Jump to content

Pagkinabuhi Diha Sa Matu-Od


Recommended Posts

PagkinabuhiLTT.jpg

 

PAGKINABUHI DIHA SA KAMATUORAN

 

Mga Practikal Nga Lagda Alang Sa Akong Pagkinabuhi Diha Ni Cristo

_______

 

PAGKINABUHI DIHA SA MATU-OD

 

(Living the Truth)

 

Mga Prinsipyo Alang Sa Akong Kinahnhi Diha Ni Kristo

 

Ang Akong Paghigugma sa Dios nga Amahan ug sa akong Manluluwas si Kristo Jesus.

 

1. Akong higugmaon ang Ginoo nga akong Dios sa tibuok kong kasingkasing ug kalag ug hunahuna ug kusog. Kini maoy una ug labing daku nga sugo, kay ang uban nga mga sugo nahilakip na niini. Marcos 12:30

 

2. Ang pag alagad sa Dios kinahanglan maoy una nga akong pagabuhaton sa akong kinabuhi. Walay lain nga labaw ka mas importante kay niini. Mateo 6:33

 

3. Maoy akong kanunay nga tinguha ang pagbuhat sa tanan nga gimbuhaton sa Ginoo sa maligdong ug matinud-anon gayud. Mateo 24:45-47; Mga Buhat 20:28

 

4. Akong Kahadlokan Siya nga magalaglag sa dili matinahuron ug ang dili matinud-anon. 2 Tessalonika 1:7-9; Mateo 10:28; Mateo 25:30

Link to comment
Share on other sites

Ang Akong Pag Ampo Kauban Sa Ekklesia

 

5. Ako magmatinud-anon sa paghinumdum ni Jesus sa senemanang Pagpikaspikas sa Tinapay. Walay makapugong kanako sa pagtambong gawas sa mga kakulian sa akong kaugalingon. Mateo 26:26, 28; 1 Corinto 11:23-26; Buhat 2:42; Buhat 20:7

 

6. Kinahanglan ako masayo sa pagtambong sa miting ug aron kini magasugod sa tukmang panahon. Ang paglangaylangay dili makahatag ug pasidungog ni Kristo. Roma 12:11; 1 Corinto 14:40

 

7. Akong sugaton ang akong mga kaigsoonang lalake ug babaye sa mainitong pahiyum ug malipayong paghinangop. Juan 13:34; Roma 12:10; Efeso 5:2; Colossas 3:14; 1 Tessalonika 4:9

 

8. Sa tanang buhat sa serbisyo akong hi-usahon ang akong hunahuna sa tanang gisulti ug buluhaton. 1 Corinto 10:31; 1 Corinto 11:29

 

9. Kon ako tawgon sa pag ampo diha sa publiko, maga-ampo ako nga mapainubsanon ug sa sayon nga pagasaboton nga sabtong mga pulong. Efeso 6:8; Ecclesiastes 5:2; Filipos 4:6; Colossas 4:2

 

10. Ang paghatag ngadto sa koleksiyon sumala sa gipanalangin sa Ginoo Kanako, ako magahatag ngadto kaniya. 2 Corinto 8:12-15; 2 Corinto 9:6,7

 

11. Akong himoon ang tanan kong maabut ug mag amping sa pag andam sa tanang gimbuhaton sa ekklesiya. 2 Timeteo 4:12-16; 2 Timeteo 2:15

 

Ang akong kinaugalingon nga Pag ampo

 

12. Mag ampo ako sa kinaugalingon sa matag buntag ug matag gabii. Lucas 18:1; Mateo7:7; Mateo 6:9-13

 

13. Magpasalamat ako sa Dios sa tanang butang, bisan unsa kini ka yano, ug magpasalamat usab sa dili pa magkaon. Efeso 5:20; 1 Tessalonika 5:18; Colossas 3:15-17; Hebreohanan 13:15

 

14. Magbasa ako sa Bibliya adlaw adlaw nga magmahunuktokon, magpasalamat sa Dios alang niini ug mangayo Kaniya nga tudloan ako sa pagsabut pag ayo sa lyang Pulong. Juan 5:39; Buhat 17:11; Buhat 20:32

 

15. Sa pagsabut sa mga bersikulo sa Bibliya, ako makahimo sa pagsaksi alang kang Kristo sa inadlawng pagpakigsugilon ngadto sa ubang mga tawo. 1 Pedro 3:15; Colossas 4:6

Link to comment
Share on other sites

Ang Akong Katungdanan Ngadto sa Uban

 

