatla, mapalar kayo no sikaray gawaen yo.” — Jesus

 

“Aliwan balang sakey ya mankuan ed siak na, Katawan, Katawan, et onloob naani ed panariay tawen, no ag ingen say mangonor na linawa nen Amak ya wala ed tawen.” — Jesus

 

“Et ingen mananumpal kayo komon na salita ya aliwan domerengel labat, a tilatilaan yo so inkasikayon dili.” — Santiago

 

“Say mankuan sikato so kabat ko, tan ag to sumpalen so ganggan ko, satan matila tan anggapo so katuaan ed sikato.” — Juan

 

-------

 

PANONOT

 

SARAY nambabangil a Balitadon Pananisia ginawa ra so inpanbawas ed saray ganggan nen Cristo tan saray apostoles to tan inpagmaliw dan alenlemew tan andi kana to. Sigpot ton pinakilot so say principio na itotolok salanti ya letnegay kiabobon tid Dios ed kinen Cristo Jesus, diad panamegley na doctrina ton “ed pananisia labat so pakapakatunongan”, tan ontan met, ed sankaganuan ya ugali ed oras na ipapatey. Kapaitan so iter na sayan doctrina onung ta andi ed katuaan. Kabiangan ed modernan apiger na inmunan dalan na saray apostoles so pamidbir a sitatanda, a no say pananisia et inuman to so makasalanan tan apasanto, say itotolok labat so maniguro ed kiawat na santo ed panangokoman nen Cristo; tan say matulay ya santo so nipulisay ed maladlaem ya kabelatay dusa nen say ag apatunong ya managkasalanan.

 

Say forma o uliran na itotolok so naalmo ed saray ganggan nen Cristo. Si Cristo nansalita a malinlinew ed sayan kipapasen ed unonan pahina. Sikara so asigek ed sayan salita to — “No sumpalen yo so ganggan ko, mansiansia kayo ed arok.”

 

Antis tayon sumpalen so saray ganggan to, nepeg tayo ran amtaen; pian naamtaan ira ed anton getma, nepeg to met ya nunoten so sarayan ganggan. Sayan melag a libro so niganan ontulong ed nunot. Sarayan ganggan so inala nanlapu ed saray sulsulat na apostoles, tan sikara so inoksoy ed danay ya mainomay ya nunoten, tan sikara so niprinta ed forma ya mainomay ya awiten ed inagew-agew a kurang pian mabetbet iran basbasen et lawas say nunot napapanoy tagano ya maespiritu salanti say salita ya nanlapu ed Dios. Saray referencias so walan inbuskag ed getman makapangiter na kapesel na saray walaay liket ya nagnap ed kasiguro’y letnegan da. Alay abig a nengnengen so saray totoon manusumpal na sarayan ganggan. Iner so kawalaan da? Katawan ko, parakel mo ra.

 

ROBERT ROBERTS

Link to comment
Share on other sites

SARAY GANGGAN NEN CRISTO

 

Ta dia met nibilangay ganggan na saray apostoles to, a nipaakar ed sikara inkuan to, “Siopaman ya ondengel ed sikayo dinengel to ak;” tan si Pablo inkuan to met a, “saray bengatlan insulat ko so ganggan na Katawan.”

 

I. NIPAAKAR ED DIOS

 

1. Aroen mo so Katawan a Dios mo ed ma-simoon a pusom, tan ed masimoon ya kamareruam, tan ed masimoon ya biskeg mo, tan ed masimoon a kanunotan mo.” (Mateo 22.37).

 

2. Takotan yo ingen so samay makayarin mamatey na laman tan say kamarerua ed infierno. (Mateo 10.28).

 

3. Gloria ed Dios; aliwan diad too. (1 Corinto 3:12; 2 Corinto 10.17).

 

4. Mialig kayo komon ed Dios; mipara kayo ed sikato ed panangasi ed andi ed pakayari. (Mateo 5.45-48; Efeso 5.1).

 

5. Manpikasi kayo ed Sikato a naynay tan ag onkapoy. (Lucas 18.1; Mateo 7.7; 26.41; Efeso 6.18; Filipos 4.6; Colosas 4.2; 1 Tesalonica 5.17; 1 Timoteo 2.8; Hebreos 4.16); manpikasi ed antikey tan ed kasimpitan (Mateo 6.7); manpikasi ed maamot. (Mateo 6.6).

