Jump to content


Photo

Pahayag


  • This topic is locked This topic is locked
41 replies to this topic

#41 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14101 posts

Posted 14 January 2013 - 10:43 AM

(e.) Ang pakikipagisa kay Kristo ay masasaklaw ang isang buhay na nauukol sa paglilingkod sa Dios sa pagibig sa Kanya at sa kapwa tao, na napagkikilala sa pagbabasa araw-araw sa Kanyang salita, panalangin sa Dios sa pamamagitan ni Jesus sa ika-pagpatawad, lakas at pagsubaybay: ang unang araw ng sanglingo bilang ala-ala sa kamatayan at pagkabuhay na muli sa pagputol-putol ng tinapay ng kapuwa may mahahalagang pananampalataya: ang pagpapasinag ng evangelio sa salita at gawa: ang pagtitiyagang paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon: ang pagtatakwil ng kasalanan, ang pakipaghiwalay sa lahat ng masasama sa sanglibutan, at ang pagawa na mabuti sa lahat, lalonglalo na sa sangbahayan ng kapanampalataya.


At sinabi (ni Jesus) sa kaniya Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng boong puso mo, at ng boong kaluluwa mo, at ng boong pagiisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang boong kautusan, at ang mga propeta. (Mateo 22:37-40).


Kung sinasabi nating tayo’y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: Nguni’t kung tayo’y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa’t isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohahan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa atlng mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan. (1 Juan 1:6-9).


Datapuwa’t manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran: Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. (2 Timoteo 3:14-17).


At nangyari, nang siya’y nananalangin sa isang dako, nang siya’y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad; At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo’y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin araw-araw ang pangarawaraw na kakanin, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagka’t aming pinatawad naman ang bawa’t may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. (Lucas 11:1-4).


Nguni’t tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama. Kayo’y mangagingat, mangagpuyat at magsipanalangin: sapagka’t hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kaniyang bahay, at pagkabigay ng kapamahalaan sa kaniyang mga alipin, sa bawa’t isa’y ang kaniyang gawain, ay nagutos din naman sa bantay-pinto na magpuyat. Mangagpuyat nga kayo: sapagka’t hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hantinggabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga; baka kung biglang pumarito ay kayo’y mangaratnang nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, Mangagpuyat kayo. (Marcos 13:32-37).


At samantalang sila’y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at nang kaniyang mapagpala, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, at sinabi, Inyong kunin: ito ang aking katawan. At siya’y dumampot ng isang saro, at nang siya’y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila: at doo’y nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila. Ito’y ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharain ng Dios. (Marcos 14:22-25).#42 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14101 posts

Posted 14 January 2013 - 10:54 AM

At siya’y dumampot ng tinapay, at nang siya’y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito’y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito’y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. (Lucas 22:19,20).


Sapagka’t tinanggap ko sa Panginoon ay ibinibigay ko naman sa inyo; na ang Panginoong Jesus nang gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay; At nang siya’y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at sinabi, Ito’y aking katawan na pinagputolputol dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi; Ang sarong ito’y siyang bagong tipan sa aking dugo: gawin ninyo ito sa tuwing kayo’y magsisiinom sa pagaalaala sa akin. Sapagka’t sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya’t ang sinomang kumain ng tinapay, o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapuw’t siyasatin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay, at uminom sa saro. (1 Corinto 11:23-28).


Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa’t isa; at lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. (Hebreo 10:25).


Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di-kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may boong pagpapahinuhod at pagtuturo. (2 Timoteo 4:2).


Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwi-ran: sapagka’t sila’y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka’t sila’y kahahabagan. (Mateo 5:6.7).


At upang hintayin ang kaniyang Anak na mula sa langit, na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. (1 Tesalonica 1:10).


Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan, Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Sapagka’t ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa’t ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. (1 Juan 2:15-17).


Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. (Roma 12:1,2).


Kaya nga, samantalang tayo’y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. (Galacia 6:10).


Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Katapustapusan mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang’bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. (Filipos 4:6-8).


Tignan sa Awit 119, Colosas 3, Efeso 4:17-32, at napakaraming iba pa.


http://www.acbm.org.au/

http://www.acbm.org....ion/philippines

Attached File  IsangPahayag.pdf   165.1KB   237 downloads
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users