16. Ako nasayud nga ako dili angay sa kalooy sa Dios nga gipakita Niya kanako. Sa kanunay magtinguha ako sa pagkalooy usab sa ubang tawo bisan dili sila angayon nga kaloy-on. Mateo 5:44-48

 

17. Kinghanglan nga ako andam sa kanunay sa pagtabong sa uban nga gakinahaglan, hinumduman ko ang buhat sa Maayong Samaritanhon. Lucas 10:30-37; 1 Juan 3:17; Santiago 2:15,16

 

18. Akong ihatag ang mahigugmaong pagtagad niadtong mga masakiton ug mga tigulang, kad tong mga walay amahan ug mga balo, ilabina kadtong kauban ko sa ekklesia. Roma 12:13; 2 Corinto 9:6-8; Hebreohanon 13:16

 

19. Akong pagabayran ang tanan kong utang sa labing madali nga panahon. Roma 13:8

 

20. Dili nako pugson si bisan kinsa sa pag uli sa mga butang nga nahulaman o gikawat sa uban. Lucas 6:35

 

21. Ako maga ampo alang niadtong akong kaaway, bisan sa gagmay o dagkung butang. Balusan nako ang dautan nilang buhat kon batasan sa maayo. Lucas 23:24; 1 Pedro 3:9; Mateo 5:44; Roma 12:21; 1 Corinto 4:12, 13

 

22. Ang ehemplo nga gihatag sa Ginoo nagdili kanako sa pag gamit sa kusog sa bisan unsa nga paagi. Mateo 5:39; Mateo 26:52; Roma 12:17-19

 

23. Ako sa kanunay magabaton sa pagtahud o pag uyon, bisan hagiton; ug likayan ko ang mangil-ad nga mga pulong. 1 Pedro 3:8,9; Hebreohanon 12:14

 

24. Ang akong inadlaw nga pag atubang sa uban sa kanunay makiangayon ug matinud-anon. Wala akoy kalabutan sa mga hiwi ug malimbungon nga buhat sa mga negosyo sa kalibutan. Roma 12:17

 

25. Sa tanang butang buhaton ko ngadto sa uban ang angay nga akong ipabuhat usab nila kanako. Mateo 7:12

 

Ang Akong Espesyal Nga Katungdanan Ngadto Sa Akong Mga Igsoong Lalake ug Babaye

 

26. Sa kanunay ako maningkamot sa pagtan-aw sa mga butang nga maayo diha sa uban dili ang pagtan-aw sa mga malas-ot. Mateo 7:12; Lucas 6:41; 1 Corinto 13:4, 5

 

27. Dili ako magbaton sa dali nga kahiubos, hinoon akong hinumduman kon giunsa paghatag kanako sa Dios ang lyang pagpasaylo. Mateo 5:23, 24; Colossas 3:12-14

 

28. Dawaton ko ang pagbadlong nga magmainantuson ug mapinaubsanon. Hebreohanon 13:22; Hebreohanon 12:1-11; 2 Corinto 7:8-11

 

29. Andam ako sa paghatag ug pasaylo sa tibuok kong kasingkasing alang sa mga sayop nga nahimo sa uban kanako. Ang Dios dili mopasaylo kanako kon dili usab ako mopasaylo sa uban. Mateo 18:21, 22 ug 35; Efeso 4:31, 32

 

30. Ang pagpakig away ug pagtunglo walay bahin sa akong kinabuhi diha ni Kristo-ang calibutan lamang ang nagbuhat sa ingon. Tito 3:2; 2 Timeteo 2:24

 

31. Akong bantayan nga ang mga maloyahon ug ang mga bata o masuso diha ni Kristo dili mahisukamod sa bisan unsa nga akong pagabuhaton ug igasulti. Roma 14:13 ug 21; Mateo 18:6; 1 Corinto 8:13

Link to comment
Share on other sites

Ang Relasyon Ko Ngadto sa Akong Mga Higala Ug Banay

 

32. Akong pagabantayan ang akong pakig kauban. Ang ubang higala makatabang kanako apan ang uban usab makapugong sa akong paningkamot sa pagsunod ni Kristo. 1 Corinto 15:33; Filipos 4:8; 1 Corinto 5:6

 

33. Akong pangitaon ang akong ikauban ug ikuyog diha sa mga igsoong lalake ug babaye, ug magpili ako sa akong mga higala diha sa ekklesia. 1 Pedro 4:3-5; Efeso 5:6-8; Buhat 2:42; Hebreohanon 10:24-25

 