 

6. Manisia kayo ed Dios; iter yo’y panmatalek yo ed Sikato; amta To so kaukolan yo tan lawas magayan iter To. (Marcos 11.22; Mateo 6.25; Filipos 4.6; 1 Pedro 5.7).

 

7. Iter yo so inkasikayo ed saray servicios To a mabolbolos, tan amtaen yo ya ag kayo makapanservi ed duara a Katawan, ed Dios tan ed tinapay. (Mateo 6.24; Roma 12.1).

 

8. Ed amin a bengatla iter yo so pisasalamat ed Sikato; ta saya so aanapen To tan kaliktan To a nanengneng ed sikayo. (Efeso 5.20; Colosas 3.15, 17; 1 Tesalonica 5.18; Hebreos 13.15).

 

9. Bidbir yo ed amin ya dalan yo, tan kuan yo ed amin ya getma, “no labay na Katawan”. (Santiago 4.15; Uliran 3.6).

 

10. Paway kayo a manlapu ed mundo tan ombiig tan onlakap ed Sikato a singa To ya lalaki tan bibii. (2 Corinto 6.14-17).

Link to comment
Share on other sites

II. NIPAAKAR ED CRISTO

 

11. Paulian yon manayam si Cristo ed sikayo diad panamegley na pananisia. (Efeso 3.17).

 

12. Iter ed Sikato so atagtagey ya pasen nen say ama, ina, asawa a laki, asawa a bii, anak, kapinsan, abong tan dalin. (Lucas 14.26; Mateo 10.37).

 

13. Iter yo so naspot yon aro ed Sikato ya aleg ed sayan mundo. (Colosas 3.1-4; 1 Juan 2:15).

 

14. Ala yon uliran tan tombok yo so bakat To. (1 Pedro 2.21-23; Juan 13.15).

 

15. Mansiansia kayo ed Sikato, tan ag yo papaulian ya naokpos ed kanunotan tan aro yo. (Juan 15.7; Hebreos 2.1).

 

16. Pakanodnunoten kada unonan agew na lawas diad panpisag na tinapay tan pan-inom ed vino, unong ya ingganggan to. (Mateo 26.26-27; 1 Corinto 11.24-6; Gawa 2.42; 20.7; 1 Corinto 16.2).

 

17. Agyo ibabaing ya ipatua ed arap na saray totoo. (Lucas 12.8; Marcos 8.38; 2 Timoteo 1.8), balet manlikas kayo ompan nibuyandak so masagradon salita ed arap na saray mabanday. (Mateo 7.6).

 

18. Agamilen yo komon so ag onsawan pantalaran ed isabi To. Ed onian kipapasen, sikayo so manlikas tan ag mantemeg laban ed gawa na laman, liket ed bilay, ed anapan, tan ed saray nanbabangil ya tokso a say mundo akatadian iter to. (Mateo 24.44; Lucas 12.35-37; 14.26; 2 Pedro 3.14).

 

19. Mansiansia angga ed kasangpotan tan sipaparaan ya mantepel na irirap. (Mateo 24.13; 2 Timoteo 2.3).

 

20. Benbenan yon malet so talek yo ed Sikato tan lawas mangayaga ed itotombok ed dalan ya inletneg To. (Apocalipsis 2:10-25; Hebreos 3.14).

Link to comment
Share on other sites

III. NIPAAKAR ED AGAGIN LALAKI O BIBII

 

21. Manaarowan so balang sakey ed kalinisay puso. (Juan 13.34; Roma 12.10; Efeso 5.2; Colosas 3.14; 1 Tesalonica 4.9; Hebreos 13.1; 1 Pedro 4.8; 1 Juan 3.14-19).

 

22. Sanaagi ag komon manaaripenan; say sankatageyan sikato komon so sankaabebaan; say sankabalgan sikato komon so manservi; saray oliran nen Cristo sikara so mangiter na walan talos da ran nia. (Mateo 23.11; Lucas 22.26-27; Juan 13.13-17).

