Jump to content


Photo

Ang Panukala Ng Dios Sa Tao


  • This topic is locked This topic is locked
20 replies to this topic

#21 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14101 posts

Posted 05 August 2012 - 06:30 AM

ANG DIOS - “ANG LAHAT SA LAHAT”

Kapag ang mga bansa sa daigdig ay napasuko na, sila ay aasahan na magkaloob ng pagsuhod. Kung papaanong si Adan ay nasa pagsubok sa Eden, at ang lumang Israel sa kanilang lupain; gaya din naman natin, kung tayo ay sumasangayon, papasa ilalim sa maka-Dios na pagpigil ngayon, - kaya, kung maitatag na ang Kaharian ng Dios, lahat ng sangkatauhan ay masusupil, subok at dinalisay ng Panginoong Jesucristo. Yaong sasangayon sa katuruan ng Dios ay sa wakas gagawing walang kamatayan. Yaong maglalaban ay malilipol.

Sa wakas ang lupang ito ay pananahanan ng mga walang kamatayan, lahat ay ginawa sa larawan ng Dios.

Isang dakilang talata sa 1 Corinto 15 na bumubuod ng ganito:

“Sapagka’t kung paano kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Datapuwa’t ang bawa’t isa’y sa kaniyang sariling katayuan: Si Cristo ang pangunahing bunga: pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. Kung magkagayo’y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, samakatuwid baga’y sa Ama: pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagka’t kinakailangang siya’y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagka’t kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa ... At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo’y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat.” (talatang 22-28)


ANG ATING PAGKAKATAON

Ang panahon ng ating pagsubok ay ngayon, at wala nang maraming panahon pang natitira. Ang mga tanda ay kasalukuyang nagaganap at ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit.

Ngayon ay ang panahon ukol sa atin upang kilalanin na ang daan ni Adan ay ang daan ng kamatayan. Ngayon ay ang panahon upang talikuran si Adan at maging isang bahagi ng bagong nilalang ng Dios kay Cristo.

Ngayon ay ang panahon upang magsumikap na basahin ang Kasulatan; upang paniwalaan ang Salita ng Dios; upang magsisi; upang mabautismuhan. Ngayon ang panahon!

Kung tayo ay tiyak na tutugon ngayon at susukong walang pasubali sa kapamahalaan ni Cristo, ngayon kung si Cristo ay maghahari sa mga bansa, tayo ay makakasama niya, at kung ang Dios ay ang lahat sa lahat, tayo’y naroroon pa rin.

WAKAS

Isinalin sa Tagalog mula sa
“GOD’S PLAN FOR MAN”
ni Peter Watkins

Sumulat sa: CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

http://www.acbm.org.au/

http://www.acbm.org....ion/philippines

Attached File  AngPanukalaNgDiosSaTao.pdf   193.57KB   185 downloads
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users