34. Akong likayan ang pakighilawas ug pagpanapaw, bisan kon ang kalibutan maghunahuna nga kini natoral nga batasan. Ang pakighilawas sa dili pa ang kaminyoon maoy mahugaw nga butang sa atubangan sa mga mata sa Dios ug kini makapawalay balor sa akong lawas, nga akong ilhon nga templo sa Dios. Akong sultihan ang mga kahigalaan nga magtintal kanako nga wala akoy labut nianang mga butanga sa kinabuhi. 1 Corinto 5:9-11; 1 Tessalonika 4:3; 1 Corinto 6:13, 18, 19; Mateo 5:28; Efeso 5:3

 

35. Kon ako usa ka olitawo, ang pagkabalaan ug pagsunod ni Kristo nagkinahanglan nga ako magminyo lamang diha ni Kristo. Dakung sayop kon akong buhaton ang pagpakig ambit sa yugo sa akong kinabuhi uban sa dili magtotoo nga sama kanako. 1 Corinto 7:39; 2 Corinto 6:14

 

36. Kon ako usa ka bana, ako magmaloloy-on ug magmasinabuton ngadto sa akong asawa, dili hinoon ingnon nga akong ilikay ang akong panlimbasog alang kaniya, ingon nga si Kristo mihatag sa iyang kaugalingon nga sakripisyo alang sa simbahan kon ekklesia. Efeso 5:25; Colossas 3:19; 1 Pedro 3:7

 

37. Kon ako usa ka asawa, akong ilhon nga ang akong bana maoy pangulo sa panimalay, ingon nga ang simbahan masulondon ug matinahuron kang Kristo nga iyang Ginoo. Efeso 5:22-24; Colossas 3:18; 1 Pedro 3:1

 

38. Ang pagpakig diborsio dili gayud paghunahuna-on. "Busa ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagabulagon sila". Mateo 19:4-6; 1 Corinto 7:10, 11

 

39. Kon ako usa ka ginikanan, dili gayud nako lu-agan ang akong paningkamot sa pag agak sa akong mga anak sa kahibalo sa pagtudlo sa MAAYONG BALITA ug maayong pamatasan. Akong bantayan nga dili magmasinupakon ang akong mga anak sa paagi nga sila pagadumalahon sa balay. Efeso 6:4; Colossas 3:21

 

40. Sa usa ka anak nga lalake o babaye, ako magmatinahuron sa akong ginikanan, bisan kon ana-a sila sa Ginoo o wala, gawas kon ipabuhat nila ang butang nga mahisupak sa sugo ni Kristo. Akong hatagan sa hustong pagrespetar sila ug dili magtubag ug mangil-ad. Efeso 6:l,2; Colossas 3:20

Link to comment
Share on other sites

Ang Akong ladlaw nga Buhat

 

41. Kon ako usa nga nag-empleyo sa laing tawo, ako magmaloloy-on, magmakiangayon ug magmasinabuton sa akong mga trabahador o sulugoon. Colossas 4:1; Efeso 6:9

 

42. Kon ako usa ka empleyado o sulogoon, ako magahatag sa maayo, matinahurong serbisyo. Ako gihapon kining buhaton bisan kon ang nagpatrabaho kanako wala maghatag sa angay nga kondisyon ug suhol. Colossas 3:22-25; Efeso 6:5

 

43. Dili ako mamintaha sa mga butang nga iya sa akong agalon. Dili ako magkuha sa bisan unsa ka gamay nga butang nga walay pagpananghid sa akong agalon. Tito 2:9, 10; Colossas 3:22-25

 

Mga Prinsipyo Alang Sa Akong Kinabuhi Diha sa EKKLESIA

 

44. Akong sundon ang labing maayong sumbanan diha sa Ecclesia. 1 Corinto 11:1; Filipos 3:17; Hebreohanon 13:7

 

45. Sa kanunay ako magatabang sa pagwali sa Maayong Balita sa bisan unsang maayong paagi nga akong mahimo, ilabina sa paghinabang sa tanang miting. Akong isulti ngadto sa uban sa tanang higayon bahin sa Paglaum nga ani-a kanako ug nga maoy labing mahal kanako. Lucas 12:8, 9; Marcos 8:38; 2 Timeteo 1:8

 

46. Gikinahanglan nako ang paglikay sa mga bakakong magtutudlo ug pagasulayan ko ang tanan kong madungog diha sa Pulong nga Matuod. 1 Tessalonika 5:21; 2 Pedro 2:1; Mateo 24:24

 

47. Ang pagbagolbol makahimo ug dakung kadaut. Kon adunay butang nga sayop kaayo ug nga dili ko ikasalikway ug hikalimtan, akong pagasultihan ang tawong hingtungdan. Kon dili siya manumbaling, mobalik ako dala ang usa ka magtatambag. Kon wala gihapon kini kaayohan nga mosangput, akong dad-on kining mga butanga sa atubangan sa Ecclesia. Filipos 2:14, 15; Mateo 18:15-17