 

23. Ag komon manpasnok so balang sakey no anggapo so matunong ya sengegan; tan no mamapasnok manasikaso komon ompan say sanok et onsabi ed pankasalanan.

(Mateo 5.22; Efeso 4.26; Colosas 3.8).

 

24. No bilang wala so linmesa a sangsangan odino ag pannononong, say pananap na pulaing ed getman ipawil so panaarowan so nepeg ya agamilen, tan lawas

balang sakey komon so akaparaan ya mamerdona. (Mateo 5.24; 18.35; Colosas 3.13).

 

25. No nipaakar ed kasalanan (anengneng o nangelan) so ag nepeg a salitaen ed siopaman o arum ya too, noag ingen ibagam ed nankasalanan ya agi so lingo to ed kabokbokoran yon dua labat, ed ilalo tan getman ompawil so abalang warin arowan yon dua. (Mateo 18.15; Galacia 6.1; Santiago 5.19-20).

 

26. Ag kayo mantatalabotob, mangokom, tan aleg so pantetetelan na balang sakey. (Mateo 7.1; Roma 14.13; 1 Corinto 4.5; Santiago 4.11).

 

27. Ag yo pepetan so kalayagan yo ed idengel da ed tagleey na saray mankaukolan na tulong yo; ligliwa yo ray wala ed kairapan. (Gawa 20.35; Romo 12.13; Santiago 2.16; Galacia 6.10; 1 Juan 3.17).

 

28. Ag yo nenengnengey kayarian yon dili, tan ag yo sasakbatey ir-irap yon dili, noag ingen mannenengnengay balang sinansakey ed sikayo komon. (Filipos 2.4; 1 Corinto 10.24; Galacia 6.2).

 

29. Wala kayo komon ed inkasaksakey ed nunot; tombok yo so bengatlan makapangiter na deen. (1 Corinto 1.10; 2 Corinto 13.11; 1 Pedro 3.8; Roma 14.19).

 

30. Manpapatuaan kayo na kasalanan, balang sinansakey ed sikayo. (Santiago 5.16).

Link to comment
Share on other sites

IV. NIPAAKAR ED SANKAILI

 

31. Isindag yo so silew yo ed arap na saray totoo. (Mateo 5.16; 10.32-33) Ikayat yo so salita na bilay. (Filipos 2.16) Ikuan yo ed nababalang, gala. (Apocalipsis 22.17).

 

32. Miabobon kayo ed kabusol yo a tampol, tan iter yo so inkasikayo ed anggan aliwan bengatla nisesengeg ed kareenan. (Mateo 5.25; 1 Corinto 6.7; Roma 12.18-19).

 

33. Manggawa kayo na maong ed ami’y too no say pankanawnawa yabuloy to. Sakey ya Samaritano tinulongan to’y sakey ya walad kairapan: “laka, tan gawam so singa ginawa to.” Anggan say kabusol mo no narasan, pakan mo; no napgaan, painom mo. (Galacia 6.10; Lucas 6.27; 6.28; 10.37; Roma 12.20; Mateo 5.44).

 

34. Pikasi yo ra’y mamasegsegang ed sikayo. (Mateo 5.44).

 

35. Ag yo ibales so mauges ed mauges ed siopaman a too. (Roma 12.17; 1 Tesalonica 5.15); ni say ayew ed ayew, noag ingen say pamaabig lawas. (1 Pedro 3.9). Mamaabig kayo ya aleg so mangayew. (Roma 12.14).

 

36. Ag yo sasalangaten so mauges; say bengatlan tinakew ed sika ag mo panseetan ya bawien; aleg a sikayo so ombales, noag ingen itdan so sanok na Dios na pasen. (Mateo 5.39-40; Lucas 6.29-30; Roma 12.19).

 

37. Ag kayo pararaeg ed mauges, noag ingen say maong so panaeg ed mauges. (Roma 12.21).

 

38. Amin ya bengatla ya labay ya gawaen na too ed sikayo, ontan so gawaen yo met ed sikara. (Mateo 7.12; Lucas 6.3).

 

39. Ag kayo manakar na singa kakaakar na Gentiles. (Efeso 4.17) Ag kayo miolop ed gawa na kabilungetan (Efeso 5.7-11); ag kayo miabobon ed sayan mundo. (Roma 12.2); paway kayo ed sikato tan ombiig. (2 Corinto 6.17).

 

40. Manakar kayo a masimsimpit ya anggapo komon so pankulangan yo; tan ag kayo mangiter ed kabusol na sengegay pangayew to; magmaliw kayo komon ya andi-kabalawan ed pegley na pikewet tan maruksan kailalakan. (1 Tesalonica 4.12; 1 Timoteo 5.14; Filipos 2.15).

Link to comment
Share on other sites

V. NIPAAKAR ED DILIN UGALI

 

41. Sikayo komon so masanto ed amin ya tongtongan. (1 Pedro 1.15-16); ta no anggapo so kasantosan anggapo so makapinengneng ed Dios. (Hebreo 12 14).

 

42. Mankalkalakal kayo komon a singa uleg; maoyamo a singa malapati (Mateo 10.16; Filipos 2.15) ya aliwan makulangkulang (Efeso 5.15-17); mareen, maoyamo, mapangasi, anlemek ya puso, maabagey, matulong, manamerdona. (2 Timoteo 2.24; Tito 2.2; Efeso 4.32; Colosas 3.12; Mateo 18.35).

 

43. Matakken tan ugaw nepeg day manalwar, matua, masongdo, makalakal, tan maanos. (Filipos 4.3-5; Tito 2.2,7; 1 Pedro 1.13; 5.8).

 

44. Manggayaga ed amin, “Antokaman ya gawaen yo, gawa yon malikeliket ed Dios, ya aliwan diad too.” (Roma 12.1-2; Colosas 3.23).

 

45. Manpuyat, manpabiskeg, mangayaga, mandangka, magalang, tan man-ugali’y laki. (1 Corinto 16.16; Filipos 4.4; 1 Tesalonica 5,6,8,10; 2 Pedro 1.5-7).

 

46. Ermen na sakey ermen yon amin komon, tan liket na sakey liket yon amin komon. (Roma 12.5).

 

47. Amin yo komon so akawesa’y panagpaabeba ya aliwan panagpaatagey, ya ag mannonot na pamaatagey ed inkasikato noag ingen miolop komon ed saray wala ed kaabebaan. (Lucas 14.11-13: Roma 11.20; 12.3-16; Filipos 2.3; Colosas 3.12; 1 Pedro 5.5-6).

 

48. Maanos ed amin, laot la ed saray makapoy tan maletey (Roma 12.10; 14.1; 15.1) tan (1 Tesalonica 5.14); ipulisay so sanok, ingongot, kapaitan tan amin ya mauges ya salsalita. (Efeso 4.31; 1 Pedro 2.1).

 

49. Antokaman ya daydayewen tan bengatlan maong, matua, gagalangen, matunong, malinew, masimpit, tan nababalitan maabig tombok yo (Filipos 4.8); busol yo so mauges, tan arawi kayo ed arap to. (Roma 12.9; 1 Tesalonica 5.22).

 

50. Ag la komon naalmo ed sikayo, unong a manepeg ed saray sasantos so: lawan, kalugoran, karumsisan, karutakan, pankokolkol, imon, sanok, pansesepakan, inkaapag-apag, pamikpikewet, sibletan, panpapateyan, panagbuanges, pandoroypo. (Efeso 5.3-4; Galacia 5.19.21).

Link to comment
Share on other sites

VI. NIPAAKAR ED SARAY GAWA

 

51. Mangan may unimon o antokaman ya gawaen yo, gawa yo ya amin ed kigloriaan na Ama, salanti say Dios. (1 Corinto 10.31; Colosas 3.17).

 

52. Saray nakdaan nin agew yo a panbilay aleg komon ya iyusar ed panggawa na lawan na sayan laman, noag dia ed linawa na maaron Dios. (1 Pedro 4.2); ibilang yo so inkasikayo ya inatey ed kasalanan balet mabilay ed inkatunong (Roma 6.11); gawa yo a pinusoan so kaliktan na Dios (Efeso 6.6); a saray walad bilay ag ira komon manbilay unong ed gawa na laman tan ed inkasikaran dili noag dia ed saman so inatey lapud sikatayo tan inmolin binmilay lamet. (2 Corinto 5.15).