 

48. Kon ako magabaton ug kaligutgot ni bisan kinsa, ang pagbiya o dili pag uban sa Pagpikaspikas sa Tinapay dili makaayo niini. Ang paagi lamang nga himoon mao ang pagpangayo sa Dios nga wala-on kining mga kasuko sa akong kasingkasing. 1 Corinto 4:5; Sanitago 3:14-15; 1 Juan 4:20, 21

 

49. Kon ako masayup sa bisan unsang butang, ako kining angkonon ug mangayo sa pasaylo. Santiago 5:16; Salmo 32:5

 

50. Ang pagpakig away dili gayud pasudlon sa akong ecclesia. Kami nga tanan usa ka pamilya diha sa Ginoo. Bisan ang dautan nga pagbati dakung sayop. Efeso 4:29, 31, 32; Colossas 4:6; Tito 2:7, 8

 

51. Ako motabang sa pagsumpo sa pagtukod sa grupo kon pundok o partido sa sulod sa ecclesia. Nabahin ba si Kristo? 1 Corinto 1:12, 13; Filipos 2:1-3; 1 Corinto 3:3, 4

 

52. Walay pag-ila sa bulok ug klase diha kang Kristo. Kini maoy butang nga gidumtan sa Dios. Galacia 3:28; Santiago 2:8,9; Pinadayag 7:9; Buhat 10:34, 35

Link to comment
Share on other sites

Pagbaton sa Akong Kaugalingon Nga Walay Mansa sa Kalibutan

 

53. Akong likayan sa kanunay ang mga butang nga mag aghat sa dautang hunahuna-dautan nga lilas, dautang mantalaan o basahon ug sa bisan unsang malaw-ay nga pagtabi. Filipos 4:8; 1 Pedro 2:11; Efeso 5:3-4; Roma 1:28-32

 

54. Ang akong pagpanulti kinahanglan luwas sa pagpanampalas ug pulong nga malaw-ay. Ang Dios makadungog sa tanan kong ipamulong. Efeso 4:29; Mateo 12:36; Colossas 3:8; Mateo 5:37

 

55. Ang pagpanglibak ug pagbutangbutang dakung mangil-ad ug ako kining likayan. Tito 3:2;Efeso 4:31,32

 

56. Anga panikas ug paglimbong bisan sa gagmay nga butang buhat kini nga sayop. Ako kini nga ipahilayo sa akong kinabuhi. Tito 1:10; Pinadayag 22:15; 1 Pedro 2:l ug 21-22; Buhat 5:1-11

 

57. Dili ako magsumbong ngadto sa hukmanan ni bisan kinsa. Kini maoy batasan sa kalibutan. Ang dalan ngadto ni Kristo mao ang pag antus sa sayop. 1 Corinto 6:1-7; Mateo 5:38-42

 

58. Kay ako sumusunod man ni Kristo, wala akoy labut sa mga pinili-ay ug politika sa kalibutan, kay ang politika nagkahulogan sa pagsalig sa tawo-ug ang akong pagtoo adto sa Dios ug sa lyang umaabut nga Ginghari-an. 2 Corinto 6:14-18; 1 Juan 2:15; 1 Pedro 2:11, 12; Juan 18:36; 1 Juan 1:6

 

59. Sanglit ako nakahatag sa akong pagtahud ngadto kang Kristo ug kay gisugo nga magpuyo nga malinawon uban sa mga tawo, dili ako mo-ipon sa fuerza sa kagamhanan, sa polis o moapil sa bisan unsa nga kalihokang militar. Mateo 26:52; Juan 18:36

 

60. Kay sumusunod man ako ni Kristo, wala akoy labut sa pundok sa mga Mason o susama nga kapunongan. Aduna kitay labing daku nga pagpakigkauban nga dili niining kalibutana. 1 Corinto 10:20, 21; 1 Juan 1:3; 2 Corinto 6:14, 15

 

61. Akong bantayan ang kalibutanong pangandoy ug sa iyang dautang epekto nganhi sa akong espirituhanong kinabuhi ug seryisyo sa ecclesia. 1 Timeteo 6:10; 2 Timeteo 3:1, 2

 

62. Ang paghuboghubog gidili, buhat kini nga sayop. Ang akong hunahuna kinahanglan nga matin-aw alang sa paghunahuna sa mga butang balaan ug dili kini pagsagolan sa paginom. Roma 13:13, 14; Efeso 5:18; 1 Tessalonika 5:6, 7