 

53. Manpilalek ed gawan maabig, lawas naynay ya wala ed kimey na Dios, mapaga ed saray gawa ya maabig. (Tito 2.14; 1 Corinto 15.58; 1 Tesalonica 4.1; Hebreo 6.11; Galacia 6.9; 2 Tesalonica 3.13).

 

54. Manlikas ed falson bangat. (Mateo 7.15; Filipos 3.2; 1 Juan 4.1).

 

55. Manlikas ed agum; ya ag mantipon na kaykayamanan ed sayan mundo; maralaton manggawa na maong. (Lucas 12.15; Mateo 6.19; Tito 3.1; Hebreos 13.5).

 

56. Mangiter ed siopaman ya onkerew, tan ed siopaman ya walad pankaukolan, tan ondalaw ed saray babalo tan ulila ed saray kairapan da; tan magaygayagan mangiter ya anggapo so nilabi, a pakanodnunotan ton say Katawan et inaro to ray magayagan mamayabol, tan Sikato so napaliket ed sayan sankaabigan ya sacrificio. (Mateo 5.42; Roma 12.13; 2 Corinto 9.6-8; Hebreo 13.16; Santiago 1.27).

 

57. Ag yo gawaen so pamayabol ed arap na saray totoo, pian nanengneng da noag ingen say gawaen na limam ya kawanan so ag amta na limam ya kawigi komon. (Mateo 6.1-4).

 

58. Ag yo la komon panpilalekay iyaman yo; no walay taganoen yo ya inagew-agew tan kawesen yo, masarag la komon. (1 Timoteo 6.8; Juan 6.27; Mateo 6.19).

 

59. Say kayamanan piligro, no sikayo’y apalaboan na saya iyan yo ed siguro diad panamegley na pangiyusar yo ed kialigwas na saray servicios yo ed Dios o gawa yo ya instrumento a mangipatnag na gloria tan dayew na saman so nanlapuan to. (1 Timoteo 6.10; 17-19; Lucas 12.18-21; 16.9-13; 1 Pedro 4.10).

 

60. Manakar ed espiritu; manakar ed aliwan maapan dalan; lakseben so daan ya inkatoo na laman tan ikawes so bahlo a pinalsa a napnek ed pakatalos unong ed imahen na Dios. (Galacia 5.16-26; Efeso 4.24; 5.8-19; Colosas 3.9).

 

61. Linisan yo so inkasikayo ed saray tilol na laman tan espiritu. Say laman yo et kabiangan nen Cristo, tan templo na Dios; Siopaman ya mandutak o manilol na sayan templo, deralen na Dios. (2 Corinto 7.1; 1 Tesalonica 4.3; 1 Corinto 3.16-17; 6.15-20).

 

62. Tombok yo so kareenan ed amin ya too tan say kasantosan, ta no anggapo so sayan bengatla, anggapo so toon makapinengneng ed Dios. (Hebreos 12.14; Roma 12.18; 14.19; 2 Corinto 13.11; Efeso 4.3).

 

63. Balang sakey paliketen to komon so kapara ton too ed kaabigay ugali pian sikara so napabiskeg, a singa siak met (apostol Pablo) paliketen ko so saray totoo ed ami ganagana, ag ko anapen so gungunak ed dili, no ag say gunguna met na saray arum pian sikaray nilaban. (Roma 15.2; 1 Corinto 10.33).

 

64. Amin a bengatla gawa yo ed kareenan ya anggapo so supiatan tan talabotob. (Filipos 2.14).

 

65. Ag kayo mansalita na mauges ed siopaman a too; ag mikolkol, noag say mapagalang, ya ipanengneng yo’y naspot ya kaoyamoan. (Tito 3.2).

 

66. Alisto kayo komon ya ondengel, matantan ya mansalita; matalag ya manpasnok. (Santiago 1.19).

 

67. Arawi kayo ed mauges; ag yo papaulian so inkasikayo ya nanengneng a managgaway mauges, ni say managtalabotob ed gawa na saray arum. (2 Timoteo 2.19; 1 Pedro 4.15).

 

68. Saray napapairap unong ed linawa na Dios, iter da komon so inkasikara ed silong na sayan manamalsa, dia ed panggawa ra na maong, ya ag da komon ibales so mauges ed mauges, noag say manliket ta akapibiang ira ed saray irirap nen Cristo. (1 Pedro 4.19; 1 Tesalonica 5.15; 1 Pedro 4.13).

 

69. Paarawi yo so bengatlan inugaw-ugaw ya liket na laman, tan omtombok ed kaptekan, kasantosan, pananisia, aro, anos, kaoyamoan, dangka, sikayo ya ontatawag ed Dios ed kalinisay puso. (1 Timoteo 6.11; 2 Timoteo 2.22).

 

70. Paulian yon manayam so salita nen Cristo ed sikayo ya sankayamanan; panpilalekan yo komon a singa saray kapanyanak ya ugogaw ed panpilalek da ed gatas na ina ra; umameng yo so sarayan bengatla tan iter yo so inkasikayo ed sikara a naspot. (Colosas 3.16; 1 Pedro 2.2; 1 Timoteo 4.15).

 

71. Bayaran iray ut-utang; anggapo komon so too ya akautangan yo’y anton bengatla. (Roma 13.7); manaarowan so balang sinansakey. (Roma 13.8).

 

72. Pauleyan kayo ed saray mang-uley, tan iter yo’y itotolok ed sikara; tolok kayo met ed saray ley tan ordinansas na too, angga ed ag da kayo ipelag ed kasalanan tan ag onsumpa ed ganggan na Katawan. (Tito 3.1; 1 Pedro 2.13-17; Roma 13.6; Gawa 4.19).

Link to comment
Share on other sites

VII. NIPAAKAR ED NONOT TAN SALITA

 

73. Pannunot na ag nikatunongan ya panpilalek so madivinon nibilang ya kasalanan. Agagi, isebel so saya. (Mateo 5.27-28).

 

74. Pateyen so kabiangan ya wadia ed tapew na dalin. (Colosas 3.5; Galacia 5.24; 1 Corinto 9.27).

 

75. Ipolisay yon ami’y sobol na kapaeray espiritu, o antokaman ya tonger na pansebel ed panakar yo ed dalan ya inletneg nen Cristo, anggan sengeg na panako yo na ir-irap tan kaandian (Mateo 5.29; Hebreos 12.1).

 

76. Saray salsalita yo komon so napnoy gracia, ya atimplaad asin; anggapo komon so salita ya mabanday ya naalmo o ompaway ed sangi yo; noag say maabig lawas, atekepay liga, matua, tan masimpit. (Mateo 5.37; Efeso 4.29; Colosas 3.8; 4.6; Tito 2.7-8).

 

77. No wala so mansalita, abuloyan yon mansalita labat ed unong na puyan na Dios. (1 Pedro 4.11).

 

78. Mansalita na saray bengatlan tua ed saray too, ya aleg so pantitilaan ta saya nepeg ya ipulisay. (Efeso 4.25; Colosas 3.9).

 

79. Ag kayo mansamba ed amin: say salita yo komon so on no on tan andi no andi. (Mateo 5.34; Santiago 5.12).

 

80. Ag yo iyusar so sangi yo a panlapua’y ayew tan pandayew. (Santiago 3.10).

 

VIII. NIPAAKAR ED MATRIMONIAN RELASCION

 

81. Bolos kayo ya manggasawa tan miasawa ed siopaman ya labay yo, labat diad ngaran na Katawan komon. (1 Corinto 7.39).

 

82. Asawan lalaki tan bibii so ag mansian anggad balang sakey ed sikara so ag naalmo ya mikakalugoran. (Mateo 19.6-9; 1 Corinto 7.10); a dia ed panarian na Dios ag la naalmo so saya. (1 Corinto 6.9).

 

83. Asawan laki o bii ya mananisia, ag to komon ipulisay so asawa ton bii o laki ya andi ed pananisia no labay to’y miamong ed sikato diad kareena’y bilay. (1 Corinto 7.12-15).

 

84. Asawan laki, arowen, paliketen, tan galangen mo’y asawam. (Efeso 5.25; Colosas 3.19; 1 Pedro 3.7).

 

85. Asawam bii, onsoko, ontolok ed asawa to, ya bidbiren ton sikato’y ulo na familia. (Efeso 5.23-24; Colosas 3.18; 1 Pedro 3.1).