 

63. Akong tahuron ang mga balaod sa akong nasud sa daku nga pag amping, sa gagmay ug sa dagku nga mga butang. Gawas kon kini magpugos kanako sa pagbuhat sa mga butang nga supak sa sugo ni Kristo, ako makatarunganong mosupak niini. Roma 13:1-7; Tito 3:1; 1 Pedro 2:13, 14

Link to comment
Share on other sites

Paghimo sa Akong Kinabuhi Nga Balaan sa Atubangan sa Dios

 

64. Ako sa kanunay maningkamot sa pagbuntog sa mga kaibog sa unod ug dili motugot nga ang akong kaugalingon magmaluya niini tungod sa mga katuyo-an sa mga tawo nga naglibot kanako. Galacia 5:16 ug 24; 2 Timeteo 2:22; Santiago 1:3, 4

 

65. Sayop ang pagtugot sa imong kaugalingon sa pagbuhat sa hinanali nga kinaiya. Kon ani-a kini kanako, akong paningkamotan ang pagpugong niini. Santiago 1:19,20; Proverbio 19:11; Proverbio 16:32

 

66. Sa kanunay magsulti ako sa matuod. Ang pagbakak dautan. Ang lala sa limbong sa bitin didto sa Eden ani-a gihapon kanato. Efeso 4:25; Pinadayag 22:15; Colossas 3:9; Buhat 5:1-11

 

67. Sa tanan nga akong pagabuhaton ug isulti kinahanglan magpaila nga ako sumosumod ni Kristo Jesus, ug sa kanunay ako magabantay nga dili ko Siya ilimod. Lucas 12:8; Marcos 8:38; 2 Timeteo 1:5-8

 

68. Dili ko kaibgan ang uban nga anaa sa maayong kahimtang kay kanako. Lucas 12:15; Mateo 6:19; Hebreohanon 13:5

 

69. Akong tamdon ang pagdumala sa Amahan ug sa lyang pagtagad sa akong kinabuhi sa pagingon "Kon itugot sa Ginoo", "Sa grasya sa Dios". Santiago 4:14, 15; Proverbio 3:6

 

70. Akong ibutang si Jesus sa kanunay sa akong panumduman. Ilabina kon maga atubang sa kalisdanan, mangotana ako sa akong kaugalingon sa pagingon "Unsa man ang buhaton ni Jesus sa samang kahimtang?" 1 Pedro 2:21-23; Juan 13:15

 

71. Sa tanang butang akong itumong ang pagkaputli ug pagkabalaan, ug sa ingon makapahimuot sa akong Agalon nga atua sa langit. Roma 6:19 ug 22; 1 Juan 3:3; Hebreohanon 12:14

 

72. Nagtoo ako nga ang pagbalik ni Ginoong Jesu Kristo haduol na. Magkinabuhi ako ingon nga usa nga tinuod gayud nga magtutoo. Mateo 24:44; 2 Pedro 3:13, 14; Mateo 10:37, 38; Lucas 12:35-37

Link to comment
Share on other sites

Unsaon sa Dios Pagtabang Kanako

 

73. Dili ako magkontento sa akong paningkamot sa pagpahimuot sa Dios. Ako labing maluya kay sa akong pagtahan. 1 Corinto 10:12; Roma 5:12; Roma 7:18-25

 

74. Sa masubsob pangayoon ko sa Dios nga ako magmalig-on aron ako makabuhat sa labing maayo. Daku ang pagtabang nga ihatag ko niadtong nagapangayo. Filipos 4:6, 13; 2 Corinto 12:9; Santiago 1:5, 6; Efeso 3:16

 

75. Bisan ako nagmaluya ug nakasala uyamot, dili ako magkahiubos ug mobiya. Kon ako tinuod nga nagsubo tungod sa akong nabuhat nga dautan ug dunay tinguha sa pagbuhat sa labing maayo sa umalabut, ang Dios magapasaylo kanako ug motabang kanako nga magsulay pagsugod sa pagusab. Lucas 15:11-32; 2 Corinto 7:10; 1 Juan 1:9

 

 

HIGALA, aduna kami uban ug lain pang mga matulon-anong mga basahon nga makatabang kanimo sa imong pagkinabuhi diha ni Kristo. Ang imong buhaton mao ang pagpangayo niining mga basahon. Ihatag kini kanimo nga WALAY BAYAD. PAGSULAT KARON SA:-

 

 

THE CHRISTADELPHIAN

 

 

http://www.acbm.org.au/

 

http://www.acbm.org....ion/philippines

 

PagkinabuhiDihaSaLivingTruth.pdf

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...