 

IX. NIPAAKAR ED ATATENG TAN SARAY ANAK

 

86. Atateng, iparaan da’y anak da ed kibeskeg da ed pananisia, katuaan, tan uleyan da ra kmon ed naspot ya kaulimekan. (Efeso 6.4; Colosas 3.21;1 Timoteo 3.3-4).

 

87. Anak, unonor ed saray atateng da ed amin a bengatla. (Efeso 6.1; Colosas 3.20).

Link to comment
Share on other sites

X. NIPAAKAR ED KAKATAWAN TAN ARIRIPEN

 

88. Kakatawan, mapangasi ra komon, matunong tan maabagey. (Efeso 6.9; Colosas 4.1).

 

89. Ariripen, matulok ira komon ed saray kakatawan da ed ami bengatla, ya aleg komon a sikara’y nanengneng a managpaliket ed mata a singa saray managpaliket na totoo, noag ingen ontolok ira komon ed katoora’y puso a singa intulok nen Cristo ed Ama to, anggan say katawan et naalmo ya mauges. (Efeso 6.5; 6.8; 6.6; 6.7; Colosas 3.22; 1 Timoteo 6.1-2; 1 Pedro 2.18); balet saray ariripen bolos ira ya ontaynan o onlokpos manlapud inkaaripen da. (1 Corinto 7.21).

 

90. No say katawan et sakey ya agi, say aripen (a sikato so agin laki o bii) so ag komon onkulang ed gawa na sakey a napanpiaan ya aripen noag ingen servian to komon so agin katawan ed ayadyarin itotolok ya anggapo so pakabalawan. (1 Timoteo 6.2).

 

XI. NIPAAKAR ED MASUMLANG YA AGI

 

91. No wala so agi ya ag ontolok ed maapostol ya ganggan, saray agagi so niganggan ya ag miolop tan onarawi ira ed sikato. (2 Tesalonica 3.14).

 

92. Arawian yo so siopaman ya mangiter na panbobosolan tan pansisian. (Roma 16.17).

 

93. Ya paliisan yo so agagi ya manaakar ed andi ganggan, tan ag minonong ed bangat. (2 Tesalonica 3.6).

 

94. Ya ipolisay so mauges ya too. (1 Corinto 5.11).

 

95. Ya ag awaten tan paarawien so siopaman ya minonong ed doctrina o ganggan nen Cristo Jesus. (2 Juan 1.8-10; 1 Timoteo 6.3-5; Tito 3.10).

 

96. Say ag mankimey ag komon mangan. (2 Tesalonica 3.10; 1 Timoteo 5.8).

 

XII. NIPAAKAR ED PANTITIPON NA SANAAGI

 

97. Amin a bengatla so nagawa komon ed kasimpitan tan kareenan. (1 Corinto 14.40).

 

98. Amin komon nagawa ed aro tan ed makaroyroyon malet a inpanaagi. (1 Corinto 16.-14; 1 Pedro 5.5).

 

99. Agagin bibii so manaral na andi eseesel (1 Timoteo 2.11-12); tan mankawes ira komon ed kabintaan, kasimpitan tan kaoyamoan ya aleg so panagamil na minomundon panagparakep na laman. Amin komon nagawa diad kidayewan na Dios. (1 Timoteo 2.9; 1 Pedro 3.3-4).

 

100. Agagi, bolos kayo ya mangan na an-tokaman ya nisaklang, labat ya aleg komon, a kanen so walan inbagat; tan bolos kayo met ed bengatlan nipaakar ed kakainom, ed bengatlan nipaakar ed fiesta, ed bahlo a bulan tan ed agew na sabaton. (Colosas 2.16; 1 Corinto 10.25; Roma 14.5-7); balet ag kayo bolos a manggawa na bengatlan ag minonong ed kasantosan, odino ed gloria na Dios. (1 Corinto 10.31; 1 Pedro 1.15-16; Hebreos 12.14).

 

http://www.acbm.org.au

 

Philippines Email Contact

 

TagalogCoCCBMR